Main Content

Gumawa ng PLano

A family makes an emergency plan together

Gumawa ng PLano

Maaaring hindi magkakasama ang iyong pamilya kapag tumama ang isang sakuna kaya importanteng magplano nang maaga:Kung paano kayo makakapunta sa isang ligtas na lugar; paano niyo kokontakin ang isa't-isa; paano kayo muling magkakasama; at ano ang inyong gagawin sa magkakaibang sitwasyon.Basahin pa ang tungkol sa Komunikasyon ng Pamilya kapag may emergency.

Ginawang madali ng Ready.gov para sa iyo na makabuo ng isang planong pang-emergency ng pamilya.I-download ang Family Emergency Plan (FEP) (PDF) at punan ang mga seksiyon bago ito i-print o i-email sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Dapat ka rin magtanong tungkol sa mga planong pang-emergency  sa mga lugar na pinaggugugulan ng iyong pamilya ng oras: trabaho, daycare at paaralan, mga organisasyong pananampalataya, mga sports event at sakayan.Kung walang handang plano, pag-isipang magboluntaryo para makatulong sa pagbuo ng isa.Kausapina ng mga pinuno ng komunidad, sa iyong mga kasamahan, kapitbahay at mga kapanalig o mga organisasyong sibil tungkol sa kung paano kayo makapagtutulungan sa pagkakataong may emergency.Magiging mas handa kang muling pagsama-samahin ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay sa pagkakataong may emergency kung magplano at makipag-usap ka sa iba nang maaga.Basahin ang marami pa tungkol sa mga plano sa paaralan at trabaho.