Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Humingi sa paaralan ng iyong anak ng kopya ng kanilang plano sa oras na may emergency para maitago mo sa bahay at sa trabaho.

Kumuha ng Kit

Maaaring kailanganin mong iligtas ang iyong sarili pagkatapos ng isang emergency. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng inyong sapat na sariling pagkain, tubig, at ibang mga supply na tataqgal ng hindi bababa sa tatlong araw. Ang mga lokal na opisyal at mga tumutulong na manggagawa ay pupunta sa pinangyarihan pagkatapos ng sakuna, ngunit hindi nila mapupuntahan kaagad ang lahat ng mga tao. Maaaring kang matulungan sa loob ng ilang oras, o umabot ng ilang araw. Dagdag pa rito, maaaring maputol ang mga karaniwang serbisyo tulad ng kuryente, gas, tubig o sewage system, ang mga telepono nang ilang araw, o kahit na isang linggo o mas matagal pa.

Mga Inirerekomendang Gamit na Isasama sa Basic Listahan ng Supply kapag may Emergency:

 • Tubig, isang galon na tubig para sa bawat tao bawat araw na hindi bababa ng tatlong araw, para pag-inom at panglinis
 • Pagkain, na hindi bababa ng tatlong araw na supply ng hindi nabubulok na pagkain
 • De-baterya o hand-crank na radyo at NOAA Weather Radio na may alert tone at mga karagdagang baterya para sa parehong radyo
 • Flashlight at mga karagdagang baterya
 • First aid kit
 • Pito para sa paghingi ng tulong
 • Dust mask, upang makatulong na salain ang kontaminadong hangin at plastic sheeting at duct tape sa silungan-sa-kinaroroonan
 • Mamasa-masang bimpo, basurahang bag at mga pantaling plastik para sa personal na paglilinis
 • Liyabe o plaes para isara ang mga utilidad
 • Pambukas ng lata para sa pagkain (kung may lamang de-latang pagkain ang kit)
 • Mga lokal na mapa
 • Cell phone with chargers, inverter or solar charger

Mga Karagdagang Bagay na Isaalang-alang na Idagdag sa isang Listahan ng Supply kapag may Emergency:

 • Mga iniresetang gamot at salamin sa mata
 • Gatas para sa sanggol at mga lampin
 • Pagkain at karagdagang tubig para sa iyong alagang hayop
 • Ang mga importanteng dokumento ng pamilya tulad ng mga polisa sa seguro, pagkakakilanlan at mga rekord ng account sa bangko sa isang waterproof na madaling bitbiting lalagyan
 • Pera o mga traveler’s check at barya
 • Mga materyal na sanggunian para sa emergency tulad ng libro sa first aid o impormasyon mula sa www.ready.gov
 • sleeping bag o mainit-init na kumot para sa bawat tao. Pag-isipan ang mga karagdagang kumot at unan kung nakatira sa malamig na klima.
 • Kumpletong pamalit na damit kabilang ang mahabang manggas na damit-pantaas, mahabang pantalon at matibay na sapatos. Pag-isipan ang mga karagdagang damit kung nakatira sa malamig na klima.
 • Household chlorine bleach at medicine dropper – Kapag ihinalo sa siyam na bahagi ng tubig sa isang bahagi ng bleach, ang bleach ay maaaring magamit na pamatay mikrobyo. O sa isang emergency, maaari mo itong gamitin upang maging ligtas ang tubig sa pamamagitan ng paggamit ng 16 patak ng regular na liquid bleach bahay sa bawat galon ng tubig. Huwag gumamit ng may amoy, "color safe" o mga bleach na may pandagdag na panlinis.
 • Fire Extinguisher
 • Mga posporo sa loob ng waterproof na lalagyan
 • Mga gamit pambabae at mga personal na bagay para sa kalinisan
 • Mga mess kits, paper cups, pinggan at mga plastik na kubyertos, paper towels
 • Papel at lapis
 • Mga libro, laruan, palaisipan o iba pang mga gawain para sa mga bata

Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html