Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Laging sumali sa mga pagsasanay sa paglikas sa lugar ng trabaho at pag-isipang magkaroon ng mas maliit na bersyon ng iyong emergency supply kit sa iyong mesa.

Mga Pagbagyo na may Kasamang Pagkidlat

Sa Estados Unidos, karaniwang may 300 tao ang namamatay at 80 ang napipinsala sa tama ng kidlat, taon-taon. Ang lahat ng pagbagyo lumilikha ng pagkulog at ang lahat ng ito ay may posibleng panganib. Kabilang sa mga panganib na ito ang mga buhawi, malakas na hangin, pag-ulan ng yelo, mabilis kumalat na sunog at biglaang pagbaha, na dahilan para sa mas maraming namamatay kaysa sa anumang iba pang may kinalaman sa pagbagyong may kulog na panganib.

Tumataas ang panganib sa mga indibdwal at ari-arian dahil sa hindi ito matutukoy, na lalong binibigyang-diin ang kahalagahan ng kahandaan. Madalas itong tumatama sa labas ng malakas na ulan at maaaring maganap nang hanggang 10 milya ang layo sa anumang pag-ulan. Karamihan sa mga pagkamatay at pinsala sa kidlat ay nangyayari sa mga taong tinamaan sa labas sa mga buwan ng tag-araw sa mga bandang hapon o gabi.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

  • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency.
  • Sabihin ang iyong plano sa mga tagapag-alaga ng bata at mga tagapagdulot ng pangangalaga.
  • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.
  • Tandaang ang 30/30 Alituntuning Pangkaligtasan sa Pagkidlat: Pumasok sa loob kung, pagkatapos makakita ng pagkidlat, hindi ka makapagbilang ng 30 bago makarinig ng pagkulog. Manatili sa loob ng 30 minuto pagkatapos marinig ang huling pagkulog.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Sanayin ang sarili sa mga terminong ginagamit upang matukoy ang panganib sa pagbagyong may pagkulog

  • Ang pagbantay ng bagyo na may pagkulog ay nangangahulugang may posibilidad ng bagyong may pagkulog sa inyong lugar.
  • Ang babala sa bagyongmay pagkulog ay nangangahulugang may nagaganap o darating na bagyong may pagkulog. Kung ikaw ay pinayuhang sumilong, gawin ito kaagad.

Ihanda ang Iyong Tahanan

  • Alisin ang patay o nabubulok na mga puno at mga sanga na maaaring mahulog at maging sanhi ng pinsala o pagkasira habang may matinding bagyong may pagkulog.
  • Itali nang husto ang mga bagay sa labas na maaaring ihanging palayo o maging sanhi ng mga pagkasira.
  • Isara ang mga shutter ng bintana at itali nang husto ang mga pinto sa labas. Kung walang mga shutter, isara ang mga blinds ng bintana, shade at kurtina.
  • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga bagyong may pagkidlat at pagkulog gayundin kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng bagyong may pagkidlat, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles), or the American Red Cross (sa ingles).