Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kunin ang impormasyon sa kahandaan sa emergency sa iyong lokal na lungsod, county at/o mga Web site ng pamahalaan ng estado para sa mga mahalagang numero ng telepono at mga address.

Pagbabadya ng Panganib na Biyolohiko

Overview

Ang biyolohiyong pag-atake ay ang sadyang pagpapakalat ng mga mikrobyo o iba pang mga substansyang biyolohiyo na makakapagbigay sa inyo ng sakit. Marami sa mga bagay na ito ay dapat na malanghap, pumasok sa pamagitan ng sugat sa balat o makain upang makapagdulot sa iyo ng sakit. Ang ilan sa mga biyolohiyong bagay, gaya ng anthrax, ay hindi nagiging sanhi ng nakahahawang mga karamdaman. Ang iba, gaya ng virus ng bulutong, ay maaaring magdulot ng mga karamdaman na maaari mong makuha sa ibang tao.

Kung May Nagbabadyang Biyolohikong Panganib

Hindi tulad ng pagsabog, ang biyolohikong pag-atake ay maaaring napapansin kaagad o hindi. Kahit na posibleng makakita ka ng mga palatandaan ng biyolohikong pag-atake, na gaya ng ilang kaso ng pagpapadala ng anrthrax sa pamamagitan ng sulat, marahil mas malamang na mag-uulat ang mga lokal na mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan ng pattern ng di pangkaraniwang sakit o magkakaroon ng sunod-sunod na mga maysakit na tao na nangangailangan ng emergency na medikal na pangangalaga. Malamang na malalaman ninyo ang panganib sa pamamagitan ng emergency na pagsasahimpapawid sa radyo o TV, o sa iba pang mga signal sa inyong komunidad. Maaaring tawagan kayo sa telepono o puntahan kayo sa bahay ng mga manggagawang tumutugon sa emergency.

Sa pagkakataong may biyolohikong pag-atake, maaaring hindi agad na makapagbigay ang mga opisyal ng pampublikong kalusugan ng impormasyon kung ano ang dapat ninyong gawin. Medyo matatagalan bago matukoy kung ano talaga ang sakit, paano ito gagamutin, at sino ang nanganganib. Gayunpaman, dapat kang manood ng TV, makinig sa radyo, o tingnan ang Internet para sa mga opisyal na balita na kabilang ang sumusunod:

 • Ikaw ba ay nasa grupo o lugar na itinuturing na nasa panganib ng mga awtoridad?
 • Ano ang mga palatandaan at sintomas ng karamdaman?
 • Namamahagi ba ng mga gamot o bakuna?
 • Saan? Sino ang dapat makakuha ng mga ito?
 • Saan ka dapat humingi ng emergency na medikal na pangangalaga kung magkakasakit ka?

Sa panahon ng naipahayag ang biyolohikong emergency:

 1. Kung ang isang miyembro ng pamilya ang magkasakit, mahalaga na maging mapaghinala.
 2. Gayunpaman, huwag magpalagay na kailangan mong pumunta sa emergency room ng ospital o na ang anumang sakit ay dulot ng pag-atakeng biyolohiko. Ang mga sintomas ng mga karaniwang sakit ay maaaring magkakapareho.
 3. Gamitin ang sentido komon, laging maglilinis ng katawan at kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo, at humingi ng medikal na tulong.
 4. Isipin kung ikaw ay nasa grupo o lugar na pinaniniwalaan ng mga awtoridad na nasa panganib.
 5. Kung ang iyong mga sintomas ay tumutugma sa mga inilalarawan at kayo ay nasa grupong itinuturing na nanganganib, kaagad na humingi ng emergency na medikal na tulong.

Kung posibleng nalantad ka:

 1. Sundin ang mga tagubilin ng mga doktor at iba pang mga opisyal ng pampublikong kalusugan.
 2. Kung ang karamdaman ay nakakahawa asahang makakatanggap ng medikal na pagsusuri at paggamot. Maaari kang payuhang lumayo sa iba o isasadyang ihiwalay.
 3. Para sa hindi nakahahawang mga karamdaman, asahang makakatanggap ng medikal na pagsusuri at paggamot.

Kung may napansin kang hindi pangkaraniwan at kahina-hinalang substansya sa malapit:

 1. Mabilis na lumayo.
 2. Protektahan ang iyong sarili. Takpan ang iyong bibig at ilong ng patong-patong na tela na maaaring sumala sa hangin ngunit nakakahinga pa rin. Kabilang sa mga halimbawa ang dalawa hanggang tatlong patong ng cotton na gaya ng sando, panyo o bimpo/tuwalya. Kung hindi naman, makakatulong ang ilang patong ng tisyu o paper towel.
 3. Maghugas gamit ang sabon at tubig.
 4. Makipag-ugnayan sa mga awtoridad.
 5. Manood ng TV, makinig ng radyo, o tingnan ang Internet para sa opisyal na balita at impormasyon pati na rin ang mga senyales at sintomas ng mga karamdaman, kung ang mga gamot o bakuna ay ipinamamahagi at kung saan ka dapat humingi ng medikal na tulong kung ikaw ay magkasakit.
 6. Kung ikaw ay magkasakit , humingi ng medikal na tulong.