Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Pag-isipan ang permanenteng pagkakakilanlan para sa iyong alagang hayop, tulad ng microchipping, na makatutulong na makapiling muli ang iyong alagang hayop kung kayo ay magkahiwalay.

Epidemya ng Trangkaso


Makapaghahanda ka na ngayon para sa paglaganap ng trangkaso. Dapat na alam mo ang tindi ng maaaring mangyari kung may paglaganap ng sakit at anong mga magagawa upang makatulong na mabawasan ang epekto ng paglaganap ng trangkaso sa iyo at sa iyong pamilya. Makakatulong ang checklist na ito sa iyo para makakuha ng impormasyon at mga mapagkukunan na kakailanganin ninyo oras na may paglaganap ng trangkaso.

Magplano para sa isang pandemiko:

 • Magtabi ng dalawang linggong supply ng tubig at pagkain. Kapag may pandemiko, kung hindi ka makapunta sa tindahan, o kung wala nang supply ang mga tindahan, mahalaga para sa inyong magkaroon ng mga karagdagang supply. Makatutulong ang mga ito sa iba pang mga uri ng emergency, tulad ng pagkawala ng kuryente at mga sakuna.
 • Pana-panahong tingnan ang inyong mga regular na iniresetang gamot upang matiyak na may tuloy-tuloy kayong supply inyong bahay.
 • Magkaroon ng anumang hindi nangangailangan ng resetang gamot at iba pang mga supply na pangkalusugan, kasama na ang panlunas ng pananakit, panlunas sa sakit ng tiyan, mga gamot sa ubo at sipon, inuming may electrolytes, at mga bitamina.
 • Pag-usapan ninyo ng mga miyembro ng pamilya at mahal sa buhay tungkol sa kung paano sila aalagaan kung sila ay magkasakit, o ano ang mga kakailanganin upang maalagaan sila sa inyong bahay.
 • Magboluntaryo sa mga lokal na grupo upang maghanda at tumulong sa pagtugon sa emergency.
 • Makisali sa inyong komunidad sa paghahanda nito para paghahandaan ang paglaganap ng trangkaso.

Bawasan ang paglaganap ng mikrobyo at pigilan ang impeksiyon:

Iwasan ang lumapit sa mga tao.

 • Iwasang lumapit sa mga tao na maysakit. Kapag maysakit ka, lumayo sa mga tao upang maprotektahan silang hindi rin magkasakit.

Manatili sa bahay kapag ikaw ay maysakit.

 • Kung maaari, huwag pumasok sa trabaho, paaralan at paglabas kung ikaw ay maysakit. Makakatulong kang iwasang mahawa sa iyo ang ibang tao.

Takpan ang iyong bibig at ilong.

 • Takpan ang iyong bibig at ilong ng tisyu kapag umuubo o bumabahing. Mapipigilan nito ang pagkakasakit ngt mga nasa paligid mo.

Hugasan ang iyong mga kamay.

 • Ang paghuhugas nang madalas ng iyong mga kamay ay makatutulong na protektahan ka sa mga mikrobyo.

Iwasan ang paghawak ng iyong mga mata, ilong o bibig.

 • Kadalasang kumakalat ang mga mikrobyo kapag nakahawak ang isang tao ng bagay na kontaminado ng mikrobyo at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mga mata, ilong, o bibig.

Sanayin ang sarili sa mga mabuting gawing pangkalusugan.

 • Magkaroon ng sapat na tulog, maging pisikal na aktibo, pamahalaan ang iyong stress, uminom ng maraming likido, at kumain ng masustansyang pagkain.

Mga Materyales na Maipi-print para sa Pagsulong ng mga Mabuting Gawing Pangkalusugan

Mga Karagdagang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon sa paghahanda para sa at pagtugon sa paglaganap ng trangkaso, bisitahin ang U.S Department of Health and Human Service's website sa www.pandemicflu.gov.