Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tandaang ang bawat emergency supply kit ay natatangi sa iyo at sa iyong pamilya at dapat na buuing iniisip ang inyong mga natatanging pangangailangan.

Pagpapasyang Manatili o Lumikas:

Depende sa inyong sitwasyon at sa katangian ng atake, ang unang mahalagang desisyon ay kung mananatili kayo sa inyong kinaroroonan o lumikas. Dapat mong maintindihan at magplano para sa parehong posibilidad. Gamitin ang mabuting kaisipan o sentido-komon at ang mga nalalamang impormasyon, kasama na ang natutunan mo rito, upang matukoy kung may nagbabadyang panganib.

Sa anumang emergency, ang mga lokal na awtoridad ay maaari o hindi maaaring kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat ninyong gawin. Gayunpaman, dapat kayong manood ng TV, makinig sa radyo para sa mga balita para sa impormasyon o opisyal na mga tagubilin kapag ihahayag na nito. Kung kayo ay partikular na sinabihang lumikas o humingi ng medikal na paggamot, gawin ito kaagad.