Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Asire oumenm ak fanmi ou konnen pi bon kote pou sòti lakay ou, avèk tou de (2) fason pou sòti nan chak chanm.

Tònad

Tònad se tanpèt lanati ki pi vyolan. Yo kapab parèt toudenkou san avètisman epitou yo kapab envizib jouk lè pousyè ak debri akimile oswa lè yon twonb (kolòn nyaj) parèt. Li enpòtan pou planifye ak fè pratik sitou kijan ak kote pou pran refij pou kapab siviv. Prepare ou pou aji vit. Sonje pandan tònad yo pi komen nan Midwès, Sidès ak Sidwès, yo kapab rive nan nenpòt eta epi nenpòt kilè nan ane a, sa ki fè li enpòtan pou fè preparasyon davans.

Etap 1: Jwenn yon Twous

 • Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè.
 • Estoke li nan espas refij ou.

Etap 2: Fè yon Plan

Prepare Fanmi Ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi Ou. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Detèmine davans kote w ap mete refij ou sizoka genyen yon avètisman pou tònad:
  • Kav-refij oswa soubasman yo ofri po bon pwoteksyon.
  • Si refij anba tè pa disponib, ale yon chanm andedan oswa nan antre sòl ki pi ba posib la.
  • Nan yon bilding ki wo, ale nan yon ti chanm andedan oswa nan ale ki nan sòl ki pi ba posib la.
  • Rete lwen fenèt yo, pòt yo ak miray deyò yo. Ale nan mitan chanm lan. Rete lwen kwen yo paske yo atire debri.
  • Yon veyikil, trelè oswa kay sou woulèt pa ofri bon pwoteksyon. Planifye pou ale vit nan yon bilding ki genyen yon fondasyon solid, si li posib.
  • Si li pa posib, kouche plat nan yon fose oswa nan yon zòn ki gen altitid ba. Pa antre anba yon wout anlè oswa pon. Ou pi pwoteje nan yon zòn ba ki plat.
  • Planifye pou rete nan zòn refij jouk lè danje a fin pase.
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan Citizen Corps chapter ki nan zòn ou (nan lang Angle) Mete ou ajou avèk fòmasyon an.
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle)

Etap 3: Enfòme Ou

Abitye ou avèk tèm ki itilize pou idantifye yon danje tònad.

 • Yon alèt pou tònad vle di li posib pou genyen yon tònad nan zòn kote w ap viv la.
 • Yon avètisman pou tònad lè genyen yon tònad, pran refij imedyatman.

Koute Ofisyèl lokal yo
Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal zòn ou te kreye. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Pou jwenn lòt enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou tònad, epitou sa pou fè pandan ak apre yon tònad, vizite: Federal Emergency Management Agency (nan lang Angle), NOAA Watch (nan lang Angle) oswa American Red Cross (nan lang Angle).