Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Sonje tout twous pwovizyon pou ijans inik pou ou ak fanmi ou, epitou ou ta dwe kreye yo avèk bezwen espesyal ou yo nan tèt ou.

Desizyon pou Rete oswa pou Ale

Selon sikonstans ou ak kalite atak la, premye desizyon enpòtan an se si pou rete kote ou ye a oswa pou deplase. Ou ta dwe konprann toulède posiblite yo ak planifye pou yo. Itilize bon sans ou ak enfòmasyon disponib yo, avèk tou sa ou aprann isit la, pou detèmine si genyen yon danje imedyat.

Nan nenpòt ijans, otorite lokal yo kapab oswa pa kapab anmezi pou bay enfòmasyon imedyatman sou sa k ap pase a ak sa ou ta dwe fè. Men, ou ta dwe gade televizyon, koute radyo oswa tcheke Entènèt souvan pou jwenn enfòmasyon oswa enstriksyon ofisyèl yo nan moman yon vin disponib. Si yo mande ou espesyalman pou deplase oswa pou chèche tretman medikal, fè sa imedyatman.