Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Isama sa iyong emergency supply kit ang mga paboritong laruan ng iyong alagang hayop, treats o mga tulugan. Ang mga nakasanayang mga bagay ay nakatutulong na mabawasan ang stress ng iyong alagang hayop kapag may emergency.

Mga Pagbaha

Para sa tulong sa pagbangon pagkatapos ng sakuna, bisitahin ang:
DisasterAssistance.gov
(sa ingles)

Ang pagbaha ang pinakakaraniwang sakuna sa bansa na sanhi ng kalikasan. Maaaring maganap ang pagbaha sa bawat estado at teritoryo sa U.S. Gayunpaman, hindi magkakapareho ang lahat ng mga baha. Ang iba ay maaaring mabuo nang mabagal habang may matagal na pag-ulan, o sa mga panahon ng tag-init kasunod nang malakas na pag-snow. Ang iba, tulad ng biglaang pagbaha, ay maaaring mangyari nang mabilis, kahit na mga walang kapansin-pansing palatandaan ng ulan. Mahalagang maging handa sa pagbaha saan ka man nakatira, lalo na kapag ikaw ay nasa isang mababang lugar, malapit sa tubig o sa daluyan mula sa isang dam. Maging ang napakaliit na sapa o tuong maliit na ilog ay maaaring umapaw at maging sanhi ng pagbaha.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Magkaroon ng Emergency Supply Kit, na kabilang ang mga bagay tulad ng hindi nabubulok na pagkain, tubig, isang de-bateryang o hand-crank na radyo, karagdagang flashlight at mga baterya. Malamang na naisin mong maghanda ng madaling mabitbit na kit at itabi ito sa iyong kotse. Dapat na kasama sa kit na ito ang mga:

 • Mga kopya ng iniresetang gamot at mga medikal na supply;
 • Mga kumot at unan at damit, kasama na ang mga sleeping bag at unan;
 • Nakaboteng tubig, de-bateryang radyo at karagdagang baterya, first aid kit, flashlight;
 • Mga kopya ng mga mahalagang dokumento: lisensiya sa pagmamaneho, Social Security card, katibayan kung saan nakatira, mga polisa sa seguro, testamento, kasunduan, sertipiko ng kapanganakan at kasal, rekord sa pagbayad ng buwis, atbp.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang iyong pamilya

 • Gumawa ng Planong Pang-emergency ng Pamilya. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Tiyaking isaalang-alang ang tiyak na pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
  • Abisuhan ang mga tagapangalaga at tagapag-alaga ng bata tungkol sa iyong plano.
  • Gumawa ng mga plano para sa iyong mga alagang hayop.
 • Dumalo sa isang klase sa Community Emergency Response Team (CERT) ng sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Sanayin ang iyong sarili sa mga terminong ito upang makatulong na matukoy ang mga peligro sa pagbaha

 • Pagbabantay ng Pagbaha: Nangyayari ang pagbabaha. Makinig sa NOAA Weather Radio, radyong pangkomersiyal, o telebisyon para sa impormasyon
 • Pagbabantay ng Biglaang Pagbaha: Nangyayari ang biglaang pagbaha. Maging handa sa paglipat sa mas mataas na lugar; makinig sa NOAA Weather Radio, radyong pangkomersiyal, o telebisyon para sa impormasyon.
 • Babala sa Pagbaha: Nagaganap ang pagbaha o malapit nang maganap; kung pinayuhang lumikas, gawin kaagad.
 • Babala sa Biglaang Pagbaha: Nagaganap na ang flash flood; kaagad na lumakad upang maghanap nang mas mataas na lugar.

Unawain ang Ilan sa Mga Pinakamadalas na Sanhi ng Pagbaha:

Mga Bagyo at Unos: Ang mga unos ay may kasamang tatlong bugso: malakas na hangin, malakas na ulan, at lumilipad na mga debris. Maaari maging sanhi ang mga ito ng pagtaas ng tubig sa dalampasigan, gayundin ang makabuo nang malakas na pag-ulan na magdudulot rin ng pagbaha sa daan-daang milya sa kalupaan. Kahit na nasa panganib ang mga lugar na malapit sa karagatan, may ilang mga lungsod ang partikular na maaapektuhan at maaaring magkaroon ng mga pinsala at pagkasira ng mga ari-arian na tulad o mas malala sa mga naging sanhi ng 2005 na unos, ang Katrina, sa New Orleans at Mississippi.

Kapag humina na ang unos at maging bagyo, nagiging sanhi ito ng pag-ulan at pagbaha na lalong nakapipinsala dahil ang ulan ay naiipon sa isang lugar. Noong 2001, ang Bagyong Allison ay nagbagsak ng higit sa 30 pulgada ng tubig-ulan sa Houston sa loob lang ng ilang araw, higit sa 70,000 bahay ang binaha at may 2,744 na mga bahay ang nasira.

Pagkalusaw ng Yelo sa Panahon ng Tagsibol: Sa panahon ng tagsibol, nakakapigil sa pagkakatunaw ng snow o pagkakasipsip ng tubig-ulan sa lupa ang ulan ang mga nagyeyelong lupa. Ang bawat kubikong piye ng buo-buong yelo ay naglalaman ng galon-galong tubig at sa oras na matunaw ang yelo, ay maaaring magbunga sa pag-apaw ng mga sapa, ilog at lawa. Idagdag pa ang bagyo sa tagsibol at ang bunga nito ay madalas na malubhang pagbaha sa panahon ng tagsibol.

Malakas na Pag-ulan; Mga ilang lugar sa bansa ay may mataas ng panganganib sa pagbaha sanhi nang malakas na pag-ulan. Ang Northwest ay may mataas na panganib dahil sa kondisyon ng La Niña, na kasama ang: pagkatunaw ng yelo, malakas na ulan, at mga kamakailang madaling kumalat na malaking sunog. At ang Northeast ay may mataas na panganib dahil sa malakas na pag-ulan tulad ng sa Nor'easters.

Ang sobrang dami ng tubig-ulan ay maaaring mangyari sa kabuuan ng isang taon, na maglalagay sa panganib sa iyong ari-arian.

Ang Mga Pagbabadya ng Panganib sa West Coast: Ang panahon ng tag-ulan sa West Coast ay karaniwang nagtatagal mula Nobyembre hanggang Abril, na nagdadala nang mataas na pagbaha at may mas mataas na posibilidad na babaha; gayunman, maaaring mangyari ang pagbaha anumang oras.

Ang sunod-sunod na malaking sunog na madaling kumalat o wildfire ang lubos na bumago sa hitsura ng lupa at kondisyon ng lupa, na nagiging sanhi para sa mga nasunog na kalupaan upang maging dumadaloy ng putik sa malakas na pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, maaaring umabot ng ilang taon bago tumubo muli ang mga panananim, na makatutulong sa muling pagpapatibay sa mga lugar na ito.

Ang West Coast ay mayroong ding libu-libong milya ng dike na sinadya upang makatulong na pangalagaan ang mga tahanan at ang kanilang mga lupa sa kung sakaling may pagbaha. Gayunpaman, ang mga dike, ay maaaring gumuho, humina, o matabunan kung tumaas ang tubig, na kadalasan ay nagreresulta sa mga sakuna.

Mga Dike at Dam: Ang mga dike ay dinisenyo upang protektahan ang tiyak na antas ng pagbaha. Gayunpaman, ang mga dike ay maaari at mabulok sa pagdaan ng panahon, kaya't nagiging napakahirap ang pagpapanatili ng mga ito. Maaari ring lumubog sa tubig ang mga dike, o masira kapag sa mga malalaking baha, na nagiging sanhi ng mas malaking pinsala kumpara sa kung wala ang mga dike roon. Dahil sa tumataas na panganib ng pagbaha sa mga lugar na may mga dike, lalong-lalo na sa mid-west, labis na inirerekomenda ng FEMA ang pagpapaseguro para sa pagbaha para sa lahat ng mga nagmamay-ari ng bahay sa mga lugar na ito.

Mga Flash Flood: Ang mga flash flood ang #1 sanhi ng kamatayan sa U.S. na may kaugnayan sa panahon dahil sa napababagsak nila ang mga malaking tipak ng bato, nabubunot ang mga puno, at nawawasak ang mga gusali at tulay. Ang biglaang pagbaha ay mabilis na pagbaha sa mga mababang lugar sa loob lang ng anim na oras na sanhi ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyo o mga ilang bagyo. Maaari ring maganap ang mga biglaang pagbaha mula sa pagbagsak ng gawa ng taong istruktura o ice dam.

Bagong Pag-unlad: Ang pagpapatayo at pag-unlad ay maaaring makabago ng natural agusan at makapaglikha ng mga bagong panganib sa pagbaha. Iyan ay sa dahilan na ang mga bagong gusali, paradahan, at mga kalsada ay nangangahulugang lumiliit ang lupang sisipsip sa sobrang dami ng pagbagsak ng ulan mula sa mga masyadong malakas na pag-ulan, unos at bagyo.

Alamin ang Iyong Mga Panganib, Alamin ang Iyong Kaligtasan

 • Alamin kung ang iyong bahay ay nanganganib sa baha at magkaroon ng kaalaman tungkol sa epekto ng baha sa iyo at sa iyong pamilya. Ang Pag-aaral ng FEMA sa Flood Insurance ay nakalikom ng mga estastistikang datos sa mga pagdaloy ng ilog, alon sanhi ng bagyo, hydrologic/hydraulic analyses, at tubig-ulan at mga survey ng kalupaan upang gumawa ng mga mapa ng may panganib sa pagbaha na nagbabalangkas ng mga iba't ibang lugar na nanganganib sa baha sa iyong komunidad.
 • Karamihan sa mga seguro ng mga may-ari ng bahay ay hindi sumasaklaw sa pinsala ng pagbaha. Makipag-usap sa iyong tagapaghatid ng seguro tungkol sa iyong polisa at pag-isipan kung kailangan mo ng karagdagang pagkakasaklaw.
 • Ang National Flood Insurance Program (NFIP) ay maaaring makatulong na magbigay ng mga paraan para sa mga may-ari ng ari-arian na pampinansyal mapangalaan ang kanilang mga sarili kung kailangan ang karagdagang pagkakasaklaw. Ang NFIP ay nag-aalok ng seguro sa pagbaha sa mga may-ari ng bahay, umuupa, at mga negosyante kung ang kanilang komunidad ay sumali sa NFIP. Upang mas malaman pa ang tungkol sa NFIP, bisitahin ang www.FloodSmart.gov.

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Itaas ang lutuan, water heater at electric panel sa inyong bahay kung nakatira kayo sa lugar na may nangapanganib sa pagkabaha.
 • Pag-isipan ang paglagay ng "check valves" upang maiwasan ang pagbalik ng mga tubig-baha sa agusan ng tubig palabas sa inyong tirahan.
 • Kung maaari, magtayo ng mga harang upang pigilan ang pagpasok ng tubig-baha sa gusali at isara ang mga pader sa basement gamit ang waterproofing compound.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Ihanda ang Inyong Negosyo

Magplano para manatili sa negosyo, kausapin ang iyong mga empleyado, at pangalagaan ang iyong puhunan.

 • Maingat na tasahin kung paano ang takbo ng inyong kumpanya, sa loob at sa labas, upang matukoy kung sinong kawani, materyal, pamamaraan at kagamitan ang talagang kinakailangan upang mapanatiling tumatakbo ang negosyo.
 • Tukuyin ang mga gawain na kritikal sa pananatiling ligtas at pagbangon.
 • Planuhin kung ano ang inyong gagawin kung ang inyong gusali, planta o tindahan ay hindi mapupuntahan..
  • Pag-isipan kung mapapatakbo ang negosyo mula sa iba't ibang lugar o mula sa inyong bahay.
  • Bumuo ng mga ugnayan sa ibang kumpanya upang magamit ang kanilang pasilidad kung sakaling hindi magamit ang inyong lugar kung may sakuna.
 • Alamin ang tungkol sa mga programa, serbisyo, at magagamit sa U.S. Small Business Administration.

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga opisyal ng lokal na pangasiwaang pang-emergency.

Pederal at Pambansang Madudulugan

Maghanap ng karagdagang impormasyon kung paano magplano at maghanda sa pagbaha, ano ang dapat gawin habang at pagkatapos ng pagbaha at alamin ang mga malalapitang madudulugan sa pamamagitan ng pagbista sa sumusunod: