Main Content

Danje Teworis

National Terrorism Advisory System (NTAS) No Active Alerts - www.dhs.gov/alerts Nan tout listwa limanite, te gen anpil menas pou sekirite nasyon yo. Menas sa yo te lakòz anpil moun mouri, destwiksyon pwopriyete, epidemi maladi ak chòk, deplasman gwo kantite moun ak gwo pèt ekonomik. 

Dènye pwogrè ki fèt nan teknoloji ak latwoublay politik k ap fèt san rete se eleman gwo risk pou sekirite nasyonal.

Aprann ki aksyon pou mete nan plan fanmi ou pou katastwòf pou prepare ak bay repons pou menas teworis