Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Dapat na magtabi ka ng mas maliit na bersyon ng iyong emergency supply kit sa iyong sasakyan, kung sakaling ikaw ay nasa daan o nagbibiyahe kapag mangyayari ang isang emergency.

Pagpapasyang Manatili o Lumikas:

« nakaraan

Pananatili sa Kinalalagyan

tingnan ang diagram ng pagsilong sa kinaroroonan
I-click dito upang tingnan ang diagram ng Sumilong sa Kinaroroonan. (sa ingles)

Ikaw man ay nasa bahay, trabaho o sa ibang lugar, maaaring may mga sitwasyong mas mabuting manatili sa iyong kinaroronan at iwasan ang anumang walang katiyakan sa labas.

May mga ibang sitwasyon na ang pananatili at paggawa ng harang sa pagitan mo at ng posibleng kontaminadong hangin sa labas, isang prosesong kilala bilang "pagsilong-sa-kinaroroonan," ay mahalaga upang manating buhay. Gamitin ang makukuhang impormasyon upang suriin ang sitwasyon. Kung makakita ka ng maraming butil-butil sa hangin, o kung sabihin ng mga lokal na awtoridad na lubhang kontaminado ang hangin, maaaring naisin mong gawin ang pagkilos na ito.

Ang prosesong ginamit upang selyuhan ang silid ay itinuturing na pansamantalang pamproteksyong upang lumikha ng harang sa pagitan mo at ng posibleng kontaminadong hangin sa labas. Ito ay isang uri ng pagsilong sa isang lugar na kailangan ng pangunang pagpaplano.

Upang "Sumilong sa Lugar at Selyuhan ang Silid"

 • Dalhin ang iyong pamilya at mga alagang hayop sa loob.
 • Ikandado ang mga pinto, isara ang mga bintana, mga air vent at mga fireplace damper.
 • Patayin ang mga bentilador, air conditioner at mga forced air heating system.
 • Dalhin ang iyong emergency supply kit maliban na lang kung sa tingin mo ay nakontamina na ito.
 • Pumasok sa isang mas sulok na silid na iilan lang ang mga bintana, hangga't maaari.
 • Selyuhan ang lahat ng mga bintana, mga pinto at mga air vent gamit ang plastic sheeting at duct tape. Pag-isipan na sukatin at guntingin ang sheeting nang maaga upang makatipid sa oras.
 • Maging handang gumawa ng sariling gamit at gamitin ang anumang mayroon ka upang selyuhan ang mga uka upang makagawa ng harang sa pagitan mo at ng anumang kontaminasyon.
 • Ang mga lokal na awtoridad ay maaaring hindi kaagad na makapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyayari at ano ang dapat mong gawin. Gayunpaman, dapat kang manood ng TV, makinig sa radyo o madalas na tumingin sa Internet para sa mga opisyal na balita at mga tagubilin kapag ipapahayag na ang mga ito.

Alamin kung paano at kailan isasara ang mga utilidad:

Kung may nasira sa iyong tahanan o ikaw ay inutusan na isara ang mga utilidad:

 • Hanapin ang mga sarahang balbula ng kuryente, gas at tubig.
 • Itabi ang mga mahalagang kasangkapan malapit sa mga sarahang balbula ng gas at tubig.
 • Turuan ang mga miyembro ng pamilya kung paano magsara ng mga utilidad.
 • Kung isinara mo ang gas, isang propesyonal ang dapat na magbukas nito. Huwag tangkaing gawing mismo ito.