Main Content

Plan pou Risk Ou yo

Dwe prepare pou dezas pa pou tire rale atansyon ofisyèl: Siy di kondisyon danjere. Tinèl Fèmen. pa gen depase limit.

Gen aksyon ou ta dwe fè anvan, pandan ak apre yon evènman ki inik pou chak danje. Idantifye danje ki te pase oswa ki ta ka pase nan zòn ou, epi planifye pou aksyon ki inik pou yo chak.  Biwo jesyon Ijans lokal yo kapab ede ou idantifye danje ki nan zòn ou, epi biwo yo kapab prezante plan lokal ak rekòmandasyon pou chak danje. Divilge enfòmasyon ki espesifik sou danje ba manm fanmi ou yo, epi mete dokiman ki enpòtan nan plan fanmi ou pou katastwòf.

Chèche konnen nan jesyon ijans gouvènman lokal la kijan y ap fè ou konnen chak kalite katastwòf, sa ki natirèl ak moun lakòz. Ou ta dwe chèche konnen enfòmasyon tou sou sistèm alèt ak avètisman pou espas travay, lekòl ak lòt kote. Metòd pou atire atansyon ou pa menm pou chak kominote. Yon metòd ki komen se bay enfòmasyon yo emisyon k ap fèt nan radyo ak televizyon sou ijans lan. Ou ta ka tande yon sirèn espesyal, oswa ou ta resevwa yon koutfil, oswa nan ka ki ra, volontè ak travayè ijans yo ka ale nan chak pòt kay

Chèche jwenn enfòmasyon sou Sistèm ak Siyal Avètisman.

Selon kalite ijans lan, premye desizyon enpòtan yo se si pou rete kote ou ye a oswa si se pou deplase. Ou ta dwe konprann toulède posiblite yo epi planifye pou yo. Aprann plis enfòmasyon sou Deplasman ak Abri Anplas.

Aprann plis enfòmasyon sou kalite danje espesifik, tankou katastwòf natirèl, danje teknolojik ak aksidantèl, ak danje teworis