Lumaktaw papunta sa nabigasyon Lumaktaw papunta sa nilalaman Skip to navigation Skip to content

Ready | Translations Portal | English
HomeKumuha ng KitGumawa ng PlanoMaging Maalam

Narito ang Ilang Bagay na Dapat Pag-isipan...

Kausapin ang inyong mga anak tungkol sa kahandaan sa oras ng emergency upang alam nila kung ano ang dapat gawin kung may magaganap na emergency. I-click sa Ready Kids para sa karagdagang kaalaman.

Paaralan at Lugar na Pinagtatrabahuhan

Tulad ng mga indibwal at mga pamilya, ang mga paaralan, tagapangalaga sa daycare, lugar na pinagtatrabahuhan, kalapitbahayan at gusali ng apartment ay dapat na mayroon lahat ng mga planong pang-emergency na nababagay sa lugar.

Magtanong tungkol sa mga plano ng mga lugar na palagiang nagagawi ang iyong pamilya: paaralan, trabaho at iba pang mga lugar kung saan madalas ang iyong pamilya. Kung wala pa, pag-isipan ang pagboboluntaryo upang makatulong sa paggawa ng isa. Mas magiging handa ka para ligtas na mapagsasama ang iyong pamilya at mahal sa buhay sa isang emergency kung maagap kang mag-isip at nauna nang nakikipag-komunikasyon sa iba.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagtutulungan, bisitahin ang Citizen Corps.

Mga Paaralan at Daycare

Kung ikaw ay isang magulang, o tagapag-alaga ng isang matanda o may kapansanang nakatatanda, tiyaking ang mga paaralan at mga tagapagdulot ng pangangalaga sa araw ay may mga plano sa pagtugon sa isang emergency.

» Bisitahin ang Ready Kids para sa mga karagdagang impormasyon. (sa ingles)

  • Tanungin kung paano sila makikipag-komunikasyon sa mga pamilya sa panahon ng krisis.
  • Tanungin kung sila ay nagtatago nang sapat na pagkain, tubig, at iba pang mga pangunahing supply.
  • Alamin kung sila ay nakahanda na "manatili sa kinaroroonan" kung kailangan, at saan nila planong pumunta kung kailangan nilang lumikas.

Para sa mga karagdagang impormasyon sa pagbuo ng mga planong paghahanda oras ng emergency para sa mga paaralan, mangyaring bisitahin ang U.S. Department of Education sa http://www.ed.gov/emergencyplan.

Mga Lugar na Pinagtatrabahuhan

Kung ikaw ay isang nagpapatrabaho, tiyaking ang iyong lugar na pinagtatrabahuhan ay may plano sa paglikas sa gusali na regular na iniensayo.

» Bisitahin ang Ready Business para sa mga karagdagang impormasyon.

  • Suriin nang husto ang iyong pampainit, bentilasyon at air conditioning system upang matukoy kung ito ay ligtas o kung maaari pa itong ma-upgrade para sa mas magandang pag-filter sa mga posibleng kontaminasyon, at tiyaking alam ninyo kung paano isara ito kung kailangan.
  • Isipin kung ano ang gagawin kung ang iyong mga empleyado ayhindi makauwi.
  • Tiyaking mayroon kayong naaangkop at sapat na mga supply .
  • Magbasa pa sa Kumuha ng Kit at Pananatil sa Kinaroroonan.

Para sa mga karagdagang impormasyon sa pagtutulungan, bisitahin ang Citizen Corps at ang aming Mga Kapithayan at Mga Apartment na seksyon.