Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Chwazi de (2) kote pou rankontre apre yon sitiyasyon ijan. Yon kote ta dwe deyò lakay ou epi lòt kote a ta dwe deyò katye ou.

Radmare

Radmare, ki rele vag lanmè sismik tou, pi komen toutolon Lakòt Pasifik la, men yo kapab frape nenpòt kote toutolon litoral Etazini. Radmare yo se kokennchenn vag lanmè ki fòme akòz yon pètibasyon anba tè tankou yon tranblemanntè. Yo kapab deplase sou anpil santèn mil pa èdtan, epitou yo kapab frape tè avèk vag ki depase 100 pye nan wotè.

  • Entèpretasyon diferans ant tèm ki idantifye danje radmare: konsèy, alèt ak avètisman. Pou jwenn yon eksplikasyon detaye sou tèm sa yo, ale nan sit wèb http://www.fema.gov/areyouready/tsunamis.shtm (nan lang Angle).
  • Planifye pou aji vit.
  • Si ou nan dlo lakòt yo epi ou remake yon gwo rekilad dlo nan litoral la, ou ta dwe konsidere lanati avèti yon radmare ap pwoche.
  • Deplase pou ale nan tè imedyatman epi pa retounen nan zòn inonde ak domaje yo jouk lè ofisyèl yo di pa gen pwoblèm pou fè sa.
  • Ale nan sit wèb Siveyans NOAA (nan lang Angle) pou jwenn plis enfòmasyon ki asosye ak tan.
  • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans lè ou ale nan: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html (nan lang Angle)

Enfòme ou

Otorite lokal yo kapab pa anmezi pou bay enfòmasyon imedyatman sou sa k ap pase a ak sa ou ta dwe fè. Men, ou ta dwe koute Radyo Metewolojik NOAA (nan lang Angle), gade televizyon, koute radyo oswa tcheke Entènèt souvan pou konnen nouvèl ak enstriksyon ofisyèl nan moman yo vin disponib.