Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kunin ang impormasyon sa kahandaan sa emergency sa iyong lokal na lungsod, county at/o mga Web site ng pamahalaan ng estado para sa mga mahalagang numero ng telepono at mga address.

Pagbabadya ng Panganib na Biyolohiko

Mga Sintomas at Kalinisan

Mga Sintomas

Kung may miyembro ng pamilya na magkakaroon ng anuman sa mga sintomas sa ibaba, ihiwalay sila sa iba kung maari, gawing ugali ang pangangalaga sa kalusugan at kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo, at humingi ng medikal na payo.

 • Temperatura na higit sa 100 degrees
 • Parang nasusuka at pagsusuka
 • Pananakit ng tiyan
 • Pagtatae
 • Pamumutla o pamumula ng mukha
 • Pananakit ng ulo
 • Ubo
 • Pananakit ng tainga
 • Malapot na uhog mula sa ilong
 • Pananakit ng lalamunan
 • Pamamantal o impeksiyon sa balat
 • Pamumula ng mata
 • Kawalan ng ganang kumain
 • Panghihina o pagbawas ng ginagawa

Pangangalaga ng Kalusugan

Kung may taong maysakit, dapat mong pangalagaan ang kalusugan at panatiliin ang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo.

 • Maghugas nang madalas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
 • Huwag ipakain ang pagkain o ipagamit ang parehong kubyertos sa iba.
 • Takpan ang iyong bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing.
 • Pag-isipang pagsuotin ang maysakit ng takip sa mukha upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo.
 • Planuhing ipaalam sa iba ang impormasyong may kaugnayan sa kalusugan, lalo na sa mga maaaring mangailangan ng tulong sa pag-intindi ng situwasyon at ano ang partikular na bagay ang nararapat na gawin.