Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Magplano kasama ang mga kapitbahay, kaibigan o kamag-anak upang matiyak na mayroong taong mangangalaga sa o maglilikas ng inyong mga alaga kung hindi ninyo ito magagawa.

Mga Sunog

Ayon sa FEMA, higit sa 4,000 mga Amerikano ang namamatay at higit sa 20,000 ang napipinsala na bunga ng mga sunog – marami sa mga ito ay naiwasan sana. Ang direktang pagkawala ng mga ari-arian dahil sa mga sunog ay tinatayang $8.6 bilyon sa bawat taon.

Kapag may sunog, huwag mag-aksaya ng oras sa pagkuha ng mga mahahalagang gamit o pagtawag sa telepono. Maaaring mabilis na kumalat ang sunog, na nakamamatay sa loob lamang ng dalawang minuto at lalamunin ang isang tirahan sa loob lamang ng limang minuto. Mapanganib man ang apoy, ang init at usok ay maaaring maging mas mapanganib at kayang sunugin ang iyong mga baga. Habang lumiliyab, nagdudulot ito ng mga nakalalasong gas na maaaring maging sanhi upang ikaw ay malito o mahilo, na magiging sanhi upang makatulog ka ng mahimbing. Ang pangunahing dahilan ng mga pagkamatay na may kinalaman sa sunog ay asphyxiation, mas marami sa mga nasunog sa bilang na tatlo laban sa isa. Mahalagang alamin ang tungkol sa mga sunog upang mapangalagaan ang inyong sarili.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, tubig, radyong de-baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya. Malamang na naisin mong maghanda ng madaling mabitbit na kit at itabi ito sa iyong kotse. Dapat na kasama sa kit na ito ang mga:

 • Mga kopya ng iniresetang gamot at mga medikal na supply;
 • Mga kumot at unan at damit, kasama na ang mga sleeping bag at unan;
 • Nakaboteng tubig, de-bateryang radyo at karagdagang baterya, first aid kit, flashlight;
 • Mga kopya ng mga mahalagang dokumento: lisensiya sa pagmamaneho, Social Security card, katibayan kung saan nakatira, mga polisa sa seguro, testamento, kasunduan, sertipiko ng kapanganakan at kasal, rekord sa pagbayad ng buwis, atbp.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Planuhin ang Iyong Paglikas

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Tiyaking isaalang-alang ang tiyak na pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
 • Abisuhan ang mga tagapangalaga at tagapag-alaga ng bata tungkol sa iyong plano.
 • Gumawa ng mga plano para sa iyong mga alagang hayop.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.
 • Planuhin ang iyong paglikas
 • Pag-aralan ninyo ng iyong pamilya ang mga ruta sa paglikas. Magsanay sa paglikas mula sa bawat silid.
  • Siguruhing ang mga bintana ay hindi nakapako o hindi nakasara at napinturahan. Tiyakin ang mga security grating sa mga bintana ay may bukasan para sa sunog upang mabilis mabuksan ang mga ito mula sa loob.
  • Pag-isipan ang mga hagdan na panglikas kung ang tirahan ay higit sa isang palapag, at tiyaking madaling mabuksan mula sa loob ang mga burglar bar at iba pang mekanismo laban sa pagnanakaw na humaharang sa pagpasok sa bintana.
  • Turuan ang mga miyembro ng pamilyang manatiling gumagapang sa sahig (kung saan mas ligtas ang hangin kapag may sunog) habang umiiwas sa apoy.
  • Linisin ang mga lugar na pinag-i-imbakan. Huwag pabayaang dumami at maipon ang basura, gaya ng mga lumang pahayagan at magasin..

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

Maglagay ng mga Smoke Alarm

 • Ayon sa FEMA, ang mga smoke alarms na gumagana nang maayos ang nagbabawas ang inyong tsangsang mamatay sa sunog ng 50 porsiyento.
 • Ilagay ang mga smoke alarm sa bawat palapag ng iyong tirahan. Ilagay ang mga ito sa labas ng mga kuwarto sa may kisame o sa bandang itaas ng dingding (4 hanggang 12 pulgada mula sa kisame), sa itaas ng bukas na hagdanan o sa ilalim ng nakulong na hagdanan at malapit (ngunit hindi sa mismong loob) sa kusina.
 • Subukan at linisin ang mga smoke alarm minsan sa isang buwan at palitan ang mga baterya nang hindi bababa sa minsan sa isang taon - ang magandang paraan para matandaang gawin ito ay ang palitan ang mga baterya tuwing Buwan ng Pambansang Kahandaan na ginaganap tuwing Setyembre. O, sa iyong pagtugma ng iyong orasan para sa daylights saving time, tandaang subukan at palitan ang mga baterya ng smoke detector.
 • Palitan ang mga smoke alarm isang beses sa bawat 10 taon.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga sunog ganun na rin sa kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng sunog, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles) and the American Red Cross (sa ingles). Makahahanap ka rin ng makatutulong na impormasyon sa Website ng U.S. Fire Administration.