Mga Lindol

Isang bahay na nabiyak at nasira mula sa pinsalang dala ng lindol

Himukin ang iba na kumilos sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa, Mangakong Maghahanda at sabihan ang iba tungkol dito!

Mangakong Maghahanda

Ang isa sa pinakanakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan ay ang matinding lindol at ang mga teribleng epekto nito pagkatapos. Ang lindol ay isang biglaan, at mabilis na pag-uga ng lupa, na dulot ng pagbibiyak at pagbabago ng mga batong nasa ilalim ng lupa kapag pinakakawalan nito ang puwersang naiipon sa mahabang panahon.

Sa loob ng daang-milyong taon, ang mga puwersa ng plate tectonics ay humubog sa lupa, habang ang malalaking plate na humuhubog sa balat ng lupa ay dahan-dahang umuusog, papailalim at lagpas sa bawat isa. Kung minsan, ang pagkilos ay dahan-dahan. Sa ibang pagkakataon naman, ang mga plate ay magkaipit, at hindi mapakawalan ang natipong puwersa. Kapag sapat na ang puwersang naipon, nagkakalas ang mga plate. Kung ang lindol ay maganap sa lugar na maraming tao, maaari itong magdulot ng maraming kamatayan at pinsala at malawakang pagkasira ng mga ari-arian.

Habang ang mga lindol ay pinaniniwalaang pangyayaring nagaganap sa Kanlurang Baybayin (West Coast), sa katunayan ay may 45 estado at teritoryo sa kabuuhang Estados Unidos na may mataas hanggang katamtamang panganib ng lindol kasama na ang New Madrid fault line sa Gitnang U.S.

Ipinakita ng lindol noong 2011 sa Silangang Baybayin (East Coast) ang katotohanan na imposibleng mahulaan kung kailan at saan may magaganap na lindol, kaya mahalaga na ikaw at ang iyong pamilya ay nakahanda nang maaga.

Last updated: 03/28/2013 - 10:30 AM