Tranblemanntè

Yon kay ki fann epi kraze nan domaj tranblemanntè

Ankouraje lòt yo aji lè ou trase yon egzanp pou tèt ou, Angajman pou Prepare epi fè lòt yo konnen sa!

Angajman pou Prepare

Youn nan fenomèn lanati ki lakòz plis laperèz ak destwiksyon se yon tranblemanntè grav ak konsekans grav li yo. Yon tranblemanntè se yon sekous rapid tè a ki fèt toudenkou paske wòch ki anba tè yo fann ak deplase pandan y ap degaje presyon ki te anpile pandan yon peryòd tan long.

Pandan plizyè milyon ane, fòs tektonik plak yo te fòme tè a, lè gwo plak ki fòme sifas latè ap deplase dousman youn sou lòt, youn anba lòt, epi youn glise anba lòt. Pafwa, mouvman an fèt ofi-amezi. Nan lòt lè yo, plak yo fèmen ansanm, sa ki fè yo pa kapab degaje enèji ki anpile a. Lè enèji ki anpile a devlope fò ase, plak yo kase san pwoblèm. Si gen tranblemanntè nan yon zòn ki peple, sa ka lakòz anpil ka lanmò ak chòk ak gwo-gwo domaj nan kay yo.

Menmsi yo kwè tranblemanntè yo rive pafwa nan Lakòt Lwès la, gen kounye a 45 eta ak teritwa toupatou nan Etazini ki nan ant risk modere ak gwo risk pou tranblemanntè tankou liy fay New Madrid nan Etazini Santral.

Tranblemanntè ane 2011 sou Lakòt Lès la te montre paske li pa posib pou prevwa lè oswa kote ap gen yon tranblemanntè, kidonk li enpòtan pou oumenm ak fanmi ou prepare davans pou sa.

Last updated: 04/25/2013 - 10:07 AM