Ale dirèkteman nan navigasyon Ale dirèkteman nan kontni Skip to navigation Skip to content

Ready | Pòtal Tradiksyon yo | English
AkèyJwenn Yon TwousFè Yon PlanEnfòme W

Men Yon Bagay Pou Reflechi Sou Li...

Pale avèk pitit ou yo osijè preparasyon pou ijans pou yo kapab konnen kisa pou yo fè si ta genyen yon ijans. Klike sou Ready Kids pou aprann plis bagay.

Lekòl ak Espas Travay

Menm jan ak moun ak fanmi yo, lekòl yo, founisè sèvis gadri, espas travay yo, katye yo ak bilding ki gen apatman yo, yo tout ta dwe genyen plan espesifik pou espas yo.

Mande enfòmasyon sou plan nan espas kote fanmi ou pase pifò tan yo: travay, lekòl ak lòt kote yo frekante. Si pa genyen plan, anvizaje sèvi kòm volontè pou devlope youn. W ap prepare pi byen pou reyini fanmi ou ak moun ou yo san pwoblèm pandan yon ijans si ou reflechi davans ak kominike davans avèk lòt yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou travay ansanm, ale nan sit wèb Citizen Corps (nan lang Angle).

Lekòl ak Gadri

Si ou se yon paran, oswa gadyen legal yon granmoun aje oswa yon adilt andikape, asire lekòl yo ak founisè sèvis gadri yo genyen plan repons pou ijans.

» Ale nan sit Ready Kids pou jwenn plis enfòmasyon. (nan Lang Angle)

  • Mande kijan y ap kominike avèk fanmi yo pandan yon kriz.
  • Mande si yo estoke mande, dlo ak lòt atik debaz apwopriye.
  • Chèche konnen si yo prepare pou "pran refij souplas" si li nesesè, ak kote yo fè plan ou ale si yo dwe deplase.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou devlope plan preparasyon pou lekòl yo, ale sou sit wèb Depatman Edikasyon Etazini nan http://www.ed.gov/emergencyplan (nan lang Angle).

Espas Travay

Si ou se yon patwon, asire espas travay ou genyen yon plan pou sòti nan bilding lan, epitou asire anplwaye yo pratike plan sa a regilyèman.

» Ale nan sit Ready Business pou jwenn plis enfòmasyon (nan lang Angle).

  • Egzamine sistèm chofaj, sistèm ayerasyon, ak sistèm è-kondisyone pou detèmine si yo estab oswa si yo kapab modènize pou yo kapab pi byen filtre kontaminan posib yo, epitou pou asire ou konnen kijan pou fèmen yo si ou bezwen fè sa.
  • Reflechi sou kisa pou fè si anplwaye ou yo pa kapab ale lakay yo.
  • Asire ou genyen materyèl apwopriye souplas.
  • Li plis bagay nan Get a Kit ak nan Staying Put.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou travay ansanm, ale nan sit wèb, Citizen Corps (nan lang Angle) ak nan seksyon Katye ak Apatman nou (nan lang Angle).