A woman's hands holding two bottles of perscription medications

Mga Indibidwal na May Pangangailangang Paggamit at Paggana

Visually impared person using a guide-dog

Ang pangangailangan at kakayahan ng bawat tao ay kakaiba, ngunit ang bawat indibidwal ay makagagawa ng mahalagang hakbang para makapaghanda para sa lahat ng uri ng emergency at magpatupad ng mga plano.Sa pagkilala ng personal mong mga pangangailangan at paggawa ng planong pang-emergency, mas magiging handa ka para sa anumang sitwasyon.

Ang pagtuon s apagpaplano ngayon ay makatutulong sa iyo para sa anumang emergency na sitwasyon.

 • Pag-isipan kung paanong makakaapekto ang isang sakuna sa indibidwal mong pangangailangan.
 • Planuhin na makakilos nang mag-isa, at makatagal nang kahit maikling panahon man lang.Posibleng wala kang mapupuntahang medikal na pasilidad o kahit botika.
 • Tukuyin kung anu-anong bagay ang ginagamit mo sa araw-araw at kung ano ang iyong gagawin saka-sakaling kaunti o wala ang mga ito.
 • Build A Kit with your unique consideration in mind.  What do you need to maintain your health, safety and independence?<}100{>Bumuo ng Kit taglay ang pagtatanging naiisip mo.  Ano ang kailangan mo para mapanatili ang  iyong kalusugan, kaligtasan at kasarinlan?

Kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may kapansanan o iba pang pangangailangang paggamit o paggana, maaaring mangailangan kang gumawa ng mga karagdagang hakbang para protektahan ang iyong sarili at pamilya.

lamin ang tungkol sa pagtulong sa mga indibidwal na maaaring mapakinabangan sa inyong komunidad.Magrehistro nang maaga sa tanggapan ng mga serbisyong pang-emergency, sa lokal na himpilan ng bumbero, iba pang ahensiya ng pamahalaan o mga non-profit group.Ipaalam sa kanila ang hiwalay mong pangangailangan o pangangailangan ng isang miyembro ng pamilya at alamin kung anu-anong lingap, tulong o serbisyo ang maaaring ibigay.

Sinu-sino ang Mga Indibidwal na May Pangangailangang Paggamit at Paggana?

 • Silang mga bingi o hirap makarinig ay maaaring mangailangang gumawa ng mga kasunduan sa pagtanggap ng mga babalang pang-emergency.
 • Ang mga nagtatrabahong mag-isang magulang at mga limitado ang pang-unawa sa wikang English ay maaaring mangailangan ng tulong sa pagpaplano para sa mga sakuna at emergency.Maaaring makatulong ng mga grupong pangkomunidad, pangrelihiyon at pangkultura na panatilihing nakababatid ang mga tao.
 • Ang mga taong walang sasakyan ay maaaring mangailangan na gumawa ng mga kasunduan sa transportasyon.
 • Ang mga taong may partikular na pangangailangan sa pagkain ay dapat na magsagawa ng mga paghahanda para sa sapat na supply ng pagkaing pang-emergency.

"Prepare For Emergencies Now. Information For People With Disabilities." (PDF)

Printer Friendly version in English and Spanish.

 

Planning

View in FEMA Multimedia Library

Young man in wheelchair on laptop

Ngayon ang panahon para magplano nang maaga par as amga maaaring kailanganin mo para manatiling ligtas, malusog, nakababatid, nakakakilos at nakapag-iisa sa panahong may sakuna.Tandaaan na maaaring mangailangan sa isang sakuna na masisilungan ang tahanan o makalilikas sa isang pang-emergency na shelter o iba pang anyo ng pansamantalang pabahay.

Bilang karagdagan sa inirerekomendang lista ng mga gamit ng Ready.gov magsama ng pangunahing emergency supply kit, ang mga taong may kapansanan at iba pang pangangailangang paggamit at paggana ay maaaring maisip na magdagdag ng karagdagang mga bagay na tutugon sa mga partikular nilang pangangailangan, i-click ang tab na "Emergency Items" para madagdagan ang nalalaman.

Para sa impormasyon at kagamitang may kinalaman sa pagiging handa sa isang emergency para sa mga taong may kapansanan, bumisita sa FEMA Office of Disability Integration and Coordination.

Sign up for FEMA RSS Feeds or emergency emails and text messages from your local government alert system to get important information on your cell phone or pager, in case you are are deaf, hard of hearing, or not able access emergency notifications when they occur. Mag-sign up para sa Mga Feed ng FEMA RSS o mga emergency email at text message mula sa sistemang pang-alerto ng inyong lokal na pamahalaan para makakuha ng mahalagang impormasyon sa iyong cell phone o pager, sakaling ikaw ay bingi, hirap sa pandinig, o hindi makakuha ngmga abisong pang-emergency kapag naganap ang mga ito.

Basahin din ang brochure na "Prepare For Emergencies Now. Information For People With Disabilities" mula sa FEMA, at website ng Red Cross

Staying Independent

Habang ikaw ay naghahanda, isaisip ang lahat ng estratehiya, serbisyo, aparato, kagamitan at pamamaraan na ginagamit mo para mamuhay nang may kapansanan sa pang-araw-araw.Laging tandaan na maaaring mangailangan ka ng mga gamot, matitibay na kagamitang medikal, nauubos na medikal na supply, ang iyong nagsisilbing hayop, teknolohiyang pantulong, kagamitang pangkomunikasyon, tagapaghatid ng serbisyo sa mga may-kapansanan, nagagamit na pabahay, transportasyon at mga bagay-bagay na may kinalaman sa kalusugan.

 • Bumuo ng isang support network para tulungan kang magplano para sa isang emergency.Isipin ang mga kapamilya, kapitbahay, kaibigan, mga taong naghahatid ng serbisyo sa iyo, mga grupong pangrelihiyon at pangkomunidad.Sabihin sa mga taong ito lung saan mo iniingatan ang iyong mga pang-emergency na supply.Bigyan ang isang miyembro man lang ng iyong support network ng susi sa iyong bahay o apartment.
 • Tawagan ang tanggapan sa pangangasiwa ng impormasyong pang-emergency ng pamahalaan ng iyong county at makipagtulungan sa kanila na magamit ang kanilang mga pinagkukunan sa pagpaplano para sa emergency.
 • Kung ikaw ay tumatanggap ng dialysis o iba pang medikal na paggagamot para manatiling buhay, tukuyin ang lokasyon at pagkahanda ng isang pasilidad at makipagtulungan sa iyong tagapaghatid ng serbisyo na bumuo ng iyong personal na planong pang-emergency.
 • Ipakita sa iba kung paanong pagaganahin ang iyong wheelchair o iba pang aparatong pangtulong.
 • Mag-ingat ng impormasyon sa pagkontak para sa mga hiwalay na living center at iba pang serbisyong para sa may-kapansanan sa isang lugar na ligtas at madaling makuha.Kung nagbibigay ka sa anumang organisasyon o tagapaghatid serbisyo ng anumang impormasyon tungkol sa mga pangangailangan mo sa paggana at kung ano ang maaaring kailanganin mo kapag may emergency, panatilihing nasa pnakabago lagi ang data na iyon.
 • Kung gumagamit ka ng mga in-home (nasa tahanan) na serbisyong pangsuporta, Meals-on-Wheels, Life Alert o iba pang serbisyong pangsuporta, makipagtulungan sa kanila na ipasadya ang mga plano para sa pagkahanda para sa emergency na tutugon sa iyong mga pangangailangan para mapanatili mo ang pakikipag-ugnayan sa kanila habang at pagkalipas ng isang emergency.Ang kontak na iyon ay maaaring daan mo para sa iba pang serbisyo sa isang sakuna.
 • Makipagtulungan sa mga lokal na serbisyo para sa transportasyon at may-kapansanan (hal., Paratransit, mga Independent Living Center) par amagplano nang maaga para sa magagamit na transportasyon kung kakailanganin mo ito par lumikas o iba pang dahilan habang may sakuna.
 • Bumuo ng mga back-up na plano para sa mga serbisyong personal na tulong, hospisyo o iba pang anyo ng in-home na tulong.

Tandaan na sa isang emergency, marahil ay kakailanganin mong ipaliwanag sa mga unang tutugon na kailangan mong lumikas at sumilong kasama ng iyong pamilya, nagsisilbing hayop, tagapangalaga o sa tagapaghatid ng paersonal na pangangalaga para maibigay nila ang tulong na kailangan mo par amapanatili ang iyong kalusugan, kaligtasan at kasarinlan.

Emergency Items

 • Extra eyeglasses, hearing aids if you have them or have coverage for them
 • Mga charger ng baterya at reserbang baterya para sa mga hearing aid, de-motor na wheelchair o iba pang aparatong medical o teknolohiyang pangtulong na nangangailangan ng baterya
 • Mga kopya ng reseta ng gamot, utosng doktor at mga uri at serial number ng mga aparataong pangtulong na iyong ginagamit
 • Mga medical alert tag o bracelet o nakasulat na paglalarawn ng iyong kapansanan at pangangailangang pangsuporta, sakaling hindi mo mailarawan ang iyong sitwasyon sa isang emergency
 • Mga supply para sa iyong nagsisilbing hayop
 • Medical insurance cards, Medicare/Medicaid cards, physician contact information, list of your allergies and health history
 • Isang lista ng mga lokal na non-profit (hindi tumutubo) o organisasyong pang komunidad na nakakikilala sa iyo o tumutulong sa mga taong may pangangailangan sa paggamit at paggana na tulad ng sa iyo
 • A list of personal contacts, family and friends that you may need to contact in an emergency
 • Isang naka-laminate na personal na pagsusulatan, kung kailangan mo ito para ikaw ay maunawaan
 • If possible, extra medicine, oxygen, insulin, catheters or other medical supplies you use regularly
 • Kung gumagamit ka ng de-motor na wheelchair, magkaroon ng magaan na mano-manong wheelchair para sa mga emergency.Alamin ang sukat at timbang ng iyong wheelchair, dagdag pa ay kung natutupi ito o hindi, sakaling kailangan itong ibiyahe.
 • Kahit pa hindi ka mismong gumagamit ng computer, pag-isipang maglagay ng nabibitbit na impormasyon sa loob ng isang thumb drive para sa mabilisang pagdala kapag lumilikas.

Federal Benefits

Kung tumatanggap ka ng mga benepisyong pederal para sa may-kapansanan dapat ay pag-isipan ang pagtanggap ng elektronikong anyo ng kabayaran. Maaaring maantala ng isang sakuna ang koreo nang ilang araw o ilang lingo.Para sa mga umaasa sa koreo para sa kanilang mga benepisyong mula sa Social Security, ang mahirap na sitwasyon ay lalo pang lalala kapag sila ay inilikas o mawalang ng koreo – tulad ng naranasan ng 85,000 na tumatanggap ng tseke pagkatapos ni Hurricane Katrina.Ang paglipat sa elektronikong kabayaran ay isang madali, at malaking paraan na magagawa ng mga tao para protektahan ang kanilang mga sarili bago magkaroon ng sakuna.Inaalis din nito ang posibilidad ng mga tsekeng nananakaw.

Nagrerekomenda ang U.S. Department of the Treasury ng dalawang paraan para makatanggap ng mga benepisyong pederal:

 • Direktang deposito sa isang checking o savings account ang pinakamahusay na opsiyon para s amga taong may mga bank account.Makapagpapalista ang mga tumatanggap ng benepisyong pederal sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 333-1795 o sa www.GoDirect.org.
 • The Direct Express® prepaid debit card is designed as a safe and easy alternative to paper checks for people who don't have a bank account.Madali lang ang mag-sign up – tumawag nang toll-free sa numerong (877) 212-9991 o mag-sign up online sa www.USDirectExpress.com.

Ang pag-sign up para sa direktang deposito o s Direct Express® card ay simple ngunit importanteng hakbang na makatutulong protektahan ang paggamit ng iyong pamilya sa mga pondo sakaling mangyari ang hindi inaasahan.Kung ikaw o ang mga malapit sa iyo ay tumatanggap pa rin ng benepisyong Social Security o iba pang benepisyong pederal sa pamamagitan ng tseke, pag-isipang lumipat sa isa sa mga mas ligtas, at madaling opsiyon na ito ngayon.

Volunteer

 • Dumalo o magboluntaryo sa mga lokal na emergency response group, tulad ng Community Emergency Response Teams (CERT) ng FEMA, sa Medical Reserve Corps, Neighborhood Watch, sa American Red Cross o sa iba pang organisasyon na aktibong tumutulong kapag may sakuna.Pag-isipang makipagtulungan sa isang lokal na Citizen Corps Council sa pagpaplano para sa komunidad at pagsuporta sa edukasyon para sa sakuna.Tumulong sa mga lokal na opisyal sa emergency sa pag-aaral kung paanong maisasama ang mga pangangailangang paggamit at paggana sa pagkahanda at mga kilos pagtugon at pagsasanay.
 • makipagtulungan sa mga lokal na tagapagplano ng masisilungan at mga emergency manager para magplano nang maaga para sa magagamit na pangkalahatang masisilungan ng madla kapag may sakuna.Medical shelters are for people with acute health care needs.Most people are best served in the general population shelters along with family, friends and neighbors so it is important to preplan now to meet all access and functional needs requirements in a general shelter.

More Info

Mga Kaugnay na Website

Find additional information on how people with Disabilities and Other Access and Functional Needs can plan and prepare by visiting the following websites:

Last Updated: 10/24/2016