Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Ou ta dwe konsève yon pi piti vèsyon twous pwovizyon ijans ou nan veyikil ou, sizoka w ap fè yon trajè oswa vwayaje lè genyen yon ijans.

Desizyon pou Rete oswa pou Ale

« anvan

Lè ou p ap Bouje

gade dyagram refij souplas
Klike la a pou wè dyagram Refij Souplas. (nan Lang Angle)

Kit ou lakay ou, nan travay oswa nenpòt lòt kote, kapab genyen sitiyasyon lè senpleman pi bon pou rete kote ou ye a ak pou evite nenpòt ensètitid deyò.

Genyen lòt sikonstans lè ou pa bouje ak lè ou kreye yon baryè ant oumenm ak lè deyò ki pètèt kontamine, yon pwosesis ki rele "bouche chanm lan," se yon zafè siviv. Itilize enfòmasyon ki disponib yo pou evalye sitiyasyon an. Si ou remake gwo kantite debri nan lè a, oswa si otorite lokal yo di lè a kontamine anpil, ou kapab vle pran kalite mezi sa a.

Yo konsidere pwosesis ki itilize pou bouche chanm lan kòm yon mezi pwoteksyon tanporè pou kreye yon baryè ant oumenm ak lè ki pètèt kontamine deyò a. Se yon kalite refij souplas ki mande pou planifye davans.

Pou "Pran Refij Souplas ak Bouche Chanm lan"

 • Mennen fanmi ou ak bèt kay ou andedan.
 • Fèmen pòt yo ak kle, fèmen fenèt yo, bouch ayerasyon yo, ak rejis chemine a.
 • Fèmen vantilatè, è-kondisyone, ak sistèm chofaj lè cho soufle yo.
 • Pran twous pwovizyon pou ijans ou sof si ou genyen rezon pou kwè li kontamine.
 • Ale nan yon chanm andedan ki genyen kèk fenèt, si li posib.
 • Bouche tout fenèt, pòt ak bouch ayerasyon yo avèk bach plastik ak adeziv. Anvizaje mezire ak koupe bach la davans pou pa pèdi tan.
 • Prepare ou pou aji san preparasyon epi itilize sa ou genyen souplas pou bouche twou pou ou kapab kreye yon baryè ant oumenm ak nenpòt kontaminasyon.
 • Otorite lokal yo kapab pa anmezi pou bay enfòmasyon sou sa k ap pase a ak sa ou ta dwe fè. Men, ou ta dwe gade televizyon, koute radyo oswa tcheke Entènèt souvan pou konnen nouvèl ak enstriksyon ofisyèl nan moman yo vin disponib.

Aprann kijan ak kilè pou fèmen sèvis piblik yo:

Si genyen domaj lakay ou oswa si ou resevwa enstriksyon pou fèmen sèvis piblik yo:

 • Chèche kouran elektrik la, dispozitif pou fèmen dlo a ak gaz la.
 • Kite zouti nesesè yo toupre dispozitif pou fèmen gaz la ak dlo a.
 • Montre manm fanmi ou kijan pou fèmen sèvis piblik yo.
 • Si ou fèmen gaz la, se yon pwofesyonèl ki dwe louvri li. Pa eseye fè sa poukont ou.