Image of aftermath of 1906 San Francisco Earthquake

Tranblemanntè

Youn nan fenomèn lanati ki lakòz plis laperèz ak destwiksyon se yon tranblemanntè grav ak konsekans grav li yo. Yon tranblemanntè se yon sekous rapid tè a ki fèt toudenkou paske wòch ki anba tè yo fann ak deplase pandan y ap degaje presyon ki te anpile pandan yon peryòd tan long.

Pandan plizyè milyon ane, fòs tektonik plak yo te fòme tè a, lè gwo plak ki fòme sifas latè ap deplase dousman youn sou lòt, youn anba lòt, epi youn glise anba lòt. Pafwa, mouvman an fèt ofi-amezi. Nan lòt lè yo, plak yo fèmen ansanm, sa ki fè yo pa kapab degaje enèji ki anpile a. Lè enèji ki anpile a devlope fò ase, plak yo kase san pwoblèm. Si gen tranblemanntè nan yon zòn ki peple, sa ka lakòz anpil ka lanmò ak chòk ak gwo-gwo domaj nan kay yo.

Menmsi yo kwè tranblemanntè yo rive pafwa nan Lakòt Lwès la, gen kounye a 45 eta ak teritwa toupatou nan Etazini ki nan ant risk modere ak gwo risk pou tranblemanntè tankou liy fay New Madrid nan Etazini Santral.

Tranblemanntè ane 2011 sou Lakòt Lès la te montre paske li pa posib pou prevwa lè oswa kote ap gen yon tranblemanntè, kidonk li enpòtan pou oumenm ak fanmi ou prepare davans pou sa.

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Anvan

Anvan yon TranblemanntèYon sismograf k ap montre onn sismik yon tranblemanntè

Bagay ki anba la yo se bagay ou kapab fè pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak byen ou anvan yon tranblemanntè.

 • Pou kòmanse prepare, ou ta dwe prepare yon twous rezèv pou ijans epi ou ta dwe fè yon plan kominikasyon pou fanmi ou.
 • Tache etajè yo yon fason solid nan miray yo.
 • Mete objè ki gwo oswa lou yo nan etajè anba yo.
 • Estoke atik frajil yo tankou manje nan bibwon, vè, ak pòslèn nan plaka ba ki genyen seri.
 • Byen tache atik lou yo tankou foto ak miwa lwen kabann, kanape, ak nenpòt kote moun chita.
 • Ranfòse enstalasyon limyè ki anlè tèt ou ak objè lou ki anlè yo.
 • Repare enstalasyon elektrik ki gen pwoblèm yo ak koneksyon gaz ki gen fuit yo. Bagay sa yo reprezante risk posib pou dife. Chèche èd apwopriye yon pwofesyonèl. Pa travay avèk gaz oswa liy elektrik poukont ou.
 • Enstale akseswa tiyo pou evite fuit nan gaz oswa dlo. Akseswa fleksib yo reziste pi plis pou yo pa kase.
 • Pwoteje aparèy chofaj dlo ou, frijidè ou, founo ou ak aparèy ou ki fonksyone avèk gaz. Pou fè sa, tache yo nan klou miray yo epi bloke yo atè a. Si konpayi gaz ou rekòmande sa, fè yo enstale yon vàn otomatik pou fèmen gaz la ki deklanche nan gwo vibrasyon.
 • Repare nenpòt fant ki fon nan plafon yo oswa nan fondasyon yo. Chèche konsèy espè si gen siy enpèfeksyon nan konstwiksyon an.
 • Asire kay la anrasinen yon fason solid nan fondasyon li.
 • Estoke èbisid, pestisid ak pwodui flamab yo solidman nan plaka ki fèmen avèk seri epi sou etajè anba yo.
 • Chèche kote ki pwoteje nan chak chanm anba yon tab solid oswa kont yon miray andedan an. Ranfòse enfòmasyon sa yo lè ou ale nan kote sa yo pandan chak egzèsis.
 • Fè egzèsis avèk manm fanmi ou pou si ta gen tranblemanntè: Bese, kouvri, epi apiye ou.
Konnen Tèm yo

Abitye ou avèk tèm sa yo pou ede ou idantifye yon danje tranblemanntè:

Replik - Yon tranblemanntè ki gen entansite sanblab oswa pi piti entansite ki vini apre tranblemanntè prensipal la.

Tranblemanntè - Yon glisman oswa yon mouvman toudenkou nan yon pòsyon kwout tè a, ki vini ansanm avèk yon seri vibrasyon ki fèt apre li.

Episant - Kote sou sifas tè a dirèkteman sou fay kote separasyon tranblemanntè a te kòmanse toudenkou. Depi glisman fay la kòmanse, l ap agrandi toutolon fay la pandan tranblemanntè a, epi li kapab kontinye sou anpil santèn mil anvan li kanpe.

Fay - Frakti kote te gen deplasman pandan yon tranblemanntè. Glisman an ka kòmanse depi yon distans ki mwens pase yon pous pou rive nan yon distans ki plis pase 10 yad nan yon gwo tranblemanntè.

Mayitid - Kantite enèji ki degaje pandan yon tranblemanntè, ki kalkile nan anplitid onn sismik yo. Yon mayitid 7.0 sou Echèl Richer endike yon tranblemanntè ki puisan anpil. Chak nonb antye ki sou echèl la reprezante yon ogmantasyon apeprè 30 fwa plis enèji ki degaje pase sa non antye ki anvan an reprezante. Kidonk, yon tranblemanntè ki mezire 6.0 apeprè 30 fwa pi puisan pase youn ki mezire 5.0.

Onn Sismik - Vibrasyon ki deplase sou deyò nan fay tranblemanntè a avèk vitès plizyè mil pa segonn. Menmsi glisman fay ki fèt dirèkteman anba yon estrikti kapab lakòz anpil domaj, vibrasyon onn sismik yo ap lakòz pifò nan destwiksyon an pandan tranblemanntè yo.

Pandan

Pandan yon Tranblemanntè

Bese, kouvri, epi apiye ou. Diminye mouvman ou yo nèt an kèk pa pou ale yon kote toupre ki pwoteje, epi si ou andedan lakay ou rete la jouk lè sekous yo sispann, epi jouk lè ou sèten ou kapab sòti san pwoblèm.

Si ou andedan kay la

 • BESE atè; KOUVRI kò ou anba yon tab solid; epi KENBE yon bagay jouk lè sekous la sispann. Si pa gen yon tab oswa yon biwo ki toupre ou, kouvri figi ou ak tèt ou avèk bra ou, epi akoupi nan yon kwen andedan bilding nan.
 • Rete lwen vit, fenèt, pòt ak miray deyò, ak nenpòt bagay ki kapab tonbe, tankou enstalasyon limyè oswa mèb.
 • Rete sou kabann si ou la pandan gen tranblemanntè a. Kenbe yon bagay epi pwoteje tèt ou avèk yon zòrye, sof si ou anba yon enstalasyon limyè lou ki kapab tonbe. Nan ka sa a, ale kote pwoteje ki toupre a.
 • Pa itilize yon papòt sof si ou konnen se yon papòt ki gen bon jan sipò epi ki bay sipò pou konstwiksyon an, epi si li toupre ou. Anpil papòt andedan konstwi avèk lejète epi yo pa bay pwoteksyon.
 • Rete andedan jouk lè sekous la sispann ak jouk lè ou kapab ale deyò san pwoblèm. Pa sòti nan yon bilding pandan sekous la. Rechèch ki fèt montre moun pran pifò chòk yo lè yo andedan bilding yo epi yo eseye deplase pou ale yon lòt kote andedan bilding nan, oswa lè yo eseye sòti nan bilding nan.
 • PA monte nan asansè yo.
 • Sonje ka pa gen kouran elektrik oswa sistèm awozè yo oswa sistèm alam yo ka limen.

Si ou deyò

 • Rete la.
 • Deplase lwen bilding yo, limyè lari yo, ak fil sèvis piblik yo.
 • Depi ou deyò, rete la jouk lès sekous la sispann. Pi gwo danje a egziste dirèkteman deyò bilding yo, nan sòti ki toutolon miray deyò yo. Anpil nan 120 ka lanmò nan tranblemanntè Long Beach nan ane 1933 te fèt lè moun yo te kouri sòti deyò bilding yo sèlman pou yo te mouri nan debri ki t ap tonbe ki te sòti nan miray ki t ap tonbe. Mouvman tè a pandan yon tranblemanntè raman se kòz dirèk lanmò oswa chòk. Pifò ka lanmò ki asosye avèk tranblemanntè sòti nan miray ki tonbe, vit k ap vole, ak objè k ap tonbe.

Si ou yon Machin k ap Woule

 • Kanpe byen vit lè ou an santi ou an sekirite pou fè sa epi rete nan machin nan. Pa kanpe toupre oswa anba bilding, pyebwa, pasrèl, ak fil sèvis piblik.
 • Kontinye avèk anpil prekosyon depi tranblemanntè a sispann. Evite wout, pon, oswa ranp ki ta ka domaje akòz tranblemanntè a.

Si Ou Bloke Anba Debri

 • Pa limen yon alimèt.
 • Pa bouje oswa pa leve pousyè.
 • Kouvri bouch ou avèk yon mouchwa oswa avèk rad ou.
 • Tape sou yon tiyo oswa sou miray la pou sekouris yo kapab jwenn ou. Itilize yon siflè si ou jwenn youn. Rele fò sèlman kòm yon dènye solisyon. Si ou rele fò sa kapab lakòz yon moun inale kantite pousyè danjere.

Apre

Apre yon Tranblemanntè

 • Lè sekous la sispann, gade akote ou pou asire pa gen pwoblèm pou deplase. Answit sòti nan bilding nan.
 • Espere kèk replik. Anjeneral, replik segondè sa yo mwen vyolan pase tranblemanntè prensipal la, men yo kapab puisan ase pou lakòz lòt domaj nan fondasyon kay ki fèb yo, epitou kapab gen replik yo nan premye èdtan, jou, semèn oswa menm mwa apre tranblemanntè a.
 • Ede moun ki pran chòk yo oswa moun ki bloke yo. Sonje pou ede vwazen ou yo ki ka bezwen asistans espesyal tankou tibebe, granmoun aje ak moun ki gen bezwen pou aksè oswa bezwen fonksyonèl. Bay premye sekou kote li apwopriye. Pa deplase moun ki pran chòk grav yo sof si yo nan danje imedyatman pou pran lòt chòk. Mande èd.
 • Chèche tout ti dife yo epi etenn yo. Dife se danje ki pi komen apre yon tranblemanntè.
 • Koute yon radyo oswa televizyon ki fonksyone avèk pil pou jwenn dènye enfòmasyon sou ijans lan.
 • Sonje ka gen tsounami si w ap viv nan zòn lakòt yo. Tsounami sa yo rele tou onn sismik lanmè (yo rele yo pa erè "vag lamare"). Lè otorite lokal yo bay yon avètisman pou radmare, sipoze yon seri vag lanmè danjere k ap vini. Rete lwen plaj la.
 • Itilize yon telefòn sèlman pou rele pou ijans.
 • Ale nan yon abri piblik yo bay si kay ou domaje, epi si li pa pwoteje ankò. Voye tèks SHELTER + Kòd postal ou nan 43362 (4FEMA) pou jwenn abri ki pi pre nan zòn ou (egzanp: shelter 12345).
 • Rete lwen zòn ki domaje yo. Rele lwen sof si lapolis, ponpye oswa òganizasyon sekou mande asistans espesyal ou. Retounen lakay ou sèlman lè otorite yo endike pa gen pwoblèm.
 • Pran prekosyon ou lè w ap kondi apre yon tranblemanntè, epi espere w ap jwenn blakawout nan limyè sikilasyon an.
 • Apre yo detèmine pa gen pwoblèm pou retounen, sekirite ou ta dwe se premye priyorite ou lè ou kòmanse netwaye ak lè w ap retounen nan aktivite ou.
 • Louvri plaka yo avèk anpil prekosyon. Pran prekosyon ou avèk objè ki kapab tonbe sòti nan etajè yo.
 • Chèche konnen kijan pou pwoteje manje pandan ak apre yon ijans. Pou fè sa ale sou Entènèt nan sitwèb: http://www.foodsafety.gov/keep/emergency/index.html
 • Mete pantalon long, yon chemiz manch long, soulye ki solid ak gan travay pou pwoteje ou kont objè ki kraze yo.
 • Netwaye imedyatman medikaman, klowòks, gazolin oswa lòt likid flamab ki tonbe atè. Kite zòn nan si ou pran sant gaz oswa vapè nan lòt sibstans chimik.
 • Enspekte tout longè chemine a pou wè si gen domaj. Domaj ou pa remake kapab lakòz yon dife.
 • Enspekte sèvis piblik yo.
  • Tcheke pou wè si gen fuit gaz. Si ou pran sant gaz oswa si ou tande yon bwi k ap soufle oswa k ap sifle, louvri yon fenèt epi sòti deyò bilding nan byen vit. Fèmen gaz la nan vàn tiyo prensipal deyò a, si ou kapab, epi rele konpayi gaz la nan yon kay vwazen ou. Si ou fèmen gaz la pou nenpòt rezon, se yon pwofesyonèl kalifye ki dwe louvri li ankò.
  • Chèche domaj nan sistèm elektrik la. Si ou remake etensèl oswa fil kouran ki kase oswa ki dekale, oswa si ou pran sant izolasyon ki cho, fèmen kouran elektrik la nan bwat fizib prensipal la oswa nan disjonktè a. Si ou gen pou mache nan dlo pou ale nan bwat fizik la oswa nan disjonktè a, rele yon elektrisyen anvan pou jwenn konsèy.
  • Tcheke pou wè si gen domaj nan liy dlo ize ak liy dlo a. Si ou sispèk liy dlo ize yo domaje, pa itilize twalèt la, epi rele yon plonbye. Si tiyo dlo a domaje, kontakte konpayi dlo a, epi pa itilize dlo k ap koule nan tiyo a. Ou kapab jwenn bon dlo si ou fonn kib klas.

Plis Enfòmasyon

Piblikasyon FEMA

Si ou bezwen plis enfòmasyon sou nenpòt nan sijè sa yo, resous ki anba la yo ka ede ou.

SITWÈB KI ASOSYE

Ale sou Entènèt nan sitwèb ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou planifye ak prepare pou yon tranblemanntè ak sou fason pou konnen resous ki disponib yo:

KOUTE OFISYÈL LOKAL YO

Aprann kichòy sou plan pou ijans yo gouvènman eta ak gouvènman lokal kreye nan zòn ou. Nan nenpòt ijans, toujou koute enstriksyon ofisyèl jesyon ijans lokal yo bay.

Last Updated: 08/04/2017