Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kausapin ang beterinaryo ng iyong alagang hayop tungkol sa mga uri ng bagay na dapat mong isama sa emergency first aid kit ng iyong alagang hayop.

Mga Unos

Ang mga unos ay malalakas na bagyong nabubuo sa katimugan ng Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico at sa silangan ng Pacific Ocean. Dapat malaman ng mga taong naninirahan sa mga komunidad na madalas makaranas ng mga unos ang kanilang kahinaan, at kung ano ang mga dapat gawin upang mabawasan ang pinsalang idudulot ng mga mapanganib na unos. Ang impormasyon sa pahinang ito ay magagamit upang magligtas ng mga buhay sa trabaho, sa tahanan, habang nasa kalsada, o habang nasa tubig.

Hakbang 1: Kumuha Ng Kit/ "To-Go Bag"

Kumuha ng Emergency Supply Kit, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi napapanis na pagkain, tubig, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya. Baka gusto ninyong maghanda ng isang kit na madaling dalhin at ilagay ninyo sa inyong kotse kung sakaling lilikas kayo.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang inyong pamilya: Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency.
Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya pagdating ng sakuna, kaya mahalagang alam ninyo kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency. Dapat n'yo ring pag-isipan ang

Ihanda ang Inyong Negosyo
Ang mga negosyo ay may kritikal na papel sa pagiging handa. Ang pagsasagawa ngayon ng isang plano para sa sakuna ay magpapaganda ng probabilidad na makakaligtas at makakabangon ang inyong kumpanya.

 • Maingat na tasahin kung paano ang takbo ng inyong kumpanya, sa loob at sa labas, upang matukoy kung sinong kawani, materyal, pamamaraan at kagamitan ang talagang kinakailangan upang mapanatiling tumatakbo ang negosyo.
 • Tukuyin ang mga gawain na kritikal sa pananatiling ligtas at pagbangon.
 • Planuhin kung anong inyong gagawin kung ang inyong gusali, planta o tindahan ay hindi mapupuntahan.
  • Pag-isipan kung mapapatakbo ang negosyo mula sa iba't ibang lugar o mula sa inyong bahay.
  • Makipag-ugnay sa ibang kumpanya upang magamit ang kanilang pasilidad kung sakaling hindi magamit ang inyong lugar kung may sakuna.

Plano para sa Proteksyon ng Ari-arian
Ang mga unos ay may dalang malalakas na ulan na magiging sanhi ng malalaking pinsalang dulot ng baha sa mga lugar sa baybaying dagat at mga karatig-pook sa loob ng bayan. Ang bawat isa ay nasa panganib at dapat pag-isipan ang proteksyon na dulot ng insurance sa baha. Ang insurance sa baha ang tanging paraan upang mabigyan ng pinansyal na proteksyon ang inyong ari-arian o negosyo laban sa pinsala ng baha. Upang dagdagan ang kaalaman tungkol sa panganib na masuong kayo sa baha at kung paano protektahan ang inyong sarili at negosyo, bisitahin ang NFIP Web site, www.floodsmart.gov o tumawag sa 1-800-427-2419 (English).

Bukod sa insurance, maaari n'yo ring:

 • Takpan ang lahat ng bintana ng inyong bahay ng pre-cut na plywood o mga shutter sa unos upang protektahan ang inyong mga bintana sa malalakas na hangin.
 • Planuhing ipasok ang lahat ng mga kagamitan sa labas, dekorasyon, mga basurahan lata at anumang mga bagay na hindi naitali.
 • Palagiang gupitan ang mga puno at shrub upang mas makayanan nila ang hangin.
 • Tiyaking ligtas ang inyong bahay sa pamamagitan ng paggamit ng close shutters, at pagtali nang mahigpit sa mga bagay sa labas o ipasok ang mga ito sa loob.
 • Isara ang lahat ng utilidad na tulad ng ipinagbibilin. Kung hindi naman, ilagay sa pinakamalamig na setting ang thermostat ang refrigerator at panatilihing nakasara ang pinto.
 • Isara ang mga tangke ng propane.
 • Instala ang isang generator para sa mga emergency.
 • Patibayin ang pintuan ng inyong garahe; kapag nakapasok ang hangin sa garahe, maaari itong maging sanhi ng mapanganib at mahal na pinsala sa istruktura.
 • Tiyakin ang supply ng tubig para sa sanitasyon tulad ng paglinis at pagbuhos sa inodoro. Punuin ang bathtub at iba pang malaking lalagyan ng tubig.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain habang at pagkatapos ng isang emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ang mga panganib ng unos ay may iba't ibang anyo: kidlat, ipo-ipo, pagbaha, paglaki ng alon (English), malalakas na hangin (English), at maging ang pagguho ng lupa o pagguho ng putik ay maaaring mangyari sa mga bulubunduking rehiyon. Tingnang mabuti ang mga dapat gawin tungo sa kaligtasan na kaugnay ng bawat uri ng panganib mula sa unos at ihanda ang naangkop ninyong plano laban sa sakuna para sa pamilya. Ngunit tandaan na ito'y gabay lamang. Ang una at pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng isang tao kapag nahaharap sa panganib na dulot ng unos ay ang paggamit ng sentido-kumon.

Sanayin ang inyong sarili sa mga termino na ginagamit upang matukoy ang unos.

 • Ang bantay unos ay nangangahulugan na posibleng magkakaunos sa inyong lugar. Maghandang lumikas.
 • Makinig sa mga balita sa lokal na radyo at telebisyon o makinig sa NOAA Weather Radio para sa mga pinakabagong kaganapan.
 • Ang babala sa unos ay kapag inaasahan ang unos sa inyong lugar. Kung payuhan ka ng mga lokal na awtoridad na lumikas, umalis kaagad.
 • Ang mga unos ay may limang kategoryang klasipikasyon batay sa bilis ng hangin, central pressure, at potensyal na pinsala.
 • Ang Pangatlong Kategorya at mas malalakas na unos ay itinuturing na malalaking unos, gayon man ang Una at Pangalawang Kategorya ay lubha pa ring mapanganib at kailangan ninyong pag-ukulan ng buong pansin.
Saffir-Simpson Hurricane Scale
Bilang sa Scale (Kategorya) Patuloy na Malakas na Hangin (MPH) Pinsala
1
74-95 Mga napaka-mapanganib na hangin ay magdudulot ng kaunting pinsala:
 • Kaunting pinsala sa mga labas ng tahanan
 • Binali ang mga sanga ng puno, binunot ang mas maliliit na puno
 • Malawak na pinsala sa mga linya ng kuryente, mga pagkawala ng kuryente
2
96-110 Mga napaka-mapanganib na hangin ay magbubunga ng malaking pinsala:
 • Malaking pinsala sa mga labas ng tahanan
 • Pagkabunot ng maliliit na puno at pagbabara ng mga lansangan
 • Tiyak na mga pagkawala ng kuryente sa loob ng mahabang panahon - tatagal ng maraming araw hanggang maraming linggo
3
111-130 Nakakapanlumong pinsala ang mangyayari:
 • Malawak na pinsala sa mga labas ng tahanan
 • Maraming puno ang nabunot at maraming lansangan ang nabarahan
 • Napaka-limitadong pagkakaroon ng tubig at ilaw
4
131-155 Kalunos-lunos na pinsala ang mangyayari:
 • Pagkawala ng mga bubong at/o ng ilang mga dingding sa labas
 • Maraming puno ang nabunot at halos lahat ng kuryente ay naputol
 • Hindi makita ang mga tirahan dahil sa tabon ng basura
 • Pagkawala ng kuryente sa loob ng maraming linggo hanggang maraming buwan
5
Higit sa 155 Kalunos-lunos na pinsala ang mangyayari:
 • Malaking porsiyento ng mga tahanan ay mawawasak
 • Malalayo ang mga lugar na may mga nakatira dahil sa mga natumbang puno at linya ng kuryente
 • Pagkawala ng kuryente sa loob ng maraming linggo hanggang maraming buwan
 • Karamihan sa lugar ay hindi matitirahan

Inirerekomendang Pagsasanay
Ang FEMA's Emergency Management Institute (EMI) ay nakabuo ng isang programa ng pagsasanay upang isulong ang pagiging handa ng komunidad laban sa unos. Ang kursong ito na nakabase sa computer ay naglalaan ng pangunahing impormasyon tungkol sa kung paano haharapin ang mga bagyo at unos sa mga tropikal na lugar.  Bisitahin ang www.training.fema.gov/EMIWeb/IS/is324a.asp at piliin ang 'take this course' na opsyon na nasa itaas ng kanang kolum upang makuha ang kursong interactive na nakabase sa web. (TANDAAN: Ang kursong ito ay makukuha sa English lamang)

Federal at National Resources
Humanap ng karagdagang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa unos sa pamamagitan ng pagbisita sa sumusunod na mga mapagkukunan o madudulugan: