Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Asire ou konnen plan-dijans espas travay ou, tankou plizyè kote pou sòti nan bilding lan.

Menas Radyasyon

Yon menas radyasyon, ki rele anjeneral yon "bonm sal" oswa "bonm radyolojik (RDD)", se itilizasyon eksplozif òdinè pou gaye sibstans radyo-aktif sou yon zòn ki vize. Se pa yon eksplozyon nikleyè. Y ap jwenn kote fòs eksplozyon an ak kontaminasyon radyo-aktif la ye. Alòske eksplozyon an ap vizib imedyatman, prezans radyasyon an p ap defini aklè jouk anplwaye antrene ki genyen ekipman espesyalize rive sou sèn lan. Menm avèk nenpòt radyasyon, ou vle eseye pa ekspoze ou twòp. Li enpòtan pou pa respire pousyè radyolojik ki kapab degaje nan lè a.

Si Genyen yon Menas Radyasyon oswa "Bonm Sal"

 1. Si ou deyò epi genyen yon eksplozyon oswa otorite yo avèti yon degajman radyasyon toupre kote ou ye a, kouvri nen ou ak bouch ou epi byen vit antre nan yon bilding ki pa domaje. Si ou deja andedan tcheke pou wè si bilding ou domaje. Si bilding ou estab, rete kote ou ye a.

  Fè fenèt ak pòt yo; fèmen è-kondisyone yo, radyatè yo oswa lòt sistèm ayerasyon yo.

 2. Si ou andedan epi genyen yon eksplozyon toupre kote ou ye a, oswa ou jwenn avètisman yon degajman radyasyon andedan an, kouvri nen ou ak bouch ou epi sòti deyò imedyatman. Chèche yon bilding oswa lòt refij ki pa domaje epi antre andedan touswit.

  Depi ou andedan, fèmen fenèt ak pòt yo; fèmen è-kondisyone yo, radyatè yo oswa lòt sistèm ayerasyon yo.

 3. Si ou panse ou te ekspoze nan radyasyon an, retire rad ou epi lave yo san pèdi tan.
 4. Rete kote ou ye a, gade televizyon, koute radyo, oswa tcheke Entènèt pou jwenn nouvèl ofisyèl yo lè yo vin disponib.
 5. Sonje: Pou limite kantite radyasyon ou ekspoze ladan an, reflechi sou fason pou pwoteje tèt ou, distans ak tan.

  • Tan: Si ou minimize tan ou ekspoze a sa ap diminye risk ou tou.
  • Distans: Si ou rete pi lwen ak eksplozyon an konsekans yo ap diminye sou fason ou ekspoze nan radyasyon an.
  • Pwoteksyon: Si ou genyen yon ekran pwoteksyon epè ant oumenm ak sibstans radyo-aktif la, l ap absòbe plis radyasyon, epi w ap ekspoze nan mwens radyasyon.

Tankou avèk nenpòt ijans, otorite lokal yo kapab oswa pa kapab anmezi pou bay enfòmasyon imedyatman sou sa k ap pase a ak sa ou ta dwe fè. Men, ou ta dwe gade televizyon, koute radyo oswa tcheke Entènèt souvan pou jwenn enfòmasyon oswa enstriksyon ofisyèl yo nan moman yon vin disponib.

Pou jwenn plis enfòmasyon, al gade "Èske ou Pare?" (nan lang Angle) nan Federal Emergency Management Agency (nan lang Angle).