Main Content

Tìm Kiếm Hỗ Trợ Sau Thảm Họa

Trong suốt thời gian phục hồi, điều quan trọng là cần theo dõi các báo cáo của đài phát thanh hoặc truyền hình địa phương và các phương tiện truyền thông khác để biết thông tin về nơi cung cấp nhà ở khẩn cấp, thực phẩm, dịch vụ cấp cứu, quần áo, và hỗ trợ tài chính.

Hỗ Trợ Trực Tiếp

Xem bảng dán thông báo lớn của FEMA có địa chỉ trang web và số điện thoại Hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và gia đình có thể được nhiều tổ chức cung cấp, bao gồm:

Các tổ chức này cung cấp thực phẩm, nơi ẩn náu, nguồn tiếp tế và hỗ trợ việc dọn dẹp.

 

Vai Trò của Liên Bang

Điền vào thủ tục giấy tờ để nhận hỗ trợ của Liên Bang.

Trong những thảm họa nghiêm trọng nhất, chính quyền liên bang cũng được huy động để giúp đỡ các cá nhân và gia đình với nơi ở tạm thời, tư vấn (đối với tổn thương sau thảm họa), các khoản vay lãi suất thấp và viện trợ không hoàn lại, và hỗ trợ khác. Chính quyền liên bang cũng có các chương trình giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ và nông dân.

Hầu hết sự trợ giúp của liên bang sẽ có khi Tổng Thống Mỹ tuyên bố tình trạng “Thảm Họa Lớn” đối với khu vực bị tác động theo yêu cầu của thống đốc bang. FEMA sẽ cung cấp thông tin thông qua các phương tiện truyền thông và tới cộng đồng về sự trợ giúp của liên bang và cách đăng ký.

Các Khoản Viện Trợ Không Hoàn Lại và Các Chương Trình Hỗ Trợ dành cho cá nhân

Số Danh Mục Hỗ Trợ Thảm Họa của Liên Bang (CFDA) được cung cấp để giúp quý vị tìm thêm thông tin trên trang web của CFDA.

Last updated: 12/06/2013 - 03:01 PM