Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Alamin nang maaga kung saan mo maaaring dalhin ang iyong alagang hayop kapag may naganap na emergency sa iyong komunidad.

May Kapansanan at mga Espesyal na Pangangailangan

Para sa Mga Taong May Kapansanan:

 • Bumuo ng network ng suporta upang makatulong sa isang emergency.
 • Sabihin sa mga taong ito ang pagtataguan mo ng iyong mga supply na pang-emergency.
 • Bigyan ang isang miyembro ng iyong network ng suporta ng susi sa iyong bahay o apartment.
 • Makipag-ugnayan sa opisina ng pangasiwaan ng impormasyon sa oras ng emergency ng iyong lungsod o county. Maraming mga lokal na tanggapan ang may mga listahan ng mga taong may kapansanan upang mapuntahan sila kaagad sa biglaang emergency.
 • Magsuot ng medikal na pang-alertong tag o pulseras upang makatulong na matukoy ang iyong kapansanan.
 • Kung ikaw ay umaaasa sa dialysis o iba pang mga paggamot para mabuhay, alamin ang lugar at magamit na higit sa isang pasilidad .
 • Ipakita sa iba ang pagpapaandar ng iyong wheelchair.
 • Alamin ang laki at timbang ng iyong wheelchair, dagdag pa rito kung ito ay natutupi o hindi, sa sitwasyon na ito ay isasakay.
 • Hikayatin ang elektronikong pagbayad para sa mga tumatanggap ng pederal na benepisyo. Tandaan na ang sakuna ay maaaring makagambala sa serbisyo ng sulat sa loob ng ilang araw o maging sa ilang linggo. Para sa mga umaasa sa koreo para sa kanilang benepisyo sa Social Security, ang isang mahirap na sitwasyon ay maaaring lumala kung sila ay ililikas o mawala ang kanilang serbisyo sa koreo – na natutunan ng 85,000 na tumatanggap ng tseke pagkatapos ng Hurricane Katrina. Ang pagpalit sa elektronikong pagbayad ay isang simple, mahalagang paraan para mapangalagaan ng mga tao ang kanilang sarili patungkol sa pera bago umatake ang sakuna. Inaalis din nito ang panganib ng pagkanakaw ng mga tseke.

Inirerekomenda ng U.S. Department of the Treasury ang dalawang ligtas na paraan upang makuha ang mga pederal na benepisyo:

 • Direktang pagdeposito sa isang checking o savings account ang pinakamagandang opsyon sa mga taong may mga account sa bangko. Maaaring magpalista ang mga tumatanggap ng pederal na benepisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 333-1795 o sa www.GoDirect.org.
 • Ang Direct Express® prepaid debit card ay dinisenyo bilang ligtas at madaling alternatibo sa papel na tseke para sa mga taong walang account sa bangko. Madali ang pag-sign up – tumawag sa toll-free sa (877) 212-9991 o mag-sign up online sa www.USDirectExpress.com.

Ang pag-sign up para sa direktang deposito o ang Direct Express® card ay isang simple ngunit mahalagang hakbang na maaaring makatulong sa pagprotekta ng pag-access ng inyong pamilya sa mga pondo kung sakaling maganap ang hindi inaasahan. Kung ikaw o ang mga malapit sa iyo ay tumatanggap pa rin ng Social Security o iba pang pederal na benepisyo sa pamamagitan ng tseke, mangyaring pag-isipang lumipat sa isa sa mga mas ligtas, mas madaling opsyon ngayon.

Mga Karagdagang Supply Para sa Mga Taong May Kapansanan:

 • Mga iniresetang gamot, listahan ng mga gamot kasama na ang dosis, listahan ng mga anumang allergy.
 • Mga karagdagang salamin sa mata at baterya para sa hearing-aid.
 • Mga karagdagang baterya para sa wheelchair, oxygen.
 • Itago ang listahan ng modelo at serial number ng mga medikal na aparato.
 • Mga card ng medikal na seguro at Medicare.
 • Listahan ng mga doktor, kamag-anak o kaibigan na dapat abisuhan kung nasaktan ka.

Mga Karagdagang Impormasyon

Para sa mga impormasyon at pamamaraan na may kaugnayan sa kahandaan sa emergency para sa mga taong may kapansan, tingnan ang Interagency Coordinating Council sa Resource Center ng Kahandaan sa Emergency ng mga Indibiduwal na may Kapansan' .

Pakitandaan na ang sakuna ay maaaring makagambala sa serbisyo ng paghahatid ng mga sulat sa loob ng ilang araw o maging ng ilang linggo. Pag-isipan ang direktang deposito sa pamamagitan ng pagtawag sa Go Direct toll-free helpline sa (800) 333-1795 o mag-sign up sa www.GoDirect.gov. Itinataguyod ng U.S. Department of the Treasury at ng Federal Reserve Banks, sisiguruhin ng opsyong ito na inyong makukuha ang inyong kabayaran mula sa social security o SSI sa tamang oras bawat buwan.