Main Content

Chuẩn Bị Bộ Dụng Cụ

Một gia đình đang chuẩn bị đối phó với thảm họa bằng cách chuẩn bị bộ đồ tiếp liệu dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Chuẩn Bị Bộ Dụng Cụ

Bộ đồ tiếp liệu dùng trong thảm họa đơn giản là tập hợp các vật dụng cơ bản hộ gia đình của quý vị có thể cần trong trường hợp khẩn cấp.

Cố gắng tập hợp đầy đủ bộ dụng cụ của quý vị trược khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Quý vị có thể phải sơ tán ngay khi có thông báo và mang theo các vật dụng cần thiết. Quý vị sẽ có thể không có thời gian để tìm kiếm hoặc mua sắm các nguồn tiếp liệu cần thiết.

Quý vị có thể cần phải tự mình tồn tại sau khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Điều này có nghĩa là phải có đủ thực phẩm, nước và các nguồn tiếp liệu khác cho bản thân để tồn tại trong ít nhất 72 giờ. Các viên chức địa phương và nhân viên cứu hộ sẽ có mặt ở hiện trường sau khi xảy ra thảm họa nhưng họ không thể ngay lập tức tiếp cận tất cả mọi người. Quý vị có thể được trợ giúp sau vài giờ nhưng cũng có thể phải mất vài ngày.

Ngoài ra, các dịch vụ cơ bản chẳng hạn như điện, khí, nước, xử lý nước thải và điện thoại có thể bị cắt trong nhiều ngày hoặc thậm chí một tuần hay lâu hơn. Bộ đồ tiếp liệu của quý vị cần chứa các vật dụng để giúp quý vị xoay sở trong khi các tiện ích này bị cắt.