Biểu Trưng Ready America (Nước Mỹ Sẵn Sàng)

Khi chuẩn bị ứng phó với trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, tốt nhất phải nghĩ đến những thứ thiết yếu nhất đủ để sinh tồn: nước sạch, thực phẩm tươi, không khí trong lànhquần áo ấm.

Các Vật Dụng Khuyến Nghị Cần Đưa Vào Bộ Đồ Tiếp Liệu Cơ Bản Trong Trường Hợp Khẩn Cấp:

Vật Dụng Bổ Sung cần Cân Nhắc Đưa Thêm Vào Bộ Đồ Tiếp Liệu Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: