Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tandaan na gumawa ng listahan ng mga beterinaryo o mga ospital para sa mga hayop sa mga ibang lungsod na maaaring kailanganin mo na pansamantalang paglalagyan ng iyong alagang hayop kung lilikas sa lugar.

Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Impormasyon ng
Estado at Lokalidad

U.S. Map

  • Mag-click dito upang makapunta sa mga organisasyon ng pamahalaan sa iyong lugar upang mabasa kung paano ka makapaghahanda para sa mga emergency na maaaring mangyari sa lugar na iyong tinitirahan.

I-email ang pahinang ito sa isang kaibigan - link  I-email sa isang Kaibigan.

Ang ilan sa mga bagay na maaari mong gawin upang makapaghanda para sa mga hindi inaasahan, tulad ng paghanda ng emergency supply kit at pagbuo ng plano para sa komunikasyon ng pamilya, ay pareho para sa parehong emergency sa kalikasan at sa gawa ng tao.

Gayunpaman, may mga mahalagang kaibahan sa mga posibleng emergency na makakaapekto sa mga pagdedesisyon mo at mga gagawin mo. Mas alamin pa ang tungkol sa mga posibleng emergency na maaaring mangyari sa iyong tinitirhan at ang naaangkop na paraan ng pagtugon sa mga ito.

Dagdag pa rito, alamin pa ang tungkol sa mga plano sa emergency na itinatag sa iyong lugar ng iyong estado at lokal na pamahalaan.

Hindi na lamang ang kahandaan sa emergency ang tanging alalahanin ng mga taga-California na madalas linilindol at ng mga nakatira sa mga bahagi ng bansa na kilala bilang "Tornado Alley." Para sa mga Amerikano, ang kahandaan ay dapat nang tumugon sa mga sakuna na gawa ng tao at pati na rin sa mga dulot ng kalikasan. Ang pagkakaroon ng kaalaman kung ano dapat ang gagawin sa emergency ay mahalagang bahagi ng pagiging handa at maaaring magdulot ng malaking kaibhan sa oras ng kagipitan.

Handa ka ba? Sagutan ang pagsusulit na ito upang malaman ang iyong Kabahaginan sa Kahandaan.

Noong Hunyo 12, 2009, ihininto ng lahat ng buong-lakas na broadcast sa mga estasyon ng telebisyon sa Estados Unidos ang nakaugaliang (analog) airwaves at sinimulan ang digital lamang na broadcast. Sa pamamagitan ng digital broadcasting ng mga estasyon ng telebisyon, nakakapagdulot ng mas pinagandang kalidad ng litrato at tunog at mga karagdagang channel. Ang mahalagang pakinabang sa paglipat sa ganap na pagbo-broadcast nang digital sa ngayon ay ang pag-aalis ng tradisyonal (analog) na broadcast spectrum para sa mga komunikasyon tungkol sa pampublikong kaligtasan (gaya ng pulisya, kawani ng sunog, at mga tauhan sa pagsagip). Alamin pa kung maaapektuhan kayo o hindi ng digital TV (DTV) transition. Bisitahin ang Federal Communications Commission web site dito http://www.dtv2009.gov/.