a house protected from flood waters by a barrier of sand bags.

Inondasyon

Inondasyon se youn nan danje ki pi komen Ozetazini, men tout inondasyon yo pa menm. Kèk inondasyon devlope dousman, alòske lòt yo tankou inondasyon sanzatann, kapab devlope nan kèk minit sèlman, san okenn siy vizib lapli. Answit, inondasyon yo kapab gen konsekans lokal sou yon katye oswa sou yon kominote, oswa yo gen ka gen gwo konsekans sou basen rivyè yo nèt ak sou plizyè eta.

Inondasyon sanzatann yo kapab fèt nan kèk minit oswa nan kèk èdtan apre anpil lapli, defayans yon baraj oswa yon miray pwoteksyon, oswa lè yon briz-glas lage dlo li te kenbe a sanzatann. Inondasyon sanzatann yo gen vag dlo danjere k ap fè bwi epi ki vini avèk wòch, labou ak lòt debri. Inondasyon sou tè, kalite inondasyon ki pi komen fèt anjeneral lè wout navigab tankou rivyè oswa kouran dlo debòde akòz dlo lapli oswa yon posib defayans miray pwoteksyon, epi yo lakòz inondasyon nan zòn ki toupre yo. Li kapab fèt tou lè dlo lapli oswa nèj ki fonn yo depase kapasite tiyo anba tè yo, oswa kapasite lari a ak kanalizasyon ki deziyen pou retire dlo yo nan zòn lavil yo.

Sonje danje inondasyon kèlkeswa kote w ap viv oswa travay, men sitou si ou nan zòn altitid ki ba, toupre dlo, dèyè yon miray pwoteksyon oswa nan menm direksyon pant avèk yon baraj. Menm ti kouran dlo, ravin, wiso, pasaj idwolik, espas kouran dlo ki sèk oswa tè ki altitid ba ki parèt san danje nan tan sèk kapab inonde.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Anvan

Anvan yon Inondasyon

Kisa ou ta fè si pwopriyete ou te inonde? Èske ou prepare?

Menmsi ou panse w ap viv nan yon kominote ki gen mwens risk pou inondasyon, sonje nenpòt kote lapli tonbe, li kapab inonde. Senpleman paske ou pa t janm fè eksperyans yon inondasyon anvan, sa pa vle di ou p ap janm fè eksperyans inondasyon pidevan. Risk pou inondasyon pa sèlman baze sou istwa; li baze tou sou yon kantite faktè tankou lapli, topografi, mezi pou kontwole inondasyon, done sou ekoulman rivyè ak radmare, ak chanjman akòz nouvo konstwiksyon ak devlopman.

Nou te kreye Nou te kreye Kat jewografik danje inondasyon pou montre risk pou gen inondasyon pou kominote ou, k ap ede detèmine kalite pwoteksyon asirans pou inondasyon w ap bezwen

Anplis asirans pou inondasyon pou genyen, si ou konnen tèm pou danje inondasyon ki anba la yo sa ap ede ou re-òganize ak prepare pou yon inondasyon.

Pou prepare pou yon inondasyon, ou ta dwe:

 • Prepare yon twous rezèv pou ijans epi fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Pa bati kay nan yon plèn ki ka inonde sof si monte ak ranfòse kay ou.
 • Monte founo ou, aparèy chofaj dlo ou ak pano elektrik ki lakay ou si w ap viv nan yon zòn ki gen gwo risk pou inondasyon.
 • Anvizaje enstale "klapè anti-retou" pou anpeche dlo a retounen monte nan kanalizasyon ki lakay ou.
 • Si li posib, konstwi baryè pou bloke anpeche inondasyon antre nan bilding nan, epi bouche miray ki nan sousòl yo avèk konpoze enpèmeyab.
Sa ki Lakòz Inondasyon

Tanpèt Twopikal ak Ouragan - Ouragan yo bay twa (3) kou: van fò, gwo lapli, ak debri k ap vole. Yo kapab lakòz onn tanpèt nan zòn lakòt yo, epitou yo kapab kreye gwo lapli k ap vin lakòz inondasyon nan anpil santèn mil zòn andedan. Alòske tout zòn lakòt yo nan risk, sèten vil sitou frajil, epi yo kapab gen gwo dega ki menm oswa ki gen gwo diferans avèk sa ki te fèt nan ouragan ane 2005, Katrina, nan New Orleans ak Mississippi.

Lè ouragan yo febli pou vin tanpèt twopikal, yo kreye lapli ak inondasyon ki kapab lakòz domaj paske lapli la rasanble yon sèl kote. Nan ane 2001, Tanpèt Twopikal Allison te bay plis pase 30 pous lapli nan Houston nan kèk jou sèlman, sa ki te inonde plis pase 70,000 kay epi detwi 2,744 kay.

Dejèl nan Sezon Prentan - Pandan sezon prentan, tè konjle yo anpeche nèj yo fonn oswa yo anpeche presipitasyon swente nan tè a. Chak pye kib nèj ki akimile gen anpil galon dlo, epi depi nèj la fonn, sa kapab lakòz debòdman wiso yo, rivyè yo, ak lak yo. Si ou mete tanpèt sezon prentan sou sa, rezilta a se souvan gwo inondasyon nan sezon prentan.

Gwo Lapli - Plizyè zòn peyi a nan gwo risk pou inondasyon akòz gwo lapli yo. Nòdwès la nan gwo risk akòz kondisyon La Niña, ki gen ladan nèj ki fonn ak gwo lapli. Epitou Nòdès la gen gwo risk akòz gwo lapli ki fèt nan zòn Nòdès yo. Kapab gen gwo-gwo kantite presipitasyon sa pandan tout ane, sa k ap mete pwopriyete ou nan risk.

Menas Lakòt Lwès - Menmsi kapab gen inondasyon pandan tout ane a, anjeneral, sezon lapli Lakòt Lwès la dire ant mwa novanm ak mwa avril. Entèval tan sa a ogmante chans pou risk gwo inondasyon ak inondasyon sanzatann.

Dife forè yo chanje peyizaj la ak kondisyon tè sou Lakòt Lwès la nèt, sa ki lakòz tè ki boule a kreye ekoulman labou lè gen gwo lapli. Espè yo kwè l ap pran anpil ane pou vin gen vejetasyon nèt, sa k ap ede estabilize zòn sa yo.

Anplis gwo lapli ak dife forè, Lakòt Lwès la gen anpil milye miray pwoteksyon, yo te konstwi pou ede pwoteje kay ak tè si ta gen inondasyon. Men, miray pwoteksyon yo pa bay garanti nèt, epi yo kapab febli, oswa yo kapab debòde lè dlo yo monte, sa ki lakòz anpil gwo konsekans souvan.

A dam releasing waterMiray Pwoteksyon ak Baraj - Miray pwoteksyon yo la pou bloke yon sèten nivo dlo. Men, miray pwoteksyon kapab tonbe epi y ap tonbe; epi lè yo tonbe, yo kapab tonbe yon fason ki grav.

Lè miray pwoteksyon yo febli apre yon peryòd tan, oswa akòz evènman metewolojik ki depase nivo sipò miray pwoteksyon an, sa kapab lakòz miray pwoteksyon an debòde oswa kraze, sa k ap vin ogmante chans pou inondasyon. Anjeneral, kontra asirans pwopriyetè kay ak lokatè yo pa bay pwoteksyon pou sa ki pèdi nan inondasyon. Poutèt sa, FEMA ankouraje moun k ap viv ak travay dèyè miray pwoteksyon yo pou yo anvizaje pran asirans pou inondasyon kòm yon sekirite finansye sèten nan yon evènman inondasyon

Inondasyon Sanzatann - Inondasyon sanzatann se tiyè #1 ki asosye avèk tan Ozetazini, paske yo kapab woule woche, rache pyebwa, epi detwi bilding ak pon. Yon inondasyon sanzatann se yon inondasyon rapid nan zòn altitid ba ki fèt nan mwens pase sizèdtan, akòz anpil lapli ki tonbe nan yon loraj oswa nan plizyè loraj. Inondasyon sanzatann kapab rive nan efondreman yon estrikti oswa yon baryè glas moun fè.

Nouvo Devlopman - Konstwiksyon ak devlopman kapab chanje ekoulman natirèl la epi kreye nouvo risk pou inondasyon. Se paske nouvo bilding, espas estasyònman machin, ak wout vle di mwens tè pou absòbe dlo anplis gwo lapli yo, ouragan yo, ak tanpèt twopikal yo.

Tèm pou Danje Inondasyon

Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede ou idantifye yon danje inondasyon:

Siveyans pou Inondasyon - Li posib pou gen inondasyon. Kapte estasyon Radyo Metewolojik NOAA, radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn enfòmasyon.

Siveyans pou Inondasyon Sanzatann - Li posib pou gen inondasyon sanzatann. Prepare ou pou ale kote ki pi wo; koute Radyo Metewolojik NOAA, radyo oswa televizyon komèsyal pou jwenn enfòmasyon.

Avètisman pou Inondasyon - Ap gen inondasyon oswa pral gen inondasyon nan yon ti tan; si yo mande ou pou deplase, fè sa imedyatman.

Avètisman pou Inondasyon Sanzatann - Gen yon inondasyon; chèche kote ki wo pou ale apye imedyatman.

Fason pou kondi: Enfòmasyon sou Inondasyon

Sa ki anba la a se pwen enpòtan pou sonje lè w ap kondi nan kondisyon inondasyon:

 • Sis (6) pous dlo ap rive anba pifò vwati k ap pase, sa k ap lakòz ou pèdi kontwòl machin nan epi pètèt bloke.
 • Yon pye dlo sifi pou flote anpil machin
 • De (2) pye dlo k ap kouri k ap pote ale pifò machin tankou vwati espò (SUV yo) ak pikòp.
 • Pa eseye kondi nan yon wout ki inonde. Pwofondè dlo a pa toujou vizib. Platfòm wout la ka kraze anba dlo, epi ou kapab bloke oswa pyeje.
 • Pa kondi nan zòn yon barikad. Barikad yo la pou pwoteksyon ou. Vire tounen epi ale nan lòt direksyon an.
 • Pa eseye fè wout-koupe. Yo ka bloke. Rete nan wout ki deziyen pou retire kò ou.
 • Pran prekosyon espesyal lè w ap kondi lannwit lè li pi difisil pou rekonèt danje inondasyon.

Pandan

Pandan yon Inondasyon

Si ka gen yon inondasyon nan zòn ou, ou ta dwe:

 • Koute radyo oswa gade televizyon pou jwenn enfòmasyon.
 • Sonje kapab gen yon inondasyon sanzatann. Si gen nenpòt posiblite pou yon inondasyon sanzatann, ale imedyatman kote ki pi wo. Pa rete tann enstriksyon pou deplase.
 • Sonje kouran dlo, kannal drenaj, kanyon ak lòt zòn ki kapab gen inondasyon sanzatann. Kapab gen inondasyon sanzatann nan zòn sa yo avèk oswa san avètisman nòmal tankou nyaj lapli oswa gwo lapli.
 • Si ou dwe prepare pou deplase, men sa ou ta dwe fè:
  • Pwoteje kay ou. Si ou gen tan, mete mèb deyò yo andedan kay la. Mete atik enpòtan yo nan yon etaj ki pi wo.
  • Fèmen Sèvis Piblik yo nan entèriptè oswa vàn prensipal yo si yo mande ou pou fè sa. Dekonekte aparèy menaje elektrik yo. Pa manyen ekipman elektrik yo si ou mouye oswa si ou kanpe nan dlo.

Si ou kite kay ou, sonje konsèy sa yo lè w ap deplase:

 • Pa mache nan dlo k ap bouje. Sis (6) pous dlo k ap bouje kapab fè ou tonbe. Si ou oblije mache nan dlo a, mache kote dlo a p ap bouje. Itilize yon bwa pou tcheke si tè ki devan ou a solid.
 • Pa kondi nan zòn ki inonde yo. Si dlo inondasyon yo monte nan vwati ou, abandone vwati a, epi ale kote ki pi wo si ou kapab fè sa san pwoblèm. Oumenm ak machin nan kapab ale nan dlo a byen vit.
 • Pa fè kan oswa pa estasyone machin ou toutolon kouran dlo, rivyè oswa bradmè, sitou pandan kondisyon menasan yo.

Apre

Apre Inondasyon an

Dlo antre lakay ou. Menmsi dlo inondasyon yo ka bese nan kèk zòn, toujou gen anpil danje. Men kèk bagay pou sonje nan kèk jou anvan:

 • Itilize sistèm alèt ak avètisman lokal pou jwenn enfòmasyon ak konsèy rezonab espè imedyatman yo vin disponib.
 • Evite dlo k ap bouje.
 • Rele lwen zòn ki domaje yo sof si lapolis, ponpye oswa òganizasyon sekou mande asistans espesyal ou.
 • Travayè ijans yo ap ede moun ki nan zòn inonde yo. Ou kapab ede yo si ou rete lwen wout yo ak lwen travayè yo.
 • Pran anpil prekosyon. Kapab gen lòt inondasyon oswa lòt inondasyon sanzatann. Koute avètisman ak enfòmasyon lokal yo. Si vwati ou bloke nan dlo k ap monte vit, sòti ladan imedyatman epi ale kote pi wo.
 • Retounen lakay ou sèlman lè otorite yo endike pa gen pwoblèm.
 • Wout yo ka toujou fèmen paske yo domaje oswa paske yo kouvri avèk dlo. Yo mete barikad yo pou pwoteksyon ou. Si ou rive sou yon barikad oswa sou yon wout inonde, ale nan lòt direksyon an.
 • Si ou oblije mache oswa kondi nan zòn ki inonde avèk dlo.
  • o Rete sou tè ki solid. Dlo k ap bouje epi ki gen yon pwofondè 6 pous sèlman kapab pote ou ale. Dlo dòmi yo kapab gen chaj elektrik anba tè a oswa yo ka gen liy kouran ladan yo.
  • Inondasyon an ka te lakòz kote ou abitye yo vin chanje. Dlo inondasyon yo souvan wonje wout ak twotwa yo. Debri inondasyon yo ka kache bèt ak boutèy kraze, epi li ka glise. Pa mache oswa pa kondi sou li.
 • Pran prekosyon ou avèk zòn kote dlo inondasyon yo desann. Wout yo ka vin febli, epi yo kapab kraze anba pwa yon vwati.
 • Rete deyò nenpòt bilding si li antoure avèk dlo inondasyon.
 • Pran anpil prekosyon lè w ap antre nan bilding yo; ka gen domaj ki kache, sitou nan fondasyon yo.

FASON POU RETE AN SANTE

Yon inondasyon kapab lakòz danje fizik ak estrès emosyonèl. Ou bezwen pran swen tèt ou ak fanmi ou pandan w ap konsantre sou netwayaj ak reparasyon.

 • Evite dlo inondasyon yo; dlo a ka kontamine avèk lwil, gazolin oswa dlo egou sovaj.
 • Fè sèvis nan tank septik, fòs septik, fòs, ak sistèm enfiltrasyon dlo ki domaje san pèdi tan.
 • Sistèm egou domaje yo se danjere grav pou sante ou.
 • Koute bilten enfòmasyon pou konnen si dlo tiyo a bon pou bwè.
 • Netwaye epi dezenfekte tout sa ki mouye. Labou ki rete nan dlo inondasyon yo kapab gen dlo egou ak sibstans chimik.
 • Pran repo souvan epi manje byen.
 • Kenbe yon orè ou ka kontwole. Fè lis epi fè djòb yo youn alafwa.
 • Diskite sou enkyetid ou avèk lòt moun, epi chèche èd. Kontakte Lakwa-Wouj pou jwenn enfòmasyon sou sipò emosyonèl ki disponib nan zòn ou.

NETWAYAJ AK REPARASYON LAKAY OU

 • Fèmen kouran elektrik la nan entèriptè prensipal la oswa nan bwat fizib la, menmsi pa gen kouran nan kominote ou. Nan fason sa a, ou kapab deside lè kay ou seche ase pou mete kouran an ankò.
 • Chèche jwenn yon kopi liv Reparasyon Kay Ou ki Inonde (737KB PDF) ki disponib pou gratis nan Lakwa-Wouj Ameriken oswa nan biwo manadjè ijans eta a oswa lokal. Men sa w ap jwenn nan liv la:
  • Fason pou antre lakay ou san pwoblèm.
  • Fason pou pwoteje kay ou ak sa ou posede kont lòt domaj.
  • Fason pou note domaj yo pou sipòte reklamasyon asirans ak demann asistans.
  • Fason pou tcheke si gaz oswa dlo ap degoute, ak fason pou fè repare sèvis la.
  • Fason pou netwaye aparèy menaje, mèb, planche, ak lòt sa ou posede.
 • Lakwa-Wouj kapab ba ou yon twous pou netwaye: mòp, bale, bokit, ak materyèl netwayaj.
 • Kontakte ajan asirans ou pou diskite sou reklamasyon yo.
 • Kote radyo pou jwenn enfòmasyon sou asistans gouvènman federal oswa lòt òganizasyon kapab bay.
 • Si ou anboche antreprenè pou netwayaj oswa pou reparasyon, tcheke referans yo, epi asire yo kalifye pou fè djòb la. Pran prekosyon ou avèk moun k ap kondi nan katye yo pou ofri èd nan netwayaj oswa nan reparasyon kay ou.

Asirans pou Inondasyon

Asirans pou Inondasyon

Sa ou ta dwe konnen:

 • Anjeneral, byen ou pèdi nan inondasyon pa gen pwoteksyon asirans nan kontra asirans lokatè oswa pwopriyetè kay.
 • FEMA ap jere Pwogram Asirans Nasyonal pou Inondasyon (NFIP). Avèk sipò gouvènman federal la, pwogram sa a bay asirans pou inondasyon pou kominote ki dakò pou adopte ak aplike dekrè minisipal sou jesyon plèn ki ekspoze nan inondasyon pou redui domaj inondasyon pidevan.
 • Asirans pou inondasyon disponib nan pifò kominote yo nan biwo ajans asirans yo.
 • Gen yon peryòd-datant 30 jou anvan asirans pou inondasyon an vin anvigè, kidonk pa rete tann.
 • Asirans pou inondasyon disponib kit bilding nan andedan oswa deyò yon zòn yo idantifye ki ka gen inondasyon.

Sa ou kapab fè:

 • Chèche konnen si kay ou oswa biznis ou nan risk pou inondasyon, epitou edike tèt ou sou konsekans yon inondasyon ta ka genyen sou oumenm ak fanmi ou. Etid FEMA sou Asirans pou Inondasyon te rasanble done estatistik sou ekoulman rivyè, gran mare tanpèt, analiz idwolojik/idwolik, ak presipitasyon ak etid topografik pou kreye kat jewografik danje inondasyon ki prezante diferan zòn ki gen risk pou inondasyon pou kominote ou.
 • Pale avèk konpayi asirans ou konsènan kontra ou epi detèmine si ou bezwen pwoteksyon siplemantè.
 • Kontakte NFIP. Yo kapab ede ofri yon mwayen pou pwopriyetè kay pwoteje tèt yo sou plan finansye si li nesesè pou yo gen pwoteksyon siplemantè. NFIP ofri asirans pou inondasyon pou pwopriyetè kay, lokatè, ak pwopriyetè biznis si kominote yo patisipe nan NFIP. Pou jwenn plis enfòmasyon sou NFIP ale sou Entènèt nan sitwèb www.FloodSmart.gov.

Zouti ak Resous

Menmsi sezon prentan bay pwomès tan cho ak jounen pi long, li pote tou plizyè kondisyon ki kapab gen ladan gwo lapli, move tan, ak nèj k ap fonn vit, sa ki kapab ogmante risk ou pou inondasyon.

Pa tonbe nan pyèj la, chèche enfòmasyon yo epi konnen risk yo. Pran mezi pou pwoteje tèt ou, fanmi ou, biznis ou, ak finans ou—anvan yon gen yon move tan, epitou anvan li twò ta.

Itilize zouti sa yo pou aprann etap ou kapab fè anvan, pandan ak apre yon inondasyon pou prepare tèt ou ak fanmi ou.

RESOUS KONVÈSASYONÈL POU RISK INONDASYON

Pou jwenn plis enfòmasyon sou inondasyon, risk pèt finansyè akòz inondasyon, ak asirans pou inondasyon, tcheke

FÒMASYON KI REKÒMANDE

Pou ankouraje sansibilizasyon sou Sekirite nan Inondasyon, Emergency Management Institute (EMI) FEMA devlope yon seri pwogram fòmasyon pou ankouraje sekirite nan inondasyon.

Gid sa a bay lektè yo yon fason ki fasil pou idantifye ak jwenn kou ki adapte avèk ritm yo epi ki la pou moun ki gen responsablite pou jere ijans ak piblik jeneral la.

ENFÒMASYON FASIL POU ENPRIME OU KAPAB ITILIZE AK DIVILGE

FEMA devlope resous sa yo pou edike ak enfòme kominote yo sou enpòtans sansibilizasyon pou sekirite nan inondasyon.

Enfòmasyon rejyonal yo disponib pou ede ou chèche konnen risk ki nan zòn ou.

MATERYÈL TWOUS POU ASISTANS

Antan yon responsab nan repons pou bay enfòmasyon piblik pou sitiyasyon ijan yo, Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon (NFIP) devlope zouti enpòtan sa a pou sipòte efò ap fè pou edike ak enfòme kominote yo sou enpòtans pwoteksyon asirans pou inondasyon.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon FEMA

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

Lòt Piblikasyon

Sèvis Nasyonal Metewoloji

Sitwèb Asosye

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou inondasyon ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

Koute Ofisyèl lokal yo

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017