Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Chwazi yon moun ki pa nan zòn ou pou kontakte annijans, paske li kapab pi fasil pou fè apèl entè-iben apre yon ijans lokal/rejyonal.

Vòlkan

Vòlkan ki kapab aktif Ozetazini egziste sitou nan Hawayi, Alaska ak Nòdwès Pasifik. Lè presyon akimile nan wòch fonn yon vòlkan, li genyen posiblite pou fè eripsyon, pou voye ekoulman lav, gaz pwazon, wòch k ap vole, ak sann ki kapab deplase souvan sou anpil santèn mil nan direksyon van an.

  • Swiv enstwiksyon ofisyèl lokal ijans yo.
  • Ou dwe konnen sistèm avètisman plan katastwòf kominote ou, avèk tou wout pou deplasman yo.
  • Planifye pou deplase vit epi pou ale avèk twous pwovizyon pòtab ijans ou ou.
  • Planifye davans lè ou ajoute linèt pwoteksyon siplemantè ak yon bagay pou kouvri nen ak bouch ou nan twous pwovizyon pou ijans ou. Mete yon bagay pou kouvri nen ak bouch ou pou chak manm fanmi ou.
  • Si ou pa anmezi pou deplase, epi pou kapab pwoteje tèt ou pou pa tonbe nan sann, ou ta dwe rete andedan lakay ou avèk pòt, fenèt ak ayerasyon yo fèmen jouk lè sann lan fè depo.

Enfòme ou

Otorite lokal yo kapab pa anmezi pou bay enfòmasyon imedyatman sou sa k ap pase a ak sa ou ta dwe fè. Men, ou ta dwe koute Radyo Metewolojik NOAA (nan lang Angle), gade televizyon, koute radyo oswa tcheke Entènèt souvan pou konnen nouvèl ak enstriksyon ofisyèl nan moman yo vin disponib.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou fè fas avèk eripsyon vòlkanik, tanpri ale nan sit wèb http://www.redcross.org/www-files/Documents/pdf/Preparedness/AreYouReady/PublicInformationVolcanoes.pdf (nan lang Angle) ak/oswa http://www.fema.gov/areyouready/volcanoes.shtm (nan lang Angle).