Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Magtakda ng isang weekend na magkakasama para sa pag-update ng mga numero ng telepono, pagbili ng mga supply para sa oras ng emergency at pagrepaso ng planong pang-emergency.

Gumawa ng Plano

Walang Oras para sa mga Online Form?
I-download ang naka-PDF na mga pahina ng Family Emergency Plan (FEP) , i-print at sagutan ang mga ito ng Offline.

I-download ang Planong Pang-emergency para sa Pamilya - Acrobat Reader, 512KbI-email ang pahinang ito sa isang kaibigan - link  I-email sa isang Kaibigan.

Maaaring hindi magkakasama ang inyong pamilya kapag may dumating na sakuna, kaya't mahalaga ang pagplano nang maaga: paano ninyo matatawagan ang isa't isa; paano kayo magkikita-kita; at ano ang gagawin ninyo sa iba't ibang sitwasyon.

Planong Pang-emergency para sa Pamilya

  • Tukuyin ang kokontakin sa labas ng bayan. Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa sa tumawag sa may bayan lang, kaya ang isang kokontakin sa labas ng bayan ay malamang na mas magandang kokontakin kaysa sa magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
  • Tiyakin na nalalaman ang numero ng telepono at may cell phone ang bawat miyembro ng inyong pamilya, mga barya, o may prepaid phone card upang matawagan ang kokontakin sa oras ng isang emergency. Kung mayroon kayong cell phone, i-program ang (mga) taong iyon bilang "ICE" (In Case of Emergency) sa inyong telepono. Kung ikaw ay maaaksidente, karaniwang tinitingnan ng mga kawani sa emergency ang iyong mga listahang ICE upang matawagan ang isang taong kakilala mo. Tiyaking ipaalam sa inyong pamilya at mga kaibigan na inilista mo sila bilang mga kokontakin kapag may isang emergency.
  • Turuan ang mga miyembro ng pamilya kung paano gamitin ang text messaging (na kilala rin bilang SMS o Short Message Service). Ang mga text message ay madalas naiikutan ang mga problema sa network habang ang tawag sa telepono ay malamang na hindi makakonekta.
  • Mag-subscribe sa mga serbisyong pang-alerto o mga alert service. Maraming komunidad sa ngayon ang may mga sistemang magpapadala ng instant text alert o mga e-mail upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga masamang panahon, pagsasara sa kalsada, lokal na emergency, atbp. Mag-sign up sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong web site ng lokal na Opisina ng Pangangasiwa ng Emergency o Emergency Management.

Planong Pananatili o Paglikas

Depende sa inyong sitwasyon at sa katangian ng emergency, ang unang mahalagang desisyon ay kung mananatili ka sa iyong kinalalagyan o lumikas. Dapat mong maintindihan at magplano para sa parehong posibilidad. Gamitin ang mabuting kaisipan o sentido-komon at ang mga nalalamang impormasyon, kasama na ang natutunan mo rito, upang matukoy kung may napipintong panganib. Sa anumang emergency, ang mga lokal na awtoridad ay maaari o hindi maaaring kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin. Gayunpaman, dapat kayong manood ng TV, makinig sa radyo o tingnan ang Internet para sa mga impormasyon o opisyal na mga tagubilin kapag ihahayag na nito. Para sa mga impormasyon tungkol sa pananatili o paglikas sa isang lugar, i-click dito.

Impormasyon sa Oras ng Emergency

Alamin kung anong mga uri ng mga sakuna, natural at gawa ng tao, malamang na mangyayari sa inyong lugar at kung paano ka maaabisuhan. Ang mga pagtawag ng inyong pansin ay nag-iiba sa bawat komunidad. Ang isang karaniwang paraan ay ang pagpapahimpapawid sa pamamagitan ngemergency na radyo at palabas sa TV. Maaaring makakarinig ka ng natatanging sirena, o makatangap ng tawag sa telepono, o pagkatok ng mga kawaning pang-emergency.

Mga Plano sa Oras ng Emergency

Maaaring nais mo rin na magtanong tungkol sa mga planong pang-emergency sa mga lugas na madalas na ginugugol ng iyong pamilya ang oras nila: trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito. Makipag-usap sa inyong mga kapitbahay tungkol sa kung paano kayo magtutulungan sa kung may magaganap na emergency. Mas magiging handa ka para ligtas na mapagsasama ang iyong pamilya at mahal sa buhay sa isang emergency kung maagap kang mag-isip at nauna nang nakikipag-komunikasyon sa iba. Magbasa pa sa: Paaralan at Lugar na Pinagtatrabahuhan.