Main Content

Mối Nguy Hiểm Khủng Bố

National Terrorism Advisory System (NTAS) No Active Alerts - www.dhs.gov/alerts Trong suốt lịch sử nhân loại, có nhiều mối đe dọa tới an ninh quốc gia. Các mối đe dọa này gây ra những tổn thất quy mô lớn cho cuộc sống, phá hoại tài sản, dịch bệnh và thương tích lan tràn, loại bỏ số lượng lớn dân cư và gia tăng tổn thất kinh kế.

Tiến bộ công nghệ và tình trạng bất ổn chính trị đang diễn ra thời gian gần đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ về an ninh quốc gia.

Tìm hiểu các hành động cần đưa vào kế hoạch ứng phó thảm họa cho gia đình quý vị để chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa khủng bố

.

Last updated: 04/05/2013 - 01:41 PM