Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tiyaking magsagawa ng mga fire drill at magsanay sa paglikas mula sa iyong tirahan nang dalawang beses isang taon.

Mga Nakatatandang Amerikano

Ang mga pangangailangan at mga kakayahan ng bawat tao ay magkaka-iba, ngunit ang bawat indibidwal ay makagagawa ng mga mahalagang hakbang upang maghanda para sa lahat ng mga uri ng mga emergency at magtatag ng mga plano. Sa pagtatasa sa inyong mga sariling pangangailangan at paggawa ng planong pang-emergency, maaari kang maging mas handa para sa anumang sitwasyon. Ang dedikasyon sa pagpaplano ngayon ay makatutulong sa inyong maghanda para sa anumang sitwasyong emergency. Ang paghahanda ay may saysay. Maghanda na ngayon.

 • Pag-isipan kung paano maaaring makaapekto ang sakuna sa inyong mga indibidwal na pangangailangan.
 • Magplanong maging ligtas nang hindi bababa ng tatlong araw sa iyong sariling kakayahan . Posibleng hindi ka makakapunta sa medikal na pasilidad o maging sa isang botika.
 • Tukuyin kung anong uri ng mga mapagkukunan na kailangan mo sa araw-araw at kung ano ang maaari mong gawin kung ang mga ito ay limitado o ubos na.
 • Kumuha ng emergency supply kit.
 • Kung dapat kang lumikas, isama ang mga alagang hayop, kung maaari. Gayunpaman, kung pupunta ka sa isang pampublikong silungan, mahalagang maunawaan na ang mga hayop ay maaaring hindi papasukin sa loob.
 • Planuhin nang maaga ang mga alternatibong silungan na maaari para sa inyo at sa inyong alagang hayop; isipin ang mga mahal sa buhay o kaibigan na malayo sa inyong lugar na taos-pusong tatanggap sa inyong at ng inyong mga alagang hayop sa oras ng isang emergency.
 • Hikayatin ang elektronikong pagbayad para sa mga tumatanggap ng pederal na benepisyo. Pakitandaan na ang sakuna ay maaaring makagambala sa serbisyo ng paghahatid ng mga sulat sa loob ng ilang araw o maging ng ilang linggo. Para sa mga umaasa sa koreo para sa kanilang benepisyo sa Social Security, ang isang mahirap na sitwasyon ay maaaring lumala kung sila ay ililikas o mawala ang kanilang serbisyo sa koreo – na natutunan ng 85,000 na tumatanggap ng tseke pagkatapos ng Hurricane Katrina. Ang pagpalit sa elektronikong pagbayad ay isang simple, mahalagang paraan para mapangalagaan ng mga tao ang kanilang sarili patungkol sa pera bago umatake ang sakuna. Inaalis din nito ang panganib ng pagkanakaw ng mga tseke.
  Inirerekomenda ng U.S. Department of the Treasury ang dalawang ligtas na paraan upang makuha ang mga pederal na benepisyo:

  • Direktang pagdeposito sa isang checking o savings account ang pinakamagandang opsyon sa mga taong may mga account sa bangko. Maaaring magpalista ang mga tumatanggap ng pederal na benepisyo sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 333-1795 o sa www.GoDirect.org.
  • Ang Direct Express® prepaid debit card ay dinisenyo bilang isang ligtas at madaling alternatibo sa papel na tseke para sa mga taong walang account sa bangko. Madali ang pag-sign up – tumawag sa toll-free sa (877) 212-9991 o mag-sign up online sa www.USDirectExpress.com.

  Ang pag-sign up para sa direktang deposito o ang Direct Express® card ay isang simple ngunit mahalagang hakbang na maaaring makatulong sa pagprotekta ng pag-access ng inyong pamilya sa mga pondo kung sakaling maganap ang hindi inaasahan. Kung ikaw o ang mga malapit sa iyo ay tumatanggap pa rin ng Social Security o iba pang pederal na benepisyo sa pamamagitan ng tseke, mangyaring pag-isipang lumipat sa isa sa mga mas ligtas, mas madaling opsyon ngayon.

Bumuo ng Network ng Suporta

 • Kung kini-kinita mong kakailanganin mo ang tulong sa oras ng sakuna, makiusap sa inyong pamilya, mga kaibigan at iba pa na magiging bahagi ng iyong sariling network ng suporta.
 • Isulat at ibahagi ang bawat aspeto ng iyong planong pang-emergency sa lahat ng nasa iyong network ng suporta.
 • Tiyaking alam ng lahat kung paano mo planong lumikas mula sa inyong tinitirhan o pinagtatrabahuhan at kung saan ka pupunta kung may sakuna.
 • Tiyaking may isang tao sa iyong personal network ng suporta ay may isa pang susi ng inyong tirahan at nalalaman kung nasaan mo itinatago ang iyong mga suppy na pang-emergency.
 • Turuan ang mga tutulong sa iyo kung paano gumamit ng anumang panligtas sa buhay na kagamitan, magbigay ng gamot sa oras ng isang emergency.
 • Ensayuhin ang iyong plano kasama ang mga pumayag na maging bahagi ng iyong network.

Mga Karagdagang Supply at Mga Dokumento:

Mga Gamot at Mga Medikal na Supply

Kung umiinom kayo ng gamot o may medikal na paggamot sa araw-araw, tiyaking mayroon kayo ng mga kailangan ninyo upang mapangalagaan ang iyong sarili sa hindi bababa sa isang linggo, o mas matagal pa.

 • Gumawa ng listahan ng mga iniresetang gamot kasama na ang dosis, paggamot at mga impormasyon sa allergy.
 • Kausapin ang inyong parmasyotiko o doktor kung ano pa ang kakailanganin ninyo upang maghanda.
 • Kung sumasailalim ka sa mga paulit-ulit na mga paggamot na ibinibigay ng isang klinika o ospital o kung tumatanggap ng mga regular na mga serbisyo tulad ng pangangalagang pangkalusugan sa bahay, paggagamot o transportasyon, makipag-usap sa iyong tagapagdulot ng serbisyo tungkol sa kanilang planong pang-emergency. Makipagtulungan sa kanila upang matukoy ang mga reserbang tagapagdulot ng serbisyo at isama ang mga ito sa iyong personal na network ng suporta.
 • Pag-isipan ang iba pang personal na mga pangangailangan tulad ng mga salamin sa mata, hearing aid at baterya para sa hearing aid, baterya para sa wheelchair battery, at oxygen.

Mga Dokumento sa Emergency

Ilagay ang mga kopya ng mga mahalagang dokumento sa inyong mga emergency supply kit tulad ng mga rekord ng pamilya, medikal na rekord, testamento, kasunduan, social security number, mga singilin at mga impormasyon ng account sa bangko at mga rekord ng pagbayad ng buwis.

 • Maglagay ng mga kopya ng inyong medikal na seguro, mga kard sa Medicare at Medicaid sa madaling makuhang lugar.
 • Itago ang listahan ng modelo at serial number ng mga medikal na aparato at iba pang pangsuporta sa buhay na aparato. Ilagay ang impormasyon sa pagpapaandar at mga tagubilin.
 • Tiyaking ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay mga kopya ng mga dokumentong ito.
 • Ilagay ang mga pangalan at numero ng pagkontak ng nasa iyong network ng suporta, gayundin ang iyong mga tagapagdulot ng medikal na serbisyo.
 • Kung may problema sa pakikipagkomunikasyon, tiyaking mayroon nakasaad sa impormasyong pang-emegency ang pinakamabuting pamamaraan ng pakikipagkomunikasyon sa iyo.
 • Ilagay ang mga dokumentong ito sa isang waterproof na lalagyan para mabilis at madaling pagkuha nito.

Mga Karagdagang Impormasyon

Para sa mga karagdagang impormasyon, tingnan ang Kahandaan sa Sakuna para sa mga Tao na May Kapansanan Kailangan ang Adobe Acrobat Reader mula sa website ng FEMA, at ng Red Cross.