Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kunin ang impormasyon sa kahandaan sa emergency sa iyong lokal na lungsod, county at/o mga Web site ng pamahalaan ng estado para sa mga mahalagang numero ng telepono at mga address.

Pagbabadya ng Panganib na Biyolohiko

Kung May Nagbabadyang Biyolohikong Panganib

Kung may nalaman kang hindi pangkaraniwan at kahina-hinalang pagpapakalat ng hindi matukoy na substansya sa malapit, hindi masamang protektahan ang inyong sarili. Maging handa para gumawa ng sariling paraan upang protektahang inyong ilong, bibig, mata at mga sugat sa iyong balat.

  • Takpan ang iyong bibig at ilong ng patong-patong na tela na makakasala sa hangin ngunit makakahinga pa rin. Halimbawa, dalawa hanggang tatlong patong ng cotton na gaya ng sando, panyo o bimpo/tuwalya. Kung hindi naman, makakatulong ang ilang patong ng tisyu o paper towel.
  • Maghugas gamit ang sabon at tubig.
  • Makipag-ugnayan sa mga may kapangyarihan.

Takpan ang Inyong Ilong at Bibig

Maging handa na gamitin kung ano ang mayroon ka upang protektahan ang iyong ilong, bibig, mata at sugat sa iyong balat. Anuman ang eksaktong kakasya sa iyong ilong at bibig, kasama na ang siksik ang pagkahabing cotton na tela, ay makakatulong para salain ang mga kontaminasyon sa emergency. Napakahalaga na halos lahat ng hangin na iyong mahihinga ay manggagaling sa mask o tela, hindi sa paligid nito. Gawin ang abot ng iyong makakaya upang makagawa ng pinaka-eksaktong magkakasya para sa mga bata. May iba't ibang uri ng takip sa mukha na maaari nang bilhin sa mga hardware at may grado batay sa kung gaano kaliit ang bagay na masasala ng mga ito sa layuning pang-industriya. Ang simpleng telang pantakip sa mukha ay maaaring makasala ng ilang nasa hangin na "junk" o mga mikrobyo na maaari mong mahinga papasok sa iyong katawan, ngunit maaaring hindi ka maprotektahan laban sa mga kemikal na gas. Gayunman, ang pantakip sa iyong ilong at bibig kung may emergency ay mas mabuti pa rin kaysa sa wala.

Mga Antibiotic

Kahit na ang mga antibiotic ay madalas na naaangkop na panggamot para sa mga karamdamang may kaugnayan sa mga armas na biyolohiko, dapat na naaangkop ang partikular na gamot sa sakit upang maging mabisa. Ang isang antibiotic, halimbawa, ay maaaring naaangkop para sa paggamot sa pagkalantad sa anthrax, ngunit hindi ito naaangkop para sa paggamot ng bulutong. Ang lahat ng mga antibiotic ay maaaring maging sanhi ng mga side di kanais-nais na epekto kabilang na ang mga malubhang reaksiyon. Planuhin na maagap na makipag-usap sa iyong tagapagbigay sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mabuting gagawin para sa iyong pamilya.

Gamitin ang Mabuting Pag-iisip

Sa panahon ng may ipinahayag na emergency na biyolohiyo, kung magkakasakit ang isang miyembro ng pamilya, mahalagang maging mapaghinala. Gayunman, hindi mo dapat ipagpalagay na kaagad kang dapat pumunta sa emergency room ng ospital o na ang anumang sakit ay dulot ng pag-atake na biyolohiko. Ang mga sintomas ng mga karaniwang sakit ay maaaring magkakapareho. Gamitin ang mabuting pag-iisip o sentido kumon, laging gawin ang tamang paglilinis ng katawan at kapaligiran upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo, at humingi ng medikal na payo.

  • Manatiling malusog. Kumain nang mabuti. Magpahinga nang mabuti.
  • Gamitin ang mabuting pag-iisip upang matukoy kung may nagbabadyang panganib.
  • Madalas na maghugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
  • Sa isang ipinahayag na emergency na dulot ng biyolohiya o pagkakaroon ng epidemya, maaaring may dahilan upang lumayo sa maraming tao na maaaring may mga nahawaan.
  • Maaaring may mga panahon na pinag-iisipan mo ang pagsuot ng takip sa mukha upang mabawasan ang pagkalat ng mikrobyo kung ikaw mismo ay maysakit, o upang maiwasang mahawaan ng mikrobyo kung ang mga nasa paligid mo ay maysakit.