Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Ou ta dwe genyen omwen yon telefòn fiks tradisyonèl, paske telefòn san fil oswa telefòn selilè kapab pa fonksyone nan yon ijans.

Tanpèt Livè ak Gwo-gwo Fredi

Alòske danje nan move sezon livè varye toupatou nan peyi a, prèske tout Ameriken, kèlkeswa kote y ap viv, gen chans pou fè fas avèk yon sezon livè difisil nan kèk pwen nan lavi yo. Sa ta kapab vle di nèj oswa tanperati ki anba zewo, ak van fò oswa menm glas oswa tanpèt ki vini ak gwo lapli. Youn nan premye enkyetid la se kapasite move sezon livè pou pou koupe sèvis chofaj, kouran elektrik, ak kominikasyon lakay ou oswa nan biwo ou, pafwa pandan plizyè jou alafwa. Sèvis Nasyonal Metewoloji konsidere tanpèt livè kòm "Tiyè Twonpè" paske pifò ka lanmò yo asosye dirèkteman ak tanpèt la. Olye sa, moun yo mouri nan aksidan machin sou wout glas ak ipotèmi lè yo ekspoze nan fredi la twò lontan. Li enpòtan pou prepare pou move sezon livè anvan li rive.

Etap 1: Jwenn yon Twous

 • Jwenn yon Twous Pwovizyon pou Ijans, ki genyen ladan atik tankou manje ki p ap gate, dlo, ak yon radyo ki fonksyone avèk pil oswa avèk manivèl, flach ak pil siplemantè.
 • Tcheke okonplè epi fè renouvle Twous Pwovizyon pou Ijans fanmi ou anvan move sezon livè a rive, epitou ajoute atik ki anba la a yo lè w ap prepare pou sezon livè:
  • Gwo sèl pou fonn glas sou ale a
  • Sab pou amelyore traksyon
  • Pèl Nèj ak lòt ekipman pou retire nèj.
  • Epitou ajoute rad ak dra konvnab pou ede ou rete cho.

Etap 2: Fè yon Plan

Prepare Fanmi Ou

 • Fè yon Plan-Dijans pou Fanmi Ou. Fanmi ou kapab pa ansanm lè genyen yon katastwòf, kidonk li enpòtan pou konnen kijan youn ap kontakte lòt, kijan n ap tounen ansanm ak sa w ap fè sizoka genyen yon ijans.
 • Plan mete kote fanmi ou ap reyini, nan ak deyò katye imedyat ou.
 • Li kapab pi fasil pou fè yon apèl entè-iben pase pou rele nan vilaj la, kidonk yon kontak deyò vil la kapab nan yon pi bon pozisyon pou kominike avèk manm fanmi ki separe yo.
 • Ou kapab vle chèche enfòmasyon tou sou plan nan kote fanmi ou yo pase tan: travay, gadri ak lekòl. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou kreye youn.
 • Swiv yon klas Ekip Repons pou Ijans nan Kominote (CERT) nan Citizen Corps chapter ki nan zòn ou (nan lang Angle) Mete ou ajou avèk fòmasyon an.

Etap 3: Enfòme Ou

Prepare Lakay Ou

 • Asire kay ou byen pwoteje, epitou asire ou genyen bann fenèt toutotou rebò pòt ak rebò fenèt ou yo pou kite lè cho a andedan kay la.
 • Izole tiyo yo avèk izolan oswa jounal ak plastik epi kite tiyo yo degoute enpe pandan tan frè la pou evite yo konjle.
 • Aprann kijan pou fèmen dispozitif dlo a (sizoka yon tiyo pete).
 • Kite ekstenktè yo souplas, epi asire tout moun lakay ou konnen kijan pou itilize yo. Dife nan kay reprezante yon risk anplis paske plis moun prale nan lòt sous chofaj yo san yo pa pran prekosyon sekirite ki nesesè.
 • Konnen davans kisa ou ta dwe fè pou ede granmoun aje oswa zanmi andikape yo, vwazen yo oswa anplwaye yo.
 • Anboche yon antreprenè pou tcheke estabilite estrikti twati a pou sipòte gwo nèj iregilye nan akimilasyon nèj - oswa dlo, si kanalizasyon ki sou twati kay la pa fonksyone.
 • Si ou genyen yon vwati, plen tank gaz la pou sizoka ou dwe kite kay la. Answit, tcheke oswa fè yon mekanisyen tcheke pati sa yo ki nan vwati ou:
  • Nivo antijèl - asire yo ase pou evite yo konjle.
  • Batri ak sistèm ignisyon - ta dwe nan kondisyon siperyè epi bòn batri a ta dwe pwòp.
  • Fren yo - tcheke pou wè si yo pa ize epi tcheke nivo lwil fren an.
  • Sistèm echapman - tcheke pou fuit ak mòflè ki gen ti twou, epi repare oswa ranplase si li nesesè. Monoksid kabòn se yon gaz ki ka touye moun epi anjeneral li pa bay avètisman.
  • Kabiran ak filtè lè - ranplase epi kite sistèm lan lwen dlo. Pou fè sa, itilize aditif epi antreteni yon tank plen gaz.
  • Radyatè ak dejivrè - asire yo fonksyone kòrèkteman.
  • Limyè ak limyè detrès k ap mouri-limen - tcheke pou konnen si yo ka sèvi
  • Lwil - tcheke pou nivo a ak epesè. Lwil ki pi epè kaye plis nan tanperati fèb epi yo pa grese.
  • Tèmosta - asire li fonksyone kòrèkteman.
  • Kawotchou - asire kawotchou yo genyen bann woulman konvnab. Anjeneral kawotchou radyal tout tan konvnab pou pifò kondisyon sezon livè. Men, kèk jiridiksyon egzije pou veyikil yo ekipe avèk kawotchou-a-chenn oswa kawotchou-a-nèj ki genyen klou pou yo kapab sikile sou wout yo.
  • Ekipman pou siye vit - repare nenpòt pwoblèm epi fè antretyen nivo likid netwayaj vit la kòrèkteman.

Abitye ou avèk tèm ki itilize pou idantifye yon move sezon livè.

 • Lapli Vèglasan kreye yon kouch glas sou wout yo ak sou ale yo.
 • Nèj Fonn se lapli ki tounen grezil anvan li rive sou tè. Nèj fonn lakòz wout yo konjle tou epi yo vin glise.
 • Konsèy pou Move Sezon Livè vle di yo prevwa fredi, glas ak nèj.
 • Alèt pou Tanpèt Livè vle di li posib pou genyen move tan tankou anpil nèj oswa glas nan pwochen jou a oswa nan pwochen de (2) jou.
 • Avètisman pou Tanpèt Livè vle di move kondisyon livè te kòmanse oswa pral kòmanse nan yon ti tan.
 • Avètisman pou Tanpèt Nèj vle di nèj ak van fò ap vini avèk yon kokennchenn nèj, toupre viziblite zewo, ban nèj fon ak refwadisman van ki danjere pou lavi moun.
 • Avètisman pou Jè vle di yo prevwa tanperati ki pi ba pase zewo degre.
 • Lè yo bay yon ALÈT pou Tanpèt Livè
  • Koute Radyo Metewolojik NOAA, estasyon radyo lokal, ak estasyon televizyon, oswa televizyon-pa-kab tankou The Weather Channel pou jwenn dènye enfòmasyon yo.
  • Ou dwe vijilan nan chanjman kondisyon metewolojik yo.
  • Pa fè vwayaj ki pa nesesè.
 • Lè yo bay yon AVÈTISMAN pou Tanpèt Livè
  • Rete andedan lakay ou pandan tanpèt la.
  • Si ou oblije sòti deyò, plizyè kouch rad lejè ap fè ou rete pi cho pase yon sèl manto epè. Gan (oswa mouf) ak yon chapo ap ede ou pa pèdi chalè kò ou. Kouvri bouch ou pou pwoteje poumon ou.
  • Mache avèk prekosyon sou ale ki gen nèj ak glas yo.
  • Si tiyo yo konjle, retire nenpòt izòlman oswa kouch jounal epi vole tiyo a avèk ranyon. Louvri tout wobinè yo nèt epi vide dlo cho sou tiyo yo, apati kote yo ekspoze plis nan fredi a (oswa kote fredi a gen plis chans pou antre).
  • Fè antretyen nan ayerasyon an lè w ap itilize radyatè kewozèn pou evite akimilasyon gaz toksik. Re-mete kabiran nan radyatè kewozèn ki deyò yo epi kite yo omwen a yon distans twa (3) pye ak objè flamab yo.
  • Pa deplase nan vwati pandan yon tanpèt, men si ou dwe fè sa...
  • Pote yon Twous Pwovizyon pou Ijans nan kòf dèyè a.
   • Kite tank gaz vwati ou plen pou itilize pou ijans epi pou anpeche liy konbistib la konjle.
   • Fè yon moun konnen kote ou prale, wout ou w ap fè, ak lè ou prevwa w ap rive. Si vwati ou bloke sou wout la, yo kapab voye èd sou wout ou te detèmine davans lan.
   • Manje regilyèman epi bwè anpil likid, men evite kafeyin ak alkòl.
   • Konsève konbistib, si li nesesè. Pou fè sa kite kay ou pi frèt pase nòmal. Fèmen chofaj kèk chanm pou yon ti tan.

Koute Ofisyèl Lokal yo

Aprann kichòy sou plan-dijans gouvènman leta ak gouvènman lokal ou te kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay. Pou jwenn lòt enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou tanpèt, epitou sa pou fè pandan ak apre yon tanpèt, vizite: Federal Emergency Management Agency (nan lang Angle), NOAA Watch (nan lang Angle), oswa American Red Cross (nan lang Angle).