Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Tiyaking alam mo at ng iyong pamilya ang pinakamagandang mga ruta sa paglikas mula sa inyong bahay, pati na rin ang dalawang daan palabas sa bawat silid.

Mga Buhawi

Ang mga buhawi ang pinakamapaminsalang bagyo ng kalikasan. Maaaring lumitaw ang mga ito nang walang babala at maaaring hindi nakikita hanggang ang mga alikabok at debris ay liparin o isang hugus-imbudo ng ulap ang lumitaw. Ang pagpaplano at pagsasanay na partikular kung paano at saan ka sisilong ay mahalaga upang makaligtas. Maging handang kumilos agad. Pakatandaan g kahit na ang mga buhawi ay mas karaniwan sa Midwest, Southeast at Southwest, maaaring mangyari ang mga ito sa anumang estado sa anumang oras sa loob ng isang taon, ang paghahanda nang maaga ay lubhang mahalaga.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

 • Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya.
 • Itago ito sa inyong lugar na masisilungan

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Maagap na alamin kung saan kayo sisilong kung may babala ng buhawi:
  • Nagbibigay ng pinakamagandang proteksyon ang mga bodega o silong.
  • Kung walang mga silungan sa ilalim ng lupa, pumasok sa isang pinakaloob na silid o pasilyo sa hangga't maaaring pinakamababang palapag.
  • Sa loob ng mataas na gusali, pumasok sa isang kasulok-sulukang silid o pasilyo sa pinakamababang palapag.
  • Lumayo sa mga bintana, mga pinto at sa mga pader. Pumunta sa gitna ng silid. Lumayo sa mga gilid dahil doon napupunta ang mga debris.
  • Ang sasakyan, trailer o mobile home ay hindi nagbibigay ng mabuting proteksyon. Planuhing mabilis na pumasok sa isang gusali na may matibay na pundasyon, kung maaari.
  • Kung walang masisilungan, humiga ng patag sa kanal o sa ibang mababang lugar. Huwag pumunta sa ilalim ng overpass o tulay. Mas ligtas ka sa isang mababang patag na lugar.
  • Planuhing manatili sa lugar na sinisilungan hanggang sa makalampas na ang panganib.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Sanayin ang sarili sa mga termino na ginagamit upang matukoy ang panganib sa buhawi.

 • Ang bantay buhawi ay nangangahulugang posibleng magkabuhawi sa iyong lugar.
 • Ang babala sa buhawi ay kapag may buhawi nang nangyayari, sumilong kaagad.

Makinig sa mga Lokal na Opisyal
Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga buhawi gayundin kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng buhawi, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles) or the American Red Cross (sa ingles).