Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Kondui sou wout deplasman ki planifye a epi trase wout altènatif sou yon kat jeyografik sizoka wout prensipal yo bloke oswa si gen blokis ladan yo.

Dlo

  • Yon galon dlo pou chak moun pa jou, pou bwè ak pou ijyèn pèsonèl.
  • Timoun yo, manman k ap bay alète tibebe, ak moun malad yo bezwen plis dlo.
  • Si w ap viv nan yon klima ki cho li kapab nesesè pou gen plis dlo.
  • Estoke dlo nan resipyan plastik tankou gwo bwason ki pa abaz alkòl.
  • Kite omwen yon pwovizyon manje ki p ap gate pou twa (3) jou.