Glisman Tè ak Ekoulman Debri

Obsèvasyon yon glisman teren pa anlè k ap desann nan yon montay ki kouvri avèk tè

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Ka gen glisman teren nan tout eta ak teritwa Etazini, epi yo kapab fèt akòz plizyè kalite faktè tankou tranblemanntè, tanpèt, eripsyon vòlkan, dife ak lè moun fè chanjman nan teren. Glisman teren kapab fèt vit, souvan avèk yon ti preyavi, epitou pi bon fason pou prepare se chèche enfòmasyon sou chanjman ki nan ak toutotou kay ou ki ta kapab siyale yon glisman teren gen chans pou rive.

Nan yon glisman teren, mas wòch, tè oswa debri ap desann yon pant. Debri ak ekoulman labou se rivyè wòch, tè, ak lòt debri ki satire avèk dlo. Yo devlope lè dlo a anpile vit nan tè a, pandan gwo presipitasyon oswa nèj ki fonn vit, chanjman tè a an yon ekoulman rivyè labou oswa "gachi." Yo kapab koule vit, frape avèk ti avètisman oswa san avètisman nan gwo vitès. Yo kapab deplase tou yon distans plizyè mil apati sous yo, pou gwosi nan dimansyon pandan y ap pran pyebwa, woche, vwati ak lòt materyèl.

Kapab gen pwoblèm glisman teren akòz move jesyon teren, sitou nan montay, kanyon ak rejyon lakòt yo. Nan zòn ki boule nan dife forè ak dife ti pyebwa, yon pi piti limit presipitasyon ka lakòz glisman teren yo. Zonaj pou itilizasyon teren, enspeksyon pwofesyonèl ak bon jan plan kapab diminye nèt anpil pwoblèm glisman teren, ekoulman labou ak ekoulman dekri.

Last updated: 03/22/2013 - 02:25 PM