Ang pagbalik sa tahanan

Tinutulungan ng isang boluntaryo ng FEMA ang babaeng bumabalik sa kaniyang tahananAng pagbalik sa tahanan ay maaaring maging mahirap sa pangangatawan at pag-iisip.Bukod sa lahat, mag-ingat.Marahil ay naiinip ka nang muling makita ang iyong tahanan ngunit huwag babalik sa iyong tahanan bago pa man maideklarang ligtas ng mga lokal na opisyal ang lugar.

Bago Ka Pumasok ng Iyong Tahanan

Tinatasahan ng mga inspektor ng gusali ang mga napinsalang tahanan pagkalipas ng isang sakuna.

Siyasating mabuti ang iyong tahanan bago pumasok.

Mag-ingat sa paglalakad sa paligid ng iyong tahanan at tingnan kung may mga natanggal na kawad ng kuryente, tagas ng gas at pinsala sa istraktura.Kung mayroon kang anumang pagdududa sa kaligtasan, ipasuri ang iyong tahanan sa isang kwalipikadong inspektor ng gusali o structural engineer bago pumasok.

 • Magtabi ng de-bateryang radyo para makapakinig ka ng mga update sa emergency at mga balita.
 • Gumamit ng de-bateryang flashlight para siyasatin ang napinsalang bahay.
 • Tandaan:Ang flashlight ay dapat na pasindihin sa labas bago pumasok – maaaring gumawa ng kislap ang baterya na maaaring magpasiklab sa tumatagas na gas, kung mayroon.
 • Mag-ingat sa mababangis na hayop, lalo na sa mga ahas.Gumamit ng patpat para isundot sa mga kalat.
 • Gamitin lamang ang telepono para sa mga emergency na pagtawag na panganib sa buhay.
 • Kung kailangan mong lumabas, mag-ingat sa mga tumumbang bagay; nalaglag na kawad ng kuryente; at mga nanghinang pader, tulay, kalsada, at bangketa.

Huwag papasok kung:

 • May naaamoy kang gas.
 • May tubig baha na nananatili sa palibot ng gusali.
 • Nasira ng sunog ang iyong bahay at hindi pa idineklarang ligtas ng mga kinauukulan.

Pagpasok sa Iyong Tahanan

Isang lalaki na naglilinis ng kaniyang tahanan pagkalipas ng sakuna.

Mag-ingat kapag pumapasok sa iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna.

Kapag pumapasok sa iyong tahanan, may ilang bagay na dapat at hindi mo dapat gawin. Mag-ingat sa pagpasok ng tahanan at tingnan kun gmay pinsala.Pansinin ang maluluwang na tabla at madudulas na sahig.Ang mga sumusunod ay iba pang bagay na dapat tingnan sa loob ng iyong tahanan:

 • Natural gas.Kung may naaamoy kang gas o nakaririnig ng tunog na umiihip o sumisirit, magbukas ng bintana at lumabas agad.Patayin ang main gas valve mula sa labas, kung makakaya mo.Tawagan ang kompanya ng gas mula sa tahanan ng kapitbahay.Kung patayin mo ang supply ng gas sa main valve, kakailanganin mo ng propesyonal para muli itong buksan.Huwag maninigarilyo o gumamit ng mga gaserang de-langis o de-gaas, kandila o sulo para magpailaw sa loob ng napinsalang tahanan hanggang sa makatiyak kang walang simisingaw na gas o iba pang nagliliyab na materyales.
 • Mga pagkislap, sira o nabalatang kawad.Suriin ang electrical system maliban kung ikaw ay basa, nakatayo sa tubig o hindi nakatitiyak sa iyong kaligtasan.Kung maaari, patayin ang kuryente sa main fuse box o circuit breaker.Kung hindi ligtas ang sitwasyon, umalis ng tahanan at humingi ng tulong.Huwag magsisindi ng mga ilaw hangga’t hindi ka nakatitiyak na ligtas gamitin ang mga ito.Marahil ay nanaisin mong ipasuri sa isang electrician ang iyong wiring.
 • Mga biyak sa bubong, pundasyon at tsimenea.Kung tila guguho ang gusali, umalis agad.
 • Mga kasangkapan.Kung maaari, patayin ang kuryente sa main fuse box o circuit breaker.Pagkatapos ay hugutin sa pagkakasaksak ang mga kasangkapan at hayaang matuyo ang mga ito.Ipatingin sa propesyonal ang mga kasangkapan bago muling gamitin ang mga ito.Gayun din, ipasuri sa electrician ang electrical system bago muling paandarin ang kuryente.
 • Tubig at mga sistemang para sa maruming tubig (poso-negro).Kung napinsala ang mga tubo, patayin ang main valve ng tubig.Alamin sa mga lokal na kinauukulan bago gamitin ang anumang tubig; maaaring kontaminado ang tubig.Bombahin ang mga balon at ipasuri ang tubig bago imumin.Huwag mag-flush ng mga inodoro hangga’t hindi nalalaman na buo ang mga linya ng poso-negro.
 • Pagkain at iba pang supply.Itapon ang lahat ng pagkain at supply na hinihinala mong naging kontaminado o nabasa ng tubig baha.
 • Sa iyong basement.Kung nagbaha ang iyong basement, bombahin ang tubig papalabas nang unti-unti (halos isang-katlo ng ng tubig kada araw) para maiwasan ang pinsala.Maaaring matibag ang mga pader at tumiklop ang sahig kung nabomba lahat ng tubig palabas habang ang nakapalibot na lupa ay basang-basa pa.
 • Buksan ang mga aparador.Maging alerto sa mga bagay-bagay na maaaring malaglag.
 • Linisin ang mga natapong pantahanang kemikal.I-disinfect ang mga bagay na maaaring naging kontaminado ng matumig tubig, bacteria, o mga kemikal.Gayundin, linisin ang mga gamit na maisasalba.
 • Tawagana ng ahente ng iyong insurance.Kunan ng larawan ang mga pinsala.mag-ingat ng mahusay na tala ng mga kinumpuni at ginastos sa paglilinis.

Pagiging Alerto sa Mababangis na Hayop at Iba Pang Hayop

Tatlong squirrel.

Mag-ingat sa mga hayop habang bumabalik sa iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna.

Mapapalala ng sakuna at mga nakammatay na sitwasyon ang di-mahulaang kalikasan ng mababangis na hayop.Para protektahan ang iyong sarili at pamilya, matuto kung paanong haharapin ang mga hayop.

Mga Pamatnubay

 • Huwag iiwanang walang matatakbuhan ang mababangis na hayop o subukang iligtas ang mga ito.Malamang na makadama ng panganib ang mababangis na hayop at maaaring masaktan nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkaripas ng takbo papunta sa baha, sunog, at iba pa.Tawagan ang iyong lokal na tanggapan ng animal kontrol o tanggapan ng wildlife resource.
 • Kadalasang naghahanap ang mababangis na hayop ng mas mataas na lupain habang baha, kung saan sa kalaunan ay, nalulubog (hal, isla) at nagiging stranded ang mga hayop.Kung sapat ang laki ng isla at nagkakaloob ng angkop na masisilungan, maaari kang mag-iwan ng pagkaing akma sa hayop (hal., buto ng sunflower para sa mga squirrel).Ang mga hayop ay may kalikasan ng pagtakas at tatakbuhan nila ang sinumang lumalapit nang husto.Kung nagbabadyang tatakboa ng hayop papunta sa tubig, umatras mula sa isla kundi ay maaaring matakot mo ang hayop papuntang tubig para lang makatakas sa iyo.
 • Huwag lalapitan ang mababangis na hayop na nagkubli sa iyong tahanan. Ang mababangis na hayop tulad ng ahas, opossum at raccoon ay kadalasang naghahanap ng matatakbuhan mula sa bha sa mga itaas na palapag ng mga tahanan at kilalang nananatili pagkahupa ng baha.Kung may makasalubong kang mga hayop sa ganitong sitwasyon, magbukas ng bintana o magbigay ng isa pang ruta na matatakasan at malaman na aalis nang kusa ang hayop. Huwag magtangkang hulihin o hawakan ang hayop.Sakaling manatili ang hayop, tawagan ang iyong lokal na tanggapan ng animal kontrol o tanggapan ng wildlife resource.
 • Mag-ingat sa dumaraming bilang ng ahas at iba pang hayop na maninila (predator).Ang mga hayop na ito ay susubukang kainin ang ga labi ng mga reptile, amphibian at maliliit na mammal na nalunod o nadurog sa kanilang mga hukay sa ilalim ng mga bato.
 • Huwag magtangkang tnggalin ang patay na hayop.Ang mga patay na hayop ay nagdadala ng nakamamatay na panganib sa kalusugan.Maaaring magkaroon ng pagkalat ng anthrax, encephalitis at iba pang sakit. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng nangangasiwa sa emergencyo kagawaran ng kalusugan para sa tulong at tagubilin.
 • Kung makagat ng hayop, humanap ng agarang pag-asikasong medikal.

Last Updated: 10/13/2016