Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Maging paano man nagaganap ang pagbaha, ang mga alituntunin para maging ligtas ay simple lang: pumunta sa mas mataas na lugar at lumayo sa tubig-baha.

Pagbabadya ng Kemikal na Panganib

Overview

Ang pag-atake na kemikal ay isang sadyang pagpapakalat ng nakalalasong gas, likido o solido na maaaring makalason sa mga tao at sa kalikasan.

Mga Posibleng Palatandaan ng Pagbabadya ng Kemikal na Panganib

  • Maraming mga tao ang nahihirapan dahil sa nagluluhang mga mata, papikit-pikit, nabibilaukan, nahihirapan na huminga o nawawalan ng koordinasyon.
  • Maraming maysakit o patay na mga ibon, isda o maliliit na mga hayop ay dahilan din ng paghihinala.

Kung Makakita Ka ng mga Palatandaan ng Kemikal na Pag-atake: Kaagad na Humanap nang Malinis na Hangin

  • Mabilis na subukang tukuyin ang apektadong lugar o kung saan nanggagaling ang kemikal, hangga't maaari.
  • Kaagad na kumilos para lumikas.
  • Kung ang kemikal ay nasa loob ng gusaling kinaroroonan mo, lumabas sa gusali na hindi dumaraan sa kontaminadong lugar, hangga't maaari.
  • Kung hindi ka makalabas ng gusali o makahanap ng malinis na hangin nang hindi dumaraan sa lugar kung saan ka nakakakita ng mga palatanda ng kemikal na pag-atake, maaaring mas mabuti pang lumayo kung maaari at sumilong sa kinaroroonan.
  • Kung nasa labas ka, mabilis na magdesisyon kung ano ang pinakamabilis na paraan upang makahanap ng malinis na hangin. Pag-isipan kung makalalabas ka sa lugar o kung dapat kang pumasok sa pinakamalapit na gusali at "sumilong sa kinaroroonan."

Kung sa Iyong Palagay ay Nalantad Ka sa Kemikal

Kung ang iyong mga mata ay nagluluha, mahapdi ang iyong balat, at nahihirapan ka sa paghinga, maaaring nalantad ka sa kemikal.

  • Kung sa iyong tingin ay ikaw aynalantad sa kemikal, agarang maghubad at maghugas.
  • Humanap ng hose, fountain, o anumang pangggalingan ng tubig, at maghugas gamit ang sabon kung maaari, siguruhing hindi ikoskos ang kemikal papasok sa iyong balat.
  • Humingi ng emergency na medikal na tulong.

Para karagdagang pangkalahatang impormasyon, tingnan ang "Handa ka na ba? (Are you Ready) (sa ingles) na hango sa Federal Emergency Management Agency (sa ingles).