Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tiyaking may litrato kayo at pati na rin ang inyong alagang hayop. Makatutulong ito sa iyong pagpapatunay ng pagmamay-ari at pagkilala sa iyong alagang hayop kung magkahiwalay sa isang emergency.

Sobrang Init

Ang heat wave ay isang mahabang panahon ng sukdulang init, at madalas na kasabay ng maalinsangang panahon. Ang mga kondisyong ito ay maaaring maging mapanganib at nakamamatay para sa mga taong hindi nag-iingat.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

 • Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, tubig, radyong de-baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Tiyaking isaalang-alang ang tiyak na pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya.
  • Abisuhan ang mga tagapangalaga at tagapag-alaga ng bata tungkol sa iyong plano.
  • Gumawa ng mga plano para sa iyong mga alagang hayop.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Ilagay nang maayos at malinis ang mga air conditioner na pang-bintana; maglagay ng insulasyon kung kinakailangan.
 • Tingnan ang mga air-conditioning duct para sa maayos na insulasyon.
 • Maglagay ng mga pansamantalang mga reflector sa bintana (upang gamitin sa pagitan ng bintana at kurtina), tulad ng kartong nabalutan ng aluminum foil, upang bumalik sa labas ang init.
 • Lagyan ng weather-strip ang mga pinto at palababahan ng bintana upang mapanatili ang malamig na hangin.
 • Takpan ng kurtina, shade, tolda at louvers ang mga bintana na pinapasukan ng sinag ng araw sa umaga at hapon. (Ang nasa labas na tolda o louvers ay maaaring makabawas sa init na pumapasok sa bahay ng hanggang sa 80 porsiyento.)
 • Laging ihanda ang mga storm window sa buong taon.

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa mas marami pang impormasyon kung paano magplano at maghanda sa sukdulang init, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles) or the American Red Cross (sa ingles).