two seniors looking at a Ready brochure and website on a laptop

Mga Senior (Matatanda)

Asyanong senior na mag-asawa

Ang posibilidad na ikaw at ang iyong pamilya ay mabangon mula sa isang emergency sa hinaharap ay madalas na nakabatay sa pagpaplano at paghahanda ngayon.Habang kakaiba ang mga kakayahan at pangangailangan ng isang tao, ang bawat indibidwal ay makagagawa ng mga hakbang para maghanda para sa lahat ng uri ng emergency. Sa pamamagitan ng pagtasa sa mga personal mong pangangailangan at pagbuo ng planong pang-emergency na sasapat sa mga pangangailangang iyon, ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay magiging mas handa.

May mga sentido-kumon na hakbang na magagawa ang mga mas matatandang Amerikano para simulang maghanda para sa mga emergency bago maganap ang mga ito.

Bumuo ng isang network ng mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan at katrabaho na tutulong sa iyo kapag may emergency. Talakayin ang iyong mga pangangailangan at tiyakin na nalalaman ng lahat kung paanong pagaganahin ang mahahalagang kagamitan.Kung naaakma, talakayin ang iyong mga pangangailangan kasama ng iyong pinagtatrabahuhan.

Dapat na ihanda ng mga senior ang mga espesyal na bagay, kasama na ang mga reserbang baterya ng wheelchair, oxygen, catheter, gamot, pagkain para sa mga nagsisilbing hayop at anumang iba pang bagay na iyong kakailanganin. Mag-ingat ng list ng uri at modelo ng mga aparatong medikal na iyong kailangan. Tiyakin na paghandaan ang mga gamot na kinakailangang i-refrigerate.Makipagkasundo para sa anumang tulong na makapunta sa isang paglilikasan.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang Preparing Makes Sense For Older Americans ng Ready.gov o bumisita sa website ng Red Cross .

"Information for Seniors" (PDF)

Printer Friendly version in English and Spanish

Mga babasahin mula sa AARP: Likhain ang Mabuti

Mga Benepisyong Pederal

View in FEMA Multimedia Library

Dapat na isaisip ng mga senior na tumatanggap ng benepisyong pederal ang pagtanggap ng mga elektronikong kabayaran.Laging tatandaan na maaaring maantala ng isang sakuna ang serbisyo ng koreo nang ilang araw o maaaring ilang linggo pa.Para sa mga umaasa sa koreo para sa kanilang mga benepisyong mula sa Social Security, ang mahirap na sitwasyon ay lalo pang lalala kapag sila ay inilikas o mawalang ng koreo – tulad ng naranasan ng 85,000 na tumatanggap ng tseke pagkatapos ni Hurricane Katrina.Ang paglipat sa elektronikong kabayaran ay isang madali, at malaking paraan na magagawa ng mga tao para protektahan ang kanilang mga sarili bago magkaroon ng sakuna.Inaalis din nito ang posibilidad ng mga tsekeng nananakaw.

Nagrerekomenda ang U.S. Department of the Treasury ng dalawang paraan para makatanggap ng mga benepisyong pederal:

 • Direktang deposito sa isang checking o savings account ang pinakamahusay na opsiyon para s amga taong may mga bank account.Makapagpapalista ang mga tumatanggap ng benepisyong pederal sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 333-1795 o sa www.GoDirect.org.
 • The Direct Express® prepaid debit card is designed as a safe and easy alternative to paper checks for people who don't have a bank account.Madali lang ang mag-sign up –tumawag nang toll-free sa numerong (877) 212-9991 o mag-sign up online sa www.USDirectExpress.com.

Ang pag-sign up para sa direktang deposito o s Direct Express® card ay simple ngunit importanteng hakbang na makatutulong protektahan ang paggamit ng iyong pamilya sa mga pondo sakaling mangyari ang hindi inaasahan.Kung ikaw o ang mga malapit sa iyo ay tumatanggap pa rin ng benepisyong Social Security o iba pang benepisyong pederal sa pamamagitan ng tseke, pag-isipang lumipat sa isa sa mga mas ligtas, at madaling opsiyon na ito ngayon.

Support Network

 • Kung inasahan mo na mangangailangan ka ng tulong kapag may sakuna, kausapin ang mga kapamilya, kaibigan at iba pang tao na magiging bahagi ng iyong personal na network ng suporta.
 • Write down and share each aspect of your emergency plan with everyone in your support network.
 • Tiyakin na nalalaman ng lahat kung paano mo binabalak na lumikas mula sa iyong tahanan o pinagtatrabahuhan at kung saan ka tutungo sakaling may sakuna.
 • Tiyakin na may tao na nasa iyong network ng suporta na may reserbang susi papasok sa iyong tahanan at nalalaman niya kung saan mo itinatago ang mga medikal na supply.
 • Turuan ang mga taong tutulong sa iyo kung paanong gagamitin ang anumang kagamitang pangligtas ng buhay, at maglapat ng gamot sakaling may emergency.
 • Pagsanayan ang ang iyong plano kasama ng mga sumang-ayon na maging bahagi ng iyong network ng tulong.   

Gamot at Medikal Supplier

 • Kung umiinom ka ng gamot o gumagamit ng paggagamot nang araw-araw, tiyakin na taglay mo ang mga kailangan mo para sa isang linggo man lang, o marahil para sa mas matagal pa.
 • Mag-ingat ng nakalimbag na kopya ng iyong mga reseta, mga gamot na nabibili nang walang reseta (over-the-counter) at mga order para sa kagamitang medikal, kasama na an gdosis, impormasyon sa paggagamot at allergy sa iyong emergency kit.Also consider keeping electronic copies of this information on a flash drive.Maaaring maging kapaki-pakinabang ito para sa iba kahit pa hindi ka madalas gumamit ng computer.
 • Kung hindi ka makakuha ng pang-emergency na supply ng iniresetang gamot o mga nagagamit na pangmedikal na supply, tiyakin na magtatag ng plano sa pag-iikot ng iyong supply para manatili itong nasa bago.
 • Kung hindi madali para sa iyo na makakuha ng pang-emergency na supply, kausapina ng iyong parmasyutiko o doktor tungkolsa iba pang magagawa mo para makapaghanda.
 • Kung hindi ka makakuha ng pang-emergency na supply, tiyakin na laging pupunan ang reseta sa unang araw na maaari ka nang bumili, sa halip na hitayin ang araw na maubusan ka na.
 • Kung sumasailalim ka sa mga routine na paggagamot na inilalapat sa isang klinika o ospital o kung tumatanggap ka ng regular na serbisyong tulad ng pangangalaga sa tahanan, paggagamot o transportasyon, kausapin ang iyong tagapaghatid ng serbisyo tungkol sa mga pang-emergency nilang plano.Makipagtulungan sa kanila na kumilala ng pang-backup na tagapaghatid ng serbisyo at isama ito sa iyong personal na network ng suporta.
 • Isipin ang iba pang personal na pangangailangan tulad ng salamin sa mata, mga hearing aid at baterya ng hearing aid, baterya ng wheelchair at oxygen.

Mga Pang-emergency na Dokumento

 • Magsama ng mga kopya ng mahahalagang dokumento sa iyong emergency supply kit tulad ng mga record ng pamilya, mga medical record, mga huling habilin, titulo, social security number, impormasyon ng charge at bank account at mga record ng buwis.
 • Maghanda ng mga kopya ng iyong medical insurance at Medicare card na madaling makuha.
 • Mag-ingat ng lista ng uri at serial number ng mga aparatong medikal o iba pang aparatong para sa pagpapanatili ng buhay.Include operating information and instructions.
 • Tiyakin na may kopya ang isang kaibigan o kapamilya ng mga dokumentong ito.
 • Isama ang mga pangalan at impormasyon sa pagkontak ng iyong network ng suporta, pati na ng mga tagapaglaan mo ng mga medikal na bagay.
 • Kung may kapansanan ka sa pananalita, tiyakin na nakasulat sa iyong mga dokumento ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa iyo.
 • Ilagay ang mga dokumentong ito sa loob ng isang di-nababasang (water proof) lalagyan para sa mabilis at madaling pagkuha

Last Updated: 10/24/2016