Main Content

Magplano para Protektahan ang Sarili at Iyong Pamilya

Family seated around a kitchen table writing an emergency plan

Ihanda ang iyong sarili at iyong pamilya para sa isang sakuna sa pamamagitan ng pagbuo ng planong pang-emergency .

I-download ang Family Emergency Plan (FEP) (PDF), I-print ang mga pahina at punan ang mga ito offline.

Dapat din matugunan ng iyong pagpaplano para sa emergency ang pangangalaga sa mga alagang hayoppagtulong sa mga miyembro ng pamilya na may pangangailangan sa paggamit at paggana at ligtas na pagpapatay ng mga utility (serbisyo sa tahanan).

Marahil ay nanaisin mo rin na magtanong tungkol sa mga planong pang-emergency sa trabaho, daycare at paaralan. Kung walang handang plano, pag-isipang magboluntaryo para makatulong sa pagbuo ng isa. Basahin ang marami pa tungkol sa mga plano sa paaralan at trabaho.

Sa sandaling matipon mo ang mahalagang impormasyon na ito, tipunin ang iyong pamilya at talakayin ang impormasyong isasama sa plano. Sanayin ang plano nang dalawang beses man lan sa isang taon at i-update ito kung may mga problemang lilitaw.