Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Mete otokolan "Bèt Kay yo" sou pòt oswa fenèt ou, ansanm avèk enfòmasyon sou kantite ak kalite bèt kay ki lakay ou pou avèti sekouris yo.

Menas Nikleyè

Yon eksplozyon nikleyè se yon eksplozyon ki genyen anpil limyè ak chalè, yon presyon nuizib ak sibstans radyo-aktif ki gaye toupatou epi ki kapab kontamine lè a, dlo, ak sifas tè a sou yon distans plizyè mil. Nan yon ensidan nikleyè, li enpòtan pou evite sibstans radyo-aktif, si li posib.

Menas nikleyè ki prezan pandan Gèfwad la te diminye; men toujou gen posiblite pou yon teworis jwenn aksè nan yon zam nikleyè. Eksplozif sa yo rele eksplozif nikleyè sanzatann (IND). Anjeneral, yo se zam ki piti anpil, yo mwen puisan pase sa nou imajine sou plan tradisyonèl. Alòske espè yo kapab predi gen mwens chans pou gen yon atak nikleyè pase lòt kalite yo, li toujou enpòtan pou konnen etap senp ki kapab sove lavi ou ak lavi fanmi ou.

Si genyen yon avètisman alavans pou yon atak

Swiv enstriksyon manm pèsonèl ijans yo ba ou. Selon sa yo konnen konsènan menas la, yo ka mande ou pou ale nan abri, pou ale yon kote espesifik, oswa pou sòti nan zòn nan.

Si genyen yon avètisman

Gid pou Abri Si Gen
Eksplozyon Nikleyè

Gid pou Abri Si Gen Eksplozyon Nikleyè
Gade Paj Gid pou Abri a
 1. Abrite ou imedyatman.
  • Jwenn bilding ki pi pre w la, ki bati pito avèk brik oswa beton, epitou ale andedan pou evite sibstans radyo-aktif ki deyò a.
  • Si w ka ale nan pi bon abri, tankou bilding ki gen plizyè etaj oswa sousòl nan kèk minit, ale ladan imedyatman.
  • Ale lwen anba tè otank posib oswa nan mitan yon bilding ki wo. Objektif la se pou mete plizyè miray ak plizyè beton, brik ak sòl ant oumenm ak sibstans radyo-aktif ki deyò a.
 2. Rete Andedan
  • Nivo radyasyon yo danjere anpil apre yon detonasyon nikleyè men nivo yo diminye rapidman.
  • Prevwa w ap rete andedan pandan omwen 24 èdtan sof si otorite yo di ou lòt bagay pou fè.
  • Rete kote ou ye a, menm si ou separe avèk fanmi ou. Andedan se kote ki pi pwoteje pou tout moun nan zòn ki afekte a. Li ka sove lavi ou.
  • Nan moman ki gen pi gwo nivo radyasyon yo, li pi bon pou rete andedan, pou abrite ou lwen ak sibstans radyo-aktif ki deyò a.
 3. Chèche Jwenn Enfòmasyon
  • Lè li pi bon pou deplase, y ap ba ou enstriksyon pou fè sa. Y ap itilize tout metòd kominikasyon ki disponib pou ba ou nouvèl ak / oswa enstriksyon.
  • Moun ki nan trajektwa sibstans radyo-aktif la – nan sans van an apati detonasyon an – kapab jwenn enstriksyon tou pou pran mezi pwoteksyon.
 4. Si ou te deyò pandan ak apre eksplozyon an, Netwaye Ou. Genyen etap senp ou kapab fè pou retire sibstans radyo-aktif ki ka rete sou kò ou.
  • Retire rad ou pou pa kite sibstans radyo-aktif la gaye.
   • Ou ta dwe aji tankou si ou prale lakay ou kouvri ak labou: ou pa vle antre ak labou a sou ou lakay ou.
   • Si ou kapab, mete rad ou nan yon sache plastik epi fèmen ak mare sache a.
   • Mete sache a lwen otank posib ak moun ak bèt pou radyasyon li degaje a pa afekte lòt.
   • Si w retire kouch eksteryè rad la sa kapab ede w retire jiska 90% sibstans radyo-aktif la.
  • Lè li posib, benyen nan douch avèk anpil savon ak dlo pou ede ou retire kontaminasyon radyo-aktif la. Pa fwote ni pa grate po ou.
   • Lave cheve ou avèk chanpou oswa avèk savon ak dlo. Pa itilize pwodui pou apre w fin pase chanpou nan cheve ou paske l ap pote sibstans radyo-aktif nan cheve ou, sa k ap anpeche li rense fasilman.
   • Mouche nen ou dousman epi siye popyè ak plim je ou yo avèk yon twal mouye ki pwòp. Siye zòrèy ou dousman.
  • Si ou pa kapab benyen anba douch la, sèvi ak yon tanpon oswa yon twal mouye pwòp pou siye pati nan po ou ki pa kouvri avèk rad ou.