Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Sagutan ang pang-emergency na contact card at gumawa ng mga kopya para sa bawat miyembro ng pamilya para dalhin nila.

Mga Sunog na Mabilis Kumalat sa Kagubatan

Ayon sa Weather.com, karaniwang 1.2 milyong acre ng kagubatan sa U.S. ang nasusunog bawat taon at higit sa apat sa limang sunog sa kagubatan ay sanhi ng mga tao. Ayon sa ulat ng U.S. Fire Administration noong 2005 lamang, 66,552 mga sunog sa kagubatan ang naganap at 8,686, 753 acres ang nasunog. Kung nakatira ka sa lugar na maraming halaman at iba pang pananim na madaling magliyab, maaaring mas madali kang maapektuhan ng mga sunog sa kagubatan at dapat mong gawin ang sumusunod na tatlong simpleng hakbang para maghanda.

Hakbang 1: Kumuha ng Kit

Kumuha ng Listahan ng Supply kapag may Emergency, na binubuo ng mga bagay na tulad ng hindi nasisirang pagkain, radyong pinapagana ng baterya o hand-crank, karagdagang flashlight at mga baterya. Malamang na naisin mong maghanda ng madaling mabitbit na kit at itabi ito sa iyong kotse. Dapat na kasama sa kit na ito ang mga:

 • Mga kopya ng iniresetang gamot at mga medikal na supply;
 • Mga kumot at unan at damit, kasama na ang mga sleeping bag at unan;
 • Nakaboteng tubig, de-bateryang radyo at karagdagang baterya, first aid kit, flashlight;
 • Mga kopya ng mga mahalagang dokumento: lisensiya sa pagmamaneho, Social Security card, katibayan kung saan nakatira, mga polisa sa seguro, testamento , kasunduan, sertipiko ng kapanganakan at kasal, rekord sa pagbayad ng buwis, atbp.

Hakbang 2: Gumawa ng Plano

Ihanda ang Iyong Pamilya

 • Gumawa ng Planong Pampamilya para sa Oras ng Emergency. Maaaring hindi magkakasama ang mga pamilya sa pagdating ng sakuna, kung kaya't mahalagang alam kung paano matatawagan ang bawat isa, paano kayo muling magkakasama at anong gagawin ninyo sa oras ng emergency.
 • Planuhin ang mga lugar kung saan magkikita-kita ang iyong pamilya, sa loob at sa labas ng iyong kalapit na lugar.
 • Maaaring mas madaling tumawag sa malayong lugar kaysa tumawag sa bayan, kung kaya't ang kontak sa labas ng bayan ay maaaring mas nasa mabuti katayuan para kontakin ang mga magkakahiwalay na miyembro ng pamilya.
 • Maaaring nais mo ring magtanong tungkol sa mga plano sa oras ng emergency sa mga lugar na naglalagi ang iyong pamilya: sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang naihandang plano, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa nito.
 • Magplanong Lumikas
  • Maagang tukuyin kung saan magtatagpo ang iyong pamilya, sa loob at labas ng iyong kalapitbahayan.
  • Tukuyin ang mga ilang lugar na mapupuntahan ninyo sa oras ng isang emergency, bahay ng kaibigan sa ibang bayan, sa motel o pampublikong silungan.
  • Kung wala kayong kotse, magplano ng alternatibong paraan ng paglikas.
  • Kung mayroon kayong kotse, palaging maglaan ng kalahating tangke ng gas upang may magagamit kung sakaling kakailanganin ninyong lumikas.
  • Dalhin ang inyong Listahan ng Supply kapag may Emergency.
  • Isama ang inyong mga alagang hayop, ngunit unawain na ang mga hayop lamang na nagseserbisyo sa mga may kapansanan ang mapapahintulutan sa mga pampublikong silungan. Planuhin kung paano ninyo maaalagaan ang inyong mga alagang hayop sa isang emergency.
 • Dumalo sa klase ng Community Emergency Response Team (CERT) sa iyong lokal na Citizen Corps chapter. Panatilihing napapanahon ang iyong pagsasanay.
 • Ipagbigay-alam ang mga mapanganib na kondisyon na maaaring maging sanhi ng sunog sa kagubatan.
 • Turuan ang mga bata tungkol sa kaligtasan sa sunog. Ilayo ang mga posporo sa sa mga lugar na maaabot nila.
 • Turuan ang bawat miyembro ng pamilya kung paano gamitin ang pamatay-sunog (ABC na uri) at ipakita sa kanila saan ito nakatago.

Hakbang 3: Magkaroon ng Sapat na Kaalaman

Ihanda ang Iyong Tahanan

 • Protektahan ang inyong mga ari-arian sa mga sunog sa kagubatan sa pag-disenyo at pag-landscape ng inyong bahay na isinasaalang-alang ang kaligtasan sa sunog sa kagubatan.
 • Pumili ng mga materyal at mga halaman na makatutulong sa pagpigil ng apoy sa halip na mapalakas ito.
 • Gumamit ng panlaban sa init o hindi madaling magliliyab na mga materyales sa bubong at panlabas na istruktura ng tirahan. Lagyan ng gamot ang kahoy o ang maaaring magliyab na materyal na ginamit sa bubong, gilid, sahig o tabasan ang UL-approved fire-retardant na mga kemikal.
 • Magtanim ng mga pangontrang shrub o matitigas ang punong halaman at mga puno. Halimbawa, ang mga hardwood na puno ay mas hindi nagliliyab kumpara sa mga pine, evergreen, eucalyptus o fir na puno.
 • Regular na linisin ang bubong at mga alulod.
 • Inspeksyunin ang mga chimney ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang taon. Linisin ang mga ito nang hindi bababa sa isang beses isang taon. Panatilihing nasa magandang kondisyon ang mga damper. Dapat na may spark arrester ang mga chimney at mga stovepipe na nakakatugon sa mga itinakda ng National Fire Protection Association Code 211. (Makipag-ugnayan sa inyong lokal na fire department para sa eksaktong detalye.)
 • Gumamit ng 1/2-pulgada ng mesh screen sa ilalim ng beranda, sahig, at sa mismong bahay. Pati na rin ang mga screen opening sa mga sahig, bubong at sa itaas ng kisame.
 • Maglagay ng smoke detector sa bawat palapag ng inyong bahay, lalong-lalo na ang mga silid-tulugan; buwan-buwan subukan at palitan ang mga baterya nang hindi bababa sa isang beses isang taon.
 • Magkaroon ng hagdan na maaabot ang bubong.
 • Pag-isipan na mag-install ng pamproteksyon na shutter o kurtina na hindi mabilis magliyab.
 • Magkaroon ng mga gamit sa sambahayan na maaaring gamitin bilang mga gamit sa sunog: kalaykay, palakol, lagare o chainsaw, timba at pala.
 • Tukuyin at magpanatili ng sapat na mapagkukunan ng tubig sa labas tulad ng maliit na pond, tangke ng tubig, balon, swimming pool o hydrant.
 • Magkaroon ng hose para sa hardin na sapat ang haba upang maaabot ang lugar sa bahay at iba pang istruktura sa ari-arian.
 • Maglagay ng outlet ng tubig na freeze-proof sa labas sa dalawang gilid ng bahay at malapit sa iba pang istruktura sa ari-arian. Maglagay ng mga karagdagang outlet na hindi bababa sa 50 piye mula sa bahay.
 • Pag-isipan na magkaroon ng madaling mabibitbit na de-gas na pangbomba kung mawawalan ng kuryente.
 • Gumawa ng 30- hanggang 100-Piyeng Safety Zone sa Paligid ng Iyong Bahay:
  • Sa loob ng lugar na ito, makagagawa ka ng hakbang para mabawasan ang posibleng pagkalantad sa apoy at matinding init. Ang mga bahay na itinayo sa gubat ng pine ay mayroong pinakamaliit na safety zone na 100 piye. Kung ang inyong bahay ay nasa isang matarik na gulod, maaaring hindi sapat ang karaniwang paraan sa pagprotekta. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na fire department o kagawaran ng sunog sa kagubatan para sa mga karagdagang impormasyon.
  • Kalaykayin ang mga dahon, tuyong mga sanga at mga pilpil (twig). Alisin ang lahat ng maaaring mag-apoy na mga pananim.
  • Alisin ang mga dahon at mga kalat sa ilalim ng mga istruktura at itapon ang mga ito nang maayos.
  • Gupitin ang mga nasa loob ng 15-piye sa pagitan ng mga korona ng puno, at alisin ang mga sangang nasa 15 piye ng lupa.
  • Putulin ang mga patay ng sanga na umabot hanggang bubong.
  • Tagpasin ang mga sanga ng puno at palumpon na nasa loob ng 15 piye ng stovepipe o outlet ng chimney.
  • Hilingin sa mga kumpanya ng kuryente na tanggalin ang mga sangang nasa mga linya ng kuryente.
  • Tanggalin ang mga baging sa mga pader ng bahay.
  • Regular na mag-mow ng mga damo.
  • Linisin ang 10-piye na lugar sa paligid ng mga propane tank at ihawan. Maglagay ng screen sa ibabaw ng ihawan—gumamit ng hindi nagliliyab na materyal na may mesh na hindi gagaspang sa sangkapat o one-quarter na pulgada.
  • Regular na itapon ang mga pahayagan at kalat sa mga aprubadong lugar. Sundin ang mga lokal na alituntunin sa pagsusunog.
  • Ilagay ang abo mula sa kalan, fireplace at ihawan sa isang bakal na timba, ibabad sa tubig ng dalawang araw, at pagkatapos ibaon ang malamig na mga abo sa mineral na lupa.
  • Itago ang gasolina, mga nalangisang basahan at iba pang madaling magliyab na mga materyal sa aprubadong mga lata . Ilagay ang mga lata sa isang ligtas na lugar na malayo sa base ng mga gusali.
  • Magsalansan ng kahoy na pangsiga na hindi bababa sa 100 piye ang layo at palayo pataas sa iyong tahanan. Alisin ang mga madaling magliyab na mga materyal sa paligid ng 20 piye . Gumamit lang ng aprubado ng UL na mga aparato sa pagsiga ng kahoy.
 • Alamin kung paano mapapanatiling ligtas ang pagkain sa oras ng at pagkatapos ng emergency sa pamamagitan ng pagbisita sa: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html

Makinig sa mga Lokal na Opisyal

Alamin ang tungkol sa mga planong pang-emergency na itinatag sa inyong lugar ng inyong estado at lokal na pamahalaan. Sa anumang emergency, palaging makinig sa mga tagubilin na ibinibigay ng mga lokal na opisyal na namamahala sa panahon ng emergency.

Para sa iba pang impormasyon kung paano magplano at maghanda para sa mga madaling kumalat ng sunog sa punongkahuyan at gayundin kung ano ang gagawin habang at pagkatapos ng madaling kumalat ng sunog sa punongkahuyan, bisitahin ang: Federal Emergency Management Agency (sa ingles), NOAA Watch (sa ingles), or theAmerican Red Cross (sa ingles).