Kalusugan at Kaligtasan Alituntunin

Ang pagbangon mula sa isang sakuna ay karaniwang mabagal na proseso.Kaligtasan ang pangunahing problema, maging ang mga kapakanang mental at pisikal.kung may tulong na makukuha, ang kaalaman kung paanong magagamit ito ay nakapagpapabilis at nagpapadali sa proseso.

Ang una mong saloobin pagkalipas ng sakuna ay ang kalusugan at kaligtasan ng iyong pamilya.Kailangan mong isaisip ang mga posibleng problemang pangkalusugan at manmanan an gkalusugan at kapakanan ng pamilya.

Pagtulong sa Napinsala

Isang lalaki na tumatanggap ng pag-asikasong medikal pagkalipas ng sakuna. Maglapat ng first aid at humingi ng tulong medikal para sa sinumang napinsala kasunod ng isang sakuna.

  • Tingnan kung may mga pinsala.Huwag tatangkain na ikilos ang napinsalang tao maliban kung nasa panganib sila mula sa kamatayan o karagdagang pinsala.Kung kailangan mong galawina ng taong walang-malay, i-stabilize muna ang leeg at likod, pagkatapos ay humingi agad ng tulong.
  • Kung hindi humihinga ang biktima, maingat na ipuwesto ang biktima para sa artificial respiration, alisan ng harang ang hingahan at simulan ang mouth-to-mouth resuscitation.
  • Panatilihin ang temperatura ng katawan gamit ang mga kumot.Tiyakin na hindi mainitan nang husto ang biktima.
  • Huwag kailanman subukang pakainin ng likido ang taong walang malay.

Kalusugan

  • Close up ng gomang safety boots ng isang lalaki, habang nakatayo siya sa umaagos na tubigMag-ingat sa sobrang pagod.Huwag pagsabay-sabayin ang mga gawain.Magtakda ngm ga uunahin, iakma ang sarili sa gawain.Magpahinga nang sapat.
  • Uminom ng maraming malinis na tubig.Kumain nang maayos.
  • Magsuot ng matibay na work boots at guwantes.
  • Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay kapag nagtatrabaho sa debris (kalat).

Mga Problema sa Kaligtasan

Isang sasakyang nasa gumuhong kalsada na may nakasalubong na tumumbang linya ng kuryente. Maging mapagmatiyag sa mga problemang pangkaligtasan pagkatapos ng isang sakuna.

  • Unawain ang mga bagong problemang pangkaligtasan na nilikha ng isang sakuna.Mag-ingat sa mga kalsadang gumuho, kontaminadong gusali, kontaminadong tubig, tagas ng gas, basag na salamin, nasirang wiring ng kuryente at madulas na sahig.
  • Ipaalam sa mga lokal na kinauukulan ang tungkol sa mga problemang pangkalusugan at pangkaligtasan, kasama na nag mga natapong kemikal, natumbang linya ng kuryente, gumuhong kalsada, umuusok na insulasyon at mga patay na hayop.

Last Updated: 10/13/2016