Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Magsanay sa bahay, paaralan at sa trabaho ng mga dapat gawin kapag may lindol at buhawi.

Pagpapasyang Manatili o Lumikas:

« nakaraan

Paglikas

May mga kondisyon na ang pagpapasyang umalis, o may mga sitwasyon na ikaw ay inuutusang umalis. Planuhin kung paano mo pagsasama-samahin ang iyong pamilya at pangunahan kung saan kayo pupunta. Pumili ng mga ilang destinasyon sa iba't ibang direksyon upang magkaroon ka ng mga pagpipilian sa isang emergency.

Gumawa ng plano sa paglikas:

 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang pamilya, sa loob at labas ng inyong mga kalapit na lugar.
 • Kung mayroon kayong kotse, maglaan ng kalahating tangke ng gas lagi upang may magagamit kapag kailangan ninyong lumikas.
 • Maging pamilyar sa mga alternatibong ruta at iba pang uri ng transportasyon palabas ng inyong lugar.
 • Kung wala kayong kotse, planuhin kung paano kayo aalis kung kinakailangan.
 • Dalhin ang iyong emergency supply kit maliban na lang kung sa tingin mo ay nakontamina na ito.
 • Ikandado ang pinto sa pag-alis ninyo.
 • Isama ang inyong mga alagang hayop, ngunit isipin na ang mga hayop lamang na nagseserbisyo sa mga may kapansanan ang mapapahintulutan sa mga pampublikong silungan. Planuhin kung paano ninyo maaalagaan ang inyong mga alagang hayop kapag may emergency.

Kung may oras pa:

 • Tawagan o mag-email sa nasa "labas-ng-estado" na kontak sa iyong planong pampamilya sa komunikasyon.
 • Sabihin sa kanila saan kayo pupunta.
 • Kung may nasira sa inyong tirahan at sinabihan kayong umalis, isara ang tubig, gas at kuryente bago umalis.
 • Mag-iwan ng sulat na nagbabalita sa iba kung kailan ka umalis at saan kayo pupunta.
 • Tingnan kung sino sa inyong mga kapitbahay ang malamang na mangangailangan ng masasakyan.