Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Huwag kalimutang turuan ang inyong mga anak kung paano at kailan tatawag sa 9-1-1 o sa iyong lokal na numero ng Emergency Medical Services para sa tulong.

Mga Bagay Para sa Alagang Hayop

May Saysay na Paghahanda Para sa Iyong mga Alagang Hayop sa Oras Isang Emergency.
Maghanda na Ngayon.

Kung ikaw ay tulad ng mga milyon-milyong may-ari ng alagang hayop sa buong bansa, ang iyong alagang hayop ay mahalagang miyembro ng inyong sambahayan. Ang posibilidad na ikaw at ang iyong mga alagang hayop ay makaligtas sa oras ng isang emergency tulad ng sunog o baha, buhawi o pag-atake ng terorista ay depende sa iyong pagpaplano ngayon para sa oras ng isang emergency. Ilan sa mga bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa hindi inaasahan, tulad ng pagbuo ng emergency supply kit para sa alagang hayop at pagtatag ng buddy system sa pangangalaga ng hayop, ay pareho rin sa anumang emergency. Kung nagdesisyon mang manatili sa isang emergency o lumikas sa isang mas ligtas na lugar, kailangan mong magkaroon ng plano nang mas maaga para sa iyong mga alagang hayop. Pakatandaan na ang pinakamabuti para sa iyo ay ang karaniwang pinakamabuti rin para sa iyong mga alagang hayop.

Kung dapat kang lumikas, isama ang iyong mga alagang hayop kung maaari. Gayunpaman, kung pupunta ka sa isang pampublikong silungan, mahalagang maunawaan na ang mga hayop ay maaaring hindi papasukin sa loob. Magplano nang maaga para sa mga alternatibong masisilungan na maaari para sa iyo at sa iyong mga alagang hayop.

Gumawa ng reserbang plano para sa isang emergency kung hindi mo mismo maaalagaan ang iyong mga alagang hayop. Magkaroon ng buddy system sa mga kapitbahay, kaibigan o kamag-anak upang matiyak na may taong mangangalaga o maglilikas ng iyong mga alaga kung hindi mo ito magagawa. Maging handang gumawa at gamitin kung ano ang mayroon ka upang makayanang mapag-isa nang hindi bababa sa tatlong araw, o mas matagal pa.

May Saysay ang Paghahanda Para sa Iyong mga Alagang Hayop sa Oras Isang Emergency. Maghanda na Ngayon.