Basic Na Kit Ng Supply Para Sa Sakuna

 • Tubig, isang galon ng tubig kada tao kada araw para sa tatlong araw man lang, para sa inumin at paglilinis
 • Pagkain, tatlong araw man lang na supply ng pagkaing hindi napapanis
 • De-baterya o hand crank na radyo at isang NOAA Weather Radio na may tone alert at reserbang baterya para sa parehong aparato
 • Flashlight at mga reserbang baterya
 • First aid kit
 • Pito para pantawag ng tulong
 • Dust mask para makatulong na sumala ng maruming hangin at plastic sheeting at duct tape para mag-shelter-in-place
 • Basang towelette, bag ng basura at plastic tie para sa personal na paglilinis
 • Liyabe o pliers para patayin ang mga utility
 • Mano-manong abre-lata para sa pagkain
 • Mga lokal na mapa
 • Cell phone na may charger, inverter o solar charger

Recommended Supplies List (PDF)

Mga Karadagang

Pang-emergency na Supply

Sa sandaling matipon mo na ang mga supply para sa isang basic na kit pang-emergency, marahil ay naisin mong idagdag ang mga sumusunod na bagay:

 • Mga nakaresetang gamotat salamin sa mata
 • Formula at mga diaper ng sanggol
 • Pagkain ng alagang hayop at karagdagang tubig para sa iyong alaga
 • Cash o traveler's checks at barya
 • Mahahalagang papeles ng pamilya tulad ng mga kopya ng insurance policy, pagkakakilanlan at mga record ng bank account sa isang hindi nababasa, at nabibitbit na sisidlan. Magagamit mo ang Emergency Financial First Aid Kit (EFFAK) (PDF) na binuo ng Operation Hope, FEMA at Citizen Corps para matulungan kang maisa-ayos ang iyong impormasyon.
 • Pang-emergency na sanggunian tulad ng isang libro sa first aid o libreng impormasyon mula sa web site na ito.(Tingnan ang Mga Inilathala)
 • Sleeping bag o mainit na kumot para sa bawat tao. Pag-isipang magdagdag ng  Pamalit na damit kasama ang long sleeve na damit, mahabang pantalon at matibay na sapatos. Pag-isipang magdagdag ng pagbibihisan kung naninirahan kayo sa malamig ang klima.
 • Pantahanang chlorine bleach at medicine dropper –Kapag inihalo, siyam na bahagi ng tubig sa isang bahagi ng bleach, maaaring gamitin ang bleach bilang disinfectant.O sa isang emergency, magagamit mo ito para panlinis ng tubig sa pamamagitan ng paggamit sa 16 na patak ng karaniwang pantahanang likidong bleach kada galon ng tubig.Huwag gagamit ng mga bleach na may pabango,  Fire extinguisher
 • Posporo sa loob ng di-nababasang lalagyan
 • Supply na pambabae at pansariling kalinisan
 • Mga mess kit, basong papel, plato, paper towel at mga plastik na kagamitan sa pagkain
 • Papel at lapis
 • Mga libro, laro, puzzle o iba pang aktibidad para sa mga bata

Kit para sa

Unang LunasSa anumang emergency, maaaring masugatan ang isang miyembro ng pamilya o maging ikaw mismo.Kung mayroon ka ng mga supply para sa basic na first aid mas handa kang tulungan ang mga mahal mo sa buhay kapag nasaktan sila.Malaking bagay ang nakakaalam kung paanong gamutin ang maliliit na pinsala sa isang emergency.Marahil ay mapag-isipan mong kumuha ng klase sa first aid, ngunit ang pagkakaroon ng mga sumusunod na bagay ay makatutulong na sa iyo na pahintuin ang pagdurugo, pigilan ang impeksiyon at tumulong sa pagpuksa sa kontaminasyon.

 • Dalawang pares ng Latex o iba pang uri ng isterilisadong guwantes kung allergic ka sa Latex
 • Mga isterilisadong bendahe para pahintuin ang pagdurugo
 • Solusyon/sabon na panlinis at mga antibiotic na towelette
 • Antibiotic ointment
 • Ointment para sa paso
 • Mga bendaheng nadidikit na iba't-iba ang sukat
 • Solusyon na panghugas ng mata o bilang pangkalahatang pantanggal sa kontaminasyon
 • Thermometer
 • Mga iniresetang gamot na iniinom mo araw-araw tulad ng insulin, gamot sa puso at mga inhaler para sa hika.Dapat ay pagsalit-salitan mo ang mga gamot para mabantayan ang mga petsa ng pagkapaso.
 • Mga iniresetang gamot tulad ng glucose at mga kagamitan at supply sa pagmamanman sa presyon ng dugo

Mga gamot na hindi kailangan ng reseta:

 • Mga panlunas sa pananakit na aspirin o hindi aspirin
 • Gamot para sa diarrhea (pagtatae)
 • Antacid
 • Laxative (pamurga)

Iba pang supply para sa first aid:

 • Gunting
 • Tweezer
 • Tube ng petroleum jelly o iba pang lubricant

Mga Supply para sa

Natatanging PangangailanganTandaan ang mga kakaibang pangangailangan ng mga miyembro ng iyong pamilya, kasama na ang mga lumalaking bata, kapag binubuo ang iyong emergency supply kit at planong pang-emergency ng pamilya.Para sa Sanggol:

 • Formula
 • Mga Diaper
 • Mga Bote
 • Powdered na gatas
 • Mga gamot
 • Basang towelette (wipes)
 • Ointment para sa diaper rash

Para sa marami pang impormasyon sa pangangalaga at pagpapakain sa mga sanggol at maliliit na bata sa isang emergency, bumisita sa website ng California Dept. of Public Health website.Para sa Mga Nasa Gulang:

 • Mga pangangailangan sa pustiso
 • Mga contact lens at supply
 • Reserbang salamin sa mata

Itanong sa iyong doktor ang tungkol sa pag-imbak ng inireresetang gamot tulad ng gamot para sa puso at altapresyon, insulin at iba pang inireresetang gamot.Kung ikaw ay naninirahan sa malamig na klima, dapat mong pag-isipan ang init.Posibleng hindi kayo magkakaroon ng init.Pag-isipan ang tungkol sa inyong supply ng damit at tutulugan.Tiyakin na magsama ng isang buong pagbibihisan ng damit at sapatos para sa bawat tao, kasama ang: